Portowy plan zagospodarowania odpadów ze statków dla portu Kołobrzeg

Portowy plan zagospodarowania odpadów ze statków dla Portu Kołobrzeg

Informacje dotyczące rodzajów i ilości odpadów oraz pozostałości ze statków zwykle zawijających do Portu

W porcie Kołobrzeg dopuszczalne zanurzenie dla statków handlowych wynosi 4,7 m   dla średniego poziomu morza. Długość nabrzeża dla statków handlowych wynosi około 1000 m. Zarządzający portem: Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o.
W porcie Kołobrzeg stacjonuje obecnie;
–  19 kutrów rybackich:
– 43 łodzie rybackie.
– około 50 jednostek sportowo-rekreacyjnych.
Powyższe dane pochodzą z bazy własnej tj. ZPM Kołobrzeg Sp. z o.o. oraz informacji uzyskanych z Okręgowego Inspektoratu Rybołówstwa Morskiego w Kołobrzegu.

Rodzaje odpadów statkowych odbieranych w porcie Kołobrzeg

Zgodnie z obowiązującym prawem polskim statek ma obowiązek zdać do portowych urządzeń odbiorczych wszystkie odpady z poniższych grup znajdujące się na burcie statku:
– odpady olejowe i ich mieszaniny – wymienione w załączniku I Konwencji MARPOL 197/78 ( czyli zaolejone wody zęzowe, zużyte oleje przepracowane, szlam – tzw. szlam powstający z odwirowania paliw i olejów smarnych, czyściwo, zaolejone szmaty, filtry paliwowe i olejowe),
– ścieki wymienione w Załączniku IV Konwencji MARPOL 1973/78;
– odpady stałe (śmieci) powstające na statku wymienione w załączniku V Konwencji MARPOL 1973/78; z uwzględnieniem wytycznych do wdrożenia tego załącznika, obejmujących odpady związane z ładunkiem.

Odpady olejowe i ich mieszaniny – wymienione w załączniku I Konwencji MARPOL 1973/78

Wszystkie istniejące statki o pojemności brutto 400 t i większej upoważnione  do uprawiania żeglugi międzynarodowej powinny być wyposażone w zbiornik magazynowy do zgromadzenia wszystkich zaolejonych wód zęzowych, jakie powstają w trakcie trwania rejsu między portami, z których można zdać wodę zaolejoną do urządzeń odbiorczych.

Według własnych danych w  latach 2012-2014. odebrano  (z kutrów, łodzi rybackich, statków „białej floty”) .

Ścieki – wymienione w załączniku IV Konwencji Marpol 1973/78

Każdy statek o pojemności brutto 400 i większej oraz każdy statek o pojemności brutto mniejszej niż 400, który jest uprawniony do przewozu 15 osób i więcej, jest zobowiązany do przestrzegania Aneksu IV Konwencji Marpol 73/78 o zapobieganiu zanieczyszczeniu ściekami ze statków.Oceniając potencjał techniczny Portu Kołobrzeg do odbioru i utylizacji odpadów ze statków należy porównać obecne możliwości odbiorcze do rzeczywistych potrzeb. Precyzyjne oszacowanie potrzeb odbioru odpadów i ścieków ze statków w portach jest niemożliwe. Potrzeby odbiorcze zależą od wielu zmiennych i niemożliwych do przewidzenia czynników, takich jak ilość statków i jednostek rekreacyjno-wycieczkowych zawijających do Portu, wielkość statków i ich stan techniczny, wielkość przewozów pasażerskich, ilość przewożonych towarów, ilość jednostek rybackich itp.

Odpady powstające na statku – wymienione w załączniku V Konwencji MARPOL 1973/78

Każdy statek o pojemności brutto 400 lub większej, który jest uprawniony do przewozu 15 osób lub więcej, jest zobowiązany do posiadania planu postępowania ze śmieciami i posiadania książki zapisów śmieciowych. Z obowiązku posiadania książki zapisów śmieciowych mogą być zwolnione statki, które odbywają rejsy trwające nie dłużej niż  1 godzinę.

