Archiwum

Port

Port osłaniają dwa falochrony o długościach: wschodni – 308 m i zachodni o długości 205 m (obecnie w przebudowie). Szerokość wejścia na wysokości zachodniego falochronu wynosi 47 m i zwęża się do 24 m. Do portu zawijają statki o długości do 75 m i zanurzeniu 4,7 m. Postój statków w porcie jest bezpieczny, gdyż nie występuje zjawisko falowania w porcie.
W zależności od długości jednostek, jak również warunków hydrometeorologicznych statki mogą wykonywać manewry obracania przy elewatorach, gdzie średnica obrotnicy wynosi 95 m, lub w rozwidleniu kanałów – średnica 140 m.

Stow._Armatorow_Lodziowych

Stow.Armatorow_Rybackich_oraz_Kolobrzeska_Grupa_Produc._Ryb

Jednostki_niezrzeszone

Zaproszenie do składania ofert dotyczących świadczenia usług

Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert dotyczących świadczenia usług polegających na:

  • Zbieraniu nieczystości w granicach wód portowych Portu Kołobrzeg (z wyłączeniem Portu Jachtowego), usunięciu podlegają wszelkie zanieczyszczenia tj. odpady, nieczystości biodegradowalne.
  • Prowadzenie monitoringu portu pod katem zagrożeń ekologicznych.
  • Podjęcia czynności zmierzających do zabezpieczenia zagrożeń ekologicznych, rozlewów do momentu przybycia wyspecjalizowanych służb.
  • Usuwanie nieczystości ma się odbywać w taki sposób, aby skutecznie usunąć zanieczyszczenia gromadzące się w miejscach styku nabrzeży w basenach portowych.
  • Usunięte nieczystości będą składowane do pojemnika ZPM Kołobrzeg na wyznaczonym nabrzeżu.

 

Wymagania:

  • Usługa ma być wykonywana trzy razy w tygodniu w miesiącach lipiec – sierpień oraz dwa razy w tygodniu w pozostałych miesiącach.
  • Podejmowanie doraźnych zadań w czasie, co najmniej 2 godzin od zgłoszenie przez ZPM Kołobrzeg.
  • Wykonawca musi posiadać jednostkę pływającą umożliwiającą zbieranie nieczystości.
  • Wykonawca musi dysponować 3 osobami do świadczenia niniejszego zadania, w tym celu należy w ofercie złożyć oświadczenie o dysponowaniu kadrą mającą kwalifikacje i doświadczenie do wykonywania usługi.

Oferty należy składać w siedzibie Zarządu Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o.
78 – 100 Kołobrzeg, ul. Szyprów 1 do dnia 08. 08.2 013r. do godz. 12:00

Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. informuje, że posiada do wynajęcia miejsce reklamowe o powierzchni 12 m², zlokalizowane  na parkingu obok Basenu Jachtowego w Porcie Jachtowym przy ul. Warzelniczej 1.

Mając powyższe na uwadze Spółka określa stawkę najmu 1m ² powierzchni reklamowej na kwotę 52,15 zł netto i zaprasza wszystkich chętnych do składania ofert wyrównujących lub przewyższających podaną stawkę.

Termin składania ofert mija 30.11.2012r. o godzinie 15:00. 

Wolne pomieszczenia w Porcie Handlowym
Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. informuje, że posiada wolne pomieszczenia w Porcie Handlowym w Kołobrzegu. Zainteresowanych prosimy o kontakt pod numerem telefonu 94 35 167 65.

Instrukcja_Towarowa_miejsce_C_2

Ogloszenie_Towarowa_miejsce_C2_1_

Umowa_najmu_TOWAROWA

Ogloszenie_restauracja_08.2014

Pomieszczenia biurowe + sala konferencyjna do wynajęcia!

Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. informuje, że posiada do wynajęcia dwa pomieszczenia biurowe wraz z salą konferencyjną.

Ogloszenie_biura

ogłoszenie o przetargu na wyłonienie najemców miejsc postojowych przy Nabrzeżu Pilotowym i części Nabrzeża Węglowego w Porcie Pasażerskim w Kołobrzegu

Zalacznik_1_umowa_02_04_2014

Zalacznik_2_Formularz_oferty_02_04_2014

zalacznik_nr_3

ogloszenie_02_04_2014

dotyczy przetargu na najemców Nabrzeża Pilotowego i części Nabrzeża Węglowego w Porcie Pasażerskim w Kołobrzegu.

