Procedura odbioru i zagospodarownia odpadów ze statków w porcie Kołobrzeg

Nazwa, siedziba i adres oraz forma prawna podmiotu zarządzającego portem

Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o.

ul. Portowa 41, 78-100 Kołobrzeg

tel/fax: 0-94 35-167 -65

adres e-mail: zpmkolobrzeg@post.pl lub sekretariat@zpmkolobrzeg.pl

NIP: 671-16-02-794,

REGON: 331046773

Numer KRS: 0000157554

Procedura odbioru i zagospodarowania odpadów ze statków w porcie Kołobrzeg

Sposób oraz warunki zagospodarowania odpadów statkowych w Porcie Kołobrzeg określa „Portowy plan zagospodarowania odpadów ze statków”.

Odpady olejowe i ich mieszaniny

Odbiór wód zaolejonych z kutrów rybackich (kod 13 04 03) polega na zdaniu wód zaolejonych w firmieUsługi Portowe, Obsługa Kutrów Rybackich S.C. A. Dzwonek-Żytki, M. Żytki. Ponadto odbierane są wody z odwodnienia w separatorach (kod 13 05 07), inne oleje silnikowe, przekładniowe, smarowe (kod 13 02 08) oraz filtry olejowe, sorbenty (kod 15 02 02).

Odbiorem zebranych odpadów zajmują się także specjalistyczne firmy posiadające odpowiedni sprzęt i stosowne zezwolenia.

 Odbiór śmieci stałych

Nieposegregowane śmieci (kod 20 03 01), zmieszane odpady opakowaniowe (kod 15 01 06), odpady wielkogabarytowe (kod 20 03 07) oraz odpady podlegające biodegradacji (kod 20 02 01) wrzucane są do oznaczonych pojemników na odpady   (pojemniki typu SM 110, SM 1100, oraz kontenery typu KP-7).

Do zbiórki śmieci stałych przeznaczonych zostało łącznie 14 pojemników na nabrzeżach w Porcie Morskim Kołobrzeg. Miejski Zakład Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu, raz w tygodniu, (lub częściej w miarę potrzeb) odbiera śmieci z terenów portowych.

Na terenie Portu Kołobrzeg nie przewiduje się wstępnej obróbki, przetwarzania, mieszania lub innych działań, powodujących zmianę charakteru lub składu odpadów lub pozostałości ładunkowych.

Odbiór ścieków sanitarnych

W najbliższym czasie będzie istniała możliwość odbioru ścieków sanitarnych (bytowych) z łodzi i kutrów rybackich w Porcie Kołobrzeg, przy pomocy mobilnego systemu odbioru w postaci specjalistycznego pojazdu asenizacyjnego. Na terenie przystani rybackiej znajdują się pomieszczenia sanitarne podłączone do miejskiej sieci kanalizacyjnej. W 2014r. odebrano z jednostek pasażerskich 256  m³ ścieków.

Odbiór pozostałości ładunkowych

Zgodnie z przepisamiustawy o portowych urządzeniach do odbioru odpadów i pozostałości ładunkowych ze statków, obowiązek odbioru pozostałości ładunkowych ze statków spoczywa na odbiorcy ładunku. Odbiorca ładunku ponosi pełną odpowiedzialność prawną i finansową za odbiór pozostałości ładunkowych ze statków. Odbiorca ładunku, kierując się zasadami komercyjnymi, ma obowiązek zlecić wykonanie odbioru pozostałości ładunkowych ze statków firmie, która:

– posiada zezwolenia na zbieranie i transport odpadów niebezpiecznych lub innych niż niebezpieczne, wydane zgodnie z przepisami ustawy o odpadach.

Firmy te będą mogły świadczyć tego rodzaju usługę na terenie Portu Morskiego  w Kołobrzegu po wcześniejszym zgłoszeniu się do Zarządu Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. [dalej: ZPM Kołobrzeg] z w/w zezwoleniami. Po przeprowadzonej przez ZPM Kołobrzeg Sp. z o.o.  pozytywnej ocenie dostarczonych dokumentów firma ta zostanie zamieszczona w “wykazie”. Wykaz ten będzie na bieżąco aktualizowany i dostępny na stronie internetowej Spółki. Obowiązkiem firmy odbierającej pozostałości ładunkowe ze statków jest przekazywanie do ZPM Kołobrzeg Sp. z o.o. półrocznych informacji zawierających dane o rodzaju i ilości odebranych pozostałości ładunkowych ze statków w Porcie Morskim w Kołobrzeg.