RODO

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”)

Dane osobowe to, zgodnie z RODO, informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

Administratorem danych osobowych jest Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. z siedzibą w Kołobrzegu (78-100), ul. Portowa 41

Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji udostępnianych przez Spółkę usług lub produktów lub marketingu towarów i usług własnych Spółki, stanowiącego tzw. prawnie uzasadniony interes Spółki – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną.

W przypadku konieczności dostarczenia zamówienia dane osobowe mogą być udostępniane operatorom pocztowym lub przewoźnikom wyłącznie w celu dostarczenia zamówienia. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. W innych przypadkach dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom uprawnionym wyłącznie na podstawie przepisów prawa.

Dane osobowe przetwarzane w celach związanych z korzystaniem z usług/produktów Spółki będą przetwarzane na czas umożliwienia nabycia usługi/produktu i jego dostarczenia lub przez okres rzeczywistego korzystania z danej usługi, po czym dane podlegające archiwizacji będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń. Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych objętych oświadczeniem zgody będą przetwarzane do czasu odwołania zgody. Dane osobowe przetwarzane w celu marketingu produktów i usług Spółki w formie papierowej, czyli na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu (co nie wymaga zgody) będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu na takie przetwarzanie.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie oznaczonych danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy o świadczenie usług/dostawę produktów, natomiast konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości z nich skorzystania.