ZPM-DN-283-2014

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Z A W I A D O M I E N I E

o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na najem miejsca handlowego przy ulicy Towarowej w Porcie w Kołobrzegu

 

1. Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Spółka z o.o. informuje o wyborze  najkorzystniejszej oferty w przetargu na najem miejsca handlowego przy ulicy Towarowej w Porcie w Kołobrzegu złożonej przez:

Galerię Rękodzieła Manufakturka Jolanta Sułek,ul. Dworcowa 14C, 78-100 Kołobrzeg z ofertą czynszu
w kwocie 683,00 zł netto miesięcznie.

2. Zestawienie ofert podlegających ocenie:

 

Pozycja  wg zaoferowanej kwoty czynszu Nr oferty Oferent Oferowana kwota netto (zł)
1. 1 Galerię Rękodzieła Manufakturka Jolanta Sułek,

ul. Dworcowa 14C,

78-100 Kołobrzeg

683,00

 

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie następujących prac naprawczych w Budynku Magazynowym 3 i 3” usytuowanym przy ul. Szyprów 1 w Porcie Rybackim w Kołobrzegu nad następującymi pomieszczeniami nrnr 42, 43, 44, 45, 46:

1. miejscowa naprawa izolacji dachu,

2. wymiana obróbek blacharskich,

3. likwidacja nieszczelności dachu.

Oferta cenowa powinna zawierać wymieniony wyżej zakres prac.

Ofertę cenową należy złożyć do dnia 14.03.2014 r. w siedzibie Spółki lub pocztą na adres: Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o., ul. Szyprów 1, 78-100 Kołobrzeg lub pocztą elektroniczną na adres: zpmkolobrzeg@post.pl.

Przeglądu dachów przed złożeniem oferty można dokonać po wcześniejszym uzgodnieniu terminu przeglądu z pracownikiem ZPM K-g Panem Michałem Ziębą, tel. 605353803.

Wszelkie oświadczenia, pytania należy składać na adres podany powyżej lub pocztą elektroniczną na adres zpmkolobrzeg@post.pl

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

 

Zarząd Spółki „Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg” Sp. z o.o.

zaprasza do składania ofert na najem miejsc handlowych

przy ulicy Towarowej w Porcie w Kołobrzegu

 

1.       Nazwa i adres ogłaszającego

Zarząd Portu Morskiego w Kołobrzegu Sp. z o.o. ul. Szyprów 1, 78-100 Kołobrzeg, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000157554,
NIP 671-16-02-794, REGON 331046773, kapitał zakładowy: 27.079.000,00 zł,
tel./fax 94 3516765, www.zpmkolobrzeg.pl, godziny urzędowania: 7.00 – 15.00.

2.       Przedmiot ogłoszenia

Przedmiotem ogłoszonego postępowania jest najem miejsca handlowego oznaczonego numerem A7 o powierzchni 5 m² (2mx2,5m) usytuowanego na placu przy ulicy Towarowej w Porcie w Kołobrzegu z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na sprzedaży na stoisku pamiątek, upominków, drobnej galanterii (oznaczonego na mapce stanowiącej załącznik nr 3)

3.             Umowa zostanie zawarta na czas oznaczony – do dnia 31.03.2016 r.

4.             Kryterium wyboru jest cena – najkorzystniejsza zaoferowana cena miesięcznie netto za najem miejsca handlowego o powierzchni 5 m². Wybór zostanie dokonany na
podstawie złożonych pisemnych ofert zgodnych z niniejszym Ogłoszeniem.

5.             Warunki przetargu i najmu

1) Szczegółowe warunki najmu zawiera załączony do niniejszego Ogłoszenia Wzór umowy –         załącznik nr 1.

2)  Cena wywoławcza czynszu najmu wynosi 500,00 zł netto miesięcznie.

3) Do zaoferowanego czynszu zostanie doliczony podatek VAT wg aktualnie obowiązujących stawek. W przypadku ofert tożsamych cenowo, Oferenci zostaną zaproszeni do ustnych negocjacji.

4)   Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium, w kwocie 2.000,00 zł przelewem na rachunek bankowy Ogłaszającego nr 49 1090 2659 0000  0001 1341 9556, z tytułem „Przetarg ulica Towarowa – miejsce handlowe nr A7”). Wadium winno być wpłacone do dnia 10.03.2014 r. do godz. 12.00. Za datę wpływu uważać się będzie moment uznania rachunku Ogłaszającego.

