Ekspozycja historii dziejów Wyspy Solnej w Kołobrzegu

W dniu 27 sierpnia 2018r. została zawarta umowa o dofinansowanie na realizację zadania pod nazwą „Ekspozycja historii dziejów Wyspy Solnej w Kołobrzegu”. Zadanie realizowane będzie w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” Priorytet 4 “Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej’, objętego Programem Operacyjnym “Rybactwo i Morze”. Koszt realizacji przedsięwzięcia wynosi 209 475,00 zł z czego dofinansowanie wynosi 175 959,00 zł, dofinansowania w 85% pochodzi ze środków Unii Europejskiej w ramach EFMR.

Celem operacji jest stworzenie stałej plenerowej ekspozycji ścieżki edukacyjnej przedstawiającej historię Wyspy Solnej wraz z informacją na temat stanowiska archeologicznego. Realizacja operacji dzięki innowacyjnemu wyeksponowaniu w ogólnodostępnym miejscu pozwoli na korzystanie z niej nie tylko sektorowi rybackiemu i turystom, ale również mieszkańcom obszaru LSR niezwiązanych z rybactwem.

Planuje się umieszczenie ośmiu tablic informacyjnych, na terenie Mariny Solnej. Na tablicach zostaną umieszczone informację o przebiegu ścieżki historyczno-edukacyjnej średniowiecznych tradycji warzelniczych w Kołobrzegu oraz o Reducie Morast. Ponadto przewidziana jest lokalizacja instalacji przestrzennych – trzech plenerowych gablot z informacją na temat stanowiska archeologicznego na Wyspie Solnej, gdzie podczas prac archeologicznych w roku 2014 wśród odkrytych artefaktów odnaleziono materiał ceramiczny, kości zwierzęce oraz przedmioty wydzielone, z których najliczniejszą grupę stanowiły ciężarki do sieci. Gabloty będą o wyglądzie prostopadłościanów. Na terenie Reduty Morast zlokalizowana będzie wolnostojąca mapa plastyczna Twierdzy Kołobrzeg – makieta odlana z brązu. Ścieżka oznaczona będzie w terenie za pomocą symboli namalowanych na ciągach pieszych – piktogramy. Cała ekspozycja ma charakter cało roczny i znajdować się będzie na terenie otwartym. Witryny będą ustawione w sąsiedztwie tablic informacyjnych z opisami historii obszaru wokół Wyspy Solnej. Projektowana łączna długość ścieżki to około 620m. Cała ekspozycja zostanie podświetlona.

Udostępnij