Z Inspektorem Ochrony Danych powołanym w Spółce można się skontaktować pod adresem: sekretariat@zpmkolobrzeg.pl lub w siedzibie spółki przy ul. Portowej 41, 78-100 Kołobrzeg.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA FAKTUR, INNYCH DOKUMENTÓW ROZLICZENIOWYCH, DOWODÓW WPŁATY
Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. informuje, iż:
1. Administratorem danych osobowych pozyskanych w związku z wystawianiem faktur, innych dokumentów rozliczeniowych, dowodów wpłaty jest Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kołobrzegu, przy ul. Portowej 41.
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych są następujące: adres e-mail sekretariat@zpmkolobrzeg.pl lub w siedzibie spółki przy ul. Portowej 41, 78-100 Kołobrzeg.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
o wystawienia faktur, innych dokumentów rozliczeniowych lub dowodów wpłaty (realizacja obowiązku wynikającego z przepisu prawa, uzasadniony interes administratora danych osobowych – art. 6 ust. 1 lit. c, f RODO);
o wykonania umowy zawartej z Administratorem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
o ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
o podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, w szczególności usługi wsparcia IT oraz dostarczające oprogramowanie informatyczne, w ramach wykonywania usług, w tym usług serwisowe, usługi pocztowe;
o kancelarie prawne świadczące usługi doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego, w przypadku zajścia takiej konieczności;
o inni administratorzy danych, czyli podmioty uprawnione do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa w szczególności firmy audytorskie, w przypadku zajścia takiej konieczności;
o podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.
5. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas:
o wynikający z przepisów podatkowych i opłat lokalnych, a następnie będą archiwizowane;
o obowiązywania umowy;
o niezbędny do ustalenia przebiegu zdarzeń naruszających bezpieczeństwo i porządek;
o przez okres co najmniej roku, po okresie roku dokumentacja będzie kwalifikowana pod względem przekazania do archiwum lub zniszczona zgodnie z przepisami prawa.
6. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest wymogiem niezbędnym do wystawienia ww. dokumentów.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich prostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienie danych (w zakresie określonym
w art. 20 RODO).
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar EOG. Pani/Pana dane osobowe nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją wobec przetwarzania Pani/Pana danych w celu wynikającym
z prawnie uzasadnionych interesów. Przysługuje Panu/Pani skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZEPUSTEK I KART PARKINGOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. informuje, iż:
1. Administratorem danych osobowych pozyskanych w związku z wystawieniem przepustki lub karty parkingowej jest Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kołobrzegu, przy ul. Portowej 41.
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych są następujące: adres e-mail sekretariat@zpmkolobrzeg.pl lub w siedzibie spółki przy ul. Portowej 41, 78-100 Kołobrzeg.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a. przygotowania, wydania i użytkowania przepustek długoterminowych
i jednorazowych oraz prowadzenia książki wydanych przepustek jednorazowych, osób wchodzących i wjeżdżających na teren Portu Handlowego – w celu zapewniania ochrony i bezpieczeństwa na terenie Portu Handlowego (realizacja obowiązku wynikającego z przepisu prawa, uzasadniony interes administratora danych osobowych – art. 6 ust. 1 lit. c, f RODO);
b. przygotowania, wydania i użytkowania kart parkingowych oraz prowadzenia rejestru wydanych kart parkingowych – w celu umożliwienia korzystania z infrastruktury (realizacja obowiązku wynikającego z przepisu prawa, uzasadniony interes administratora danych osobowych – art. 6 ust. 1 lit. c, f RODO);
c. wykonania umowy zawartej z Administratorem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
d. ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
a. podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, w szczególności usługi wsparcia IT oraz dostarczające oprogramowanie informatyczne, w ramach wykonywania usług, w tym usług serwisowe, usługi zapewnienia ochrony na terenie portu, usługi obsługi parkomatów na terenie portu;
b. kancelarie prawne świadczące usługi doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego, w przypadku zajścia takiej konieczności;
c. inni administratorzy danych, czyli podmioty uprawnione do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa w szczególności firmy audytorskie, w przypadku zajścia takiej konieczności;
d. podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.
5. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas:
a. ważności przepustki;
b. ważność karty parkingowej;
c. obowiązywania umowy;
d. niezbędny do ustalenia przebiegu zdarzeń naruszających bezpieczeństwo i porządek;
e. przez okres co najmniej roku, po okresie roku dokumentacja będzie kwalifikowana pod względem przekazania do archiwum lub zniszczona zgodnie z przepisami prawa.
6. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest wymogiem niezbędnym do wjazdu
i wejścia na teren Portu Handlowego (przepustki) i do korzystania z miejsc postojowych na terenie Portu Jachtowego i Portu Rybackiego na zasadach określonych w zarządzeniu.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienie danych (w zakresie określonym w art. 20 RODO).
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar EOG. Pani/Pana dane osobowe nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją wobec przetwarzania Pani/Pana danych w celu wynikającym
z prawnie uzasadnionych interesów. Przysługuje Panu/Pani skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA MONITORINGU
Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. informuje, iż:
1. Administratorem danych osobowych pozyskanych w związku z monitoringiem wizyjnym jest Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kołobrzegu, przy ul. Portowej 41.
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych są następujące: adres e-mail sekretariat@zpmkolobrzeg.pl lub w siedzibie spółki przy ul. Portowej 41, 78-100 Kołobrzeg.
3. Na terenie portu morskiego Kołobrzegu prowadzony jest monitoring wizyjny.
O działaniu systemu monitoringu informują odpowiednie oznaczenia.
4. System monitoringu rejestruje wyłącznie dane obrazowe (w tym wizerunek osób oraz numery rejestracyjne pojazdów), bez rejestracji dźwięku.
5. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
o zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia znajdującego się na terenie portu morskiego Kołobrzeg (art. 6 ust. 1 lit. c, f RODO);
o ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
o podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, w szczególności usługi wsparcia IT oraz dostarczające oprogramowanie informatyczne, w ramach wykonywania usług, w tym usługi serwisowe, usługi zapewnienia ochrony na terenie Portu;
o kancelarie prawne świadczące usługi doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego, w przypadku zajścia takiej konieczności;
o inni administratorzy danych, czyli podmioty uprawnione do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, w szczególności firmy audytorskie, w przypadku zajścia takiej konieczności;
o podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.
7. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres do 7 dni od dnia nagrania, po upływie tego terminu zostaną automatycznie nadpisane, z zastrzeżeniem pkt 8.
8. Zabezpieczone dane z monitoringu wizyjnego są udostępniane organom prowadzącym postępowanie w sprawie zarejestrowanego zdarzenia np. Policji, Straży Granicznej, sądom, które działają na podstawie odrębnych przepisów. Dane z monitoringu wizyjnego mogą być również udostępnione osobie trzeciej, która wykaże swój interes prawny lub faktyczny, co do otrzymania nagrania. W takim przypadku zapis udostępniany jest na wniosek tej osoby zgodnie z przyjętą u administratora procedurą. W powyższych przypadkach dane mogą być przechowywane przez okres dłuższy niż to wskazano w pkt 7 tj. przez okres niezbędny do wyjaśnienia mających miejsce incydentów lub też zakończenia ewentualnie toczących się postępowań.
9. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest wymogiem niezbędnym do wjazdu
i wejścia na teren portu morskiego Kołobrzeg.
10. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienie danych (w zakresie określonym w art. 20 RODO).
11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar EOG. Pani/Pana dane osobowe nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
12. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją wobec przetwarzania Pani/Pana danych w celu wynikającym
z prawnie uzasadnionych interesów. Przysługuje Panu/Pani skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.