5)   Oryginał dowodu wpłaty wadium należy dołączyć do oferty.

6)   Jeżeli Oferent, którego oferta zostanie wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Ogłaszający zatrzyma wadium i może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny. W takim przypadku pozostałe oferty wiążą Oferentów zgodnie terminem związania ofertą.

7)   Oferentom, których oferta nie zostanie wybrana Ogłaszający zwróci wadium niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu, na konto wskazane w ofercie. Wadium wpłacone przez Oferenta, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie zaliczone na poczet czynszu najmu, na jego pisemny wniosek.

8)   Zostaną odrzucone oferty złożone przez Oferentów, którzy:

a)             nie zobowiążą się na piśmie nieodwołalnie i bezwarunkowo dostosować prowadzone stoisko do wymogów architektonicznych i kolorystycznych przedłożonych każdorazowo przez Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o.,

b)             nie oświadczą, iż zapoznali się z charakterem prowadzonej działalności
w sąsiadujących lokalizacjach handlowych, są świadomi możliwości powstania stanowisk konkurencyjnych i nie wnoszą z tego tytułu żadnych uwag,

c)             nie zobowiążą się nieodwołalnie i bezwarunkowo do uzyskania wszelkich wymaganych przepisami prawa pozwoleń, umożliwiających prowadzenie działalności w wybranym przez siebie charakterze,

d)            posiadają zaległości finansowe wobec Ogłaszającego – na dzień poprzedzający dzień składania ofert,

e)             którym Ogłaszający wypowiedział umowę najmu lub dzierżawy bez zachowania terminów wypowiedzenia w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert,

f)              byli albo są z Ogłaszającym w sporze będącym przedmiotem postępowania sądowego,

g)             złożyli w ofercie nieprawdziwe informacje lub złożona oferta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,

h)             nie wnieśli wadium w wyznaczonym terminie,

i)               złożyli oferty niezgodne z treścią Ogłoszenia lub je zmieniające.

9)    Ofertę należy złożyć pisemnie, według wzoru Formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 2 do Ogłoszenia. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę na dane miejsce handlowe.

10) Oferta musi być podpisana przez Oferenta. Jeśli osoba/ osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, powinno ono w swej treści zawierać uprawnienie do podpisania oferty i zostać załączone do oferty w oryginale lub notarialnie potwierdzonej kopii. Jeżeli umocowanie do podpisania oferty wynika z dokumentu stwierdzającego status prawny Oferenta, do oferty należy dołączyć odpis z rejestru potwierdzający zasady reprezentacji. Oferty podpisane przez osoby do tego nieumocowane, zostaną odrzucone.

8)    Ofertę należy złożyć w sekretariacie Ogłaszającego przy ul. Szyprów 1, 78-100 Kołobrzeg (pierwsze piętro), w terminie do dnia 10.03.2014 r. godz. 12.00
w zamkniętych i zabezpieczonych przed otwarciem kopertach, dodatkowo oznaczonych: „Przetarg ulica Towarowa – miejsce handlowe nr A7 ” oraz danymi Oferenta.

9)    Termin otwarcia ofert: 10.03.2014 r. godz.12.15 w siedzibie Spółki.

10)Termin związania Oferentów złożoną ofertą wynosi 30 dni. Bieg termin rozpoczyna się
z upływem terminu składania ofert.

11)  Umowa najmu zostanie zawarta w terminie 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

13) Ogłaszający poinformuje na piśmie Oferentów o wyborze najkorzystniejszej oferty lub
o zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru i zamieści te informacje na stronie internetowej www.zpmkolobrzeg.pl.

14)  Ogłaszający zastrzega sobie prawo zmiany warunków Ogłoszenia i przetargu lub odwołania przetargu bez podania przyczyn.

 

Załączniki:

1.        Wzór umowy

2.        Formularz ofertowy

3.        Mapka

4.        Wizualizacja punktu handlowego

WZOR-_umowa_najmu

Zal_nr_3_-_mapka

Zalacznik_nr_2

Wizualizacja_punktu_handlowego

Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie miejsc parkingowym w Porcie Rybackim w Kołobrzegu w miejscu trawnika przy Nabrzeżu Remontowym. Powierzchnia parkingu wynosi około 57 m², nawierzchnia wykonana będzie z kostki brukowej będącej własnością Spółki. Prace obejmować będą roboty ziemne, wykonanie podbudowy i ułożenie kostki brukowej.
     Ofertę cenową należy złożyć do dnia 18.02.2014 r. w siedzibie Spółki lub pocztą na adres: Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o., ul. Szyprów 1, 78-100 Kołobrzeg lub pocztą elektroniczną na adres: zpmkolobrzeg@post.pl.
Przeglądu miejsca wykonywania robót przed złożeniem oferty można dokonać po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym terminu przeglądu z pracownikiem ZPM K-g Panem Michałem Ziębą tel. 605353803.
    Wszelkie oświadczenia, pytania należy składać na adres podany powyżej lub pocztą elektroniczną na adres zpmkolobrzeg@post.pl.
Rozliczenie za wykonaną usługę nastąpi ryczałtem po dokonaniu odbioru robót.
W załączeniu zdjęcie miejsca wykonywanych prac.

Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za rok 2014

Rada Nadzorcza Zarządu Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie badania sprawozdania finansowego za rok 2014, którego warunki oferty powinny spełniać:

1. Ostateczny termin opinii i raportu z badania sprawozdania finansowego należy złożyć do 15 marca 2015r.

2. Cena oferty powinna zawierać takie elementy jak: delegacja, zakwaterowanie, diety oraz ma być ceną ostateczną łącznie z podatkiem VAT.

3. W składzie zespołu badanego wymagana jest, co najmniej jedna osoba, która posiada uprawnienia biegłego rewidenta.

W załączeniu przesyłamy wzór umowy wraz z szczegółowymi warunkami dotyczącymi przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok 2014.

Oferty zawierające:

– oświadczenie oferenta o spełnieniu warunków określonych w art. 66 ustaw o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. (Dz.U. nr 121 poz. 591 ze zm.)

– informacje o firmie oraz listę referencyjna jednostek, w których badano sprawozdanie należy składać do dnia 20 października 2014 roku na adres:

 

Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o.

ul. Szyprów 1

78-100 Kołobrzeg

 

Z dopiskiem na kopercie „Oferta na przeprowadzenie badania finansowego”

Wzor_-_Umowa_Biegly_Rewident_2014

LOKALNE OSTRZEŻENIE NAWIGACYJNE nr 05/2011 URZĘDU MORSKIEGO W SŁUPSKU

Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. poniżej przedstawia Lokalne Ostrzeżenie Nawigacyjne nr 05/2011
Urzędu Morskiego w Słupsku o treści:

WYBRZEŻE POLSKIE, PORT KOŁOBRZEG

“Oświetlenie na Nabrzeżu Szkutniczym wraz z czerwonym światłem umieszczonym na cyplu tegonabreża przy wejściu do Basenu Jachtowego zostało czasowo wyłączone w związkuz rozpoczęciem prac budowlanych związanych z modernizacją i rozbudowąPortu Jachtowego. Prace budowlane potrwają do końca sierpnia bieżącego roku.Wszytskim jednostkom zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności.”

 

21.01.2011 r.

Podejście do portu Kołobrzeg

Początkowym punktem podejścia do portu jest pława świetlno-dzwonowa “KOŁ” oddalona od wejścia ok. 2,5 Mm. Od pławy “KOŁ” należy położyć się na kurs 148o i sterować na widoczne budynki spichrzów zbożowych tak długo, aż wieżyczka lewego światła wejściowego (w nocy lewe światło wejściowe) znajdzie się w nabieżniku z pomnikiem Zaślubin z Morzem powinien być widoczny w środku między głowicami falochronów. Przy samym wejściu należy sterować na środek wejścia, wejście do portu musi odbywać się z prędkością zapewniającą sterowność statku.

Port rolniczego zaplecza

Przez wiele kolejnych lat kołobrzeskiemu portowi nie udawało się przekroczyć granicy 150 tys. t. I oto w ub. r. przez port przeszło 164,3 tys. t towarów oraz zwinęło tam 148 statków towarowych. Ważne są zmiany w strukturze towarów: prawie o 30% wzrosły przeładunki najbardziej opłacalnej drobnicy a o 10% zmniejszyły się obroty towarów masowych. Po wyjątkowo słabych przeładunkach zbóż w 2004 r., w ub. r. wzrosły one aż o 79,9% (głównie rzepaku i zbóż)