Odpady powstające na statku – wymienione w załączniku V Konwencji MARPOL 1973/78 to: odpady żywnościowe, tworzywa sztuczne, inne (papier i tektura poskładana, szkło, metale, drewno), odpady bytowe (niesegregowane), odpady niebezpieczne (odpady farb i lakierów, świetlówki zawierające rtęć, baterie, akumulatory), odpady gastronomiczne kategorii 1 – odpady żywnościowe zawierające produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego, pochodzące ze środków transportu międzynarodowego, tj. ze statków przypływających z państw trzecich (nie będących członkiem Unii Europejskiej).

Według własnych danych w 2014 r. odebrano z kutrów rybackich i statków wycieczkowych oraz z pozostałych części portu i wywieziono 1 287,7 m³ odpadów.

Z obowiązku każdorazowego zdawania odpadów zwolnione są:
– Statki posiadające zwolnienie uzyskane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie udzielania statkom zwolnień z obowiązku każdorazowego zdawania odpadów i pozostałości ładunkowych przed opuszczeniem portu (Dz. U. z 2009r. Nr 5, poz. 21);
– Statki, które posiadają znikome ilości odpadów na pokładzie statku zgodnie z §2 ww. Rozporządzenia.

Działania w zakresie gospodarowania odpadami 

Odpady olejowe i ich mieszaniny

Odbiór wód zaolejonych z kutrów rybackich (kod 13 04 03) polega na zdaniu wód zaolejonych w firmieUsługi Portowe, Obsługa Kutrów Rybackich S.C. A. Dzwonek-Żytki, M. Żytki. Ponadto odbierane są wody z odwodnienia w separatorach (kod 13 05 07), inne oleje silnikowe, przekładniowe, smarowe (kod 13 02 08) oraz filtry olejowe, sorbenty                 (kod 15 02 02). Odbiorem zebranych odpadów zajmują się także specjalistyczne firmy posiadające odpowiedni sprzęt i stosowne zezwolenia.

 Odbiór śmieci stałych

Nieposegregowane śmieci (kod 20 03 01), zmieszane odpady opakowaniowe (kod 15 01 06), odpady wielkogabarytowe (kod 20 03 07) oraz odpady podlegające biodegradacji (kod 20 02 01) wrzucane są do oznaczonych pojemników na odpady   (pojemniki typu SM 110, SM 1100, oraz kontenery typu KP-7).Do zbiórki śmieci stałych przeznaczonych zostało łącznie 14 pojemników na nabrzeżach w Porcie Morskim Kołobrzeg. Miejski Zakład Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu, raz w tygodniu, (lub częściej w miarę potrzeb) odbiera śmieci z terenów portowych. Na terenie Portu Kołobrzeg nie przewiduje się wstępnej obróbki, przetwarzania, mieszania lub innych działań, powodujących zmianę charakteru lub składu odpadów lub pozostałości ładunkowych.

Odbiór ścieków sanitarnych

W najbliższym czasie będzie istniała możliwość odbioru ścieków sanitarnych (bytowych) z łodzi i kutrów rybackich w Porcie Kołobrzeg, przy pomocy mobilnego systemu odbioru w postaci specjalistycznego pojazdu asenizacyjnego. Na terenie przystani rybackiej znajdują się pomieszczenia sanitarne podłączone do miejskiej sieci kanalizacyjnej. W 2014r. odebrano z jednostek pasażerskich 256  m³ ścieków.

Odbiór pozostałości ładunkowych

Zgodnie z przepisamiustawy o portowych urządzeniach do odbioru odpadów i pozostałości ładunkowych ze statków, obowiązek odbioru pozostałości ładunkowych ze statków spoczywa na odbiorcy ładunku. Odbiorca ładunku ponosi pełną odpowiedzialność prawną i finansową za odbiór pozostałości ładunkowych ze statków. Odbiorca ładunku, kierując się zasadami komercyjnymi, ma obowiązek zlecić wykonanie odbioru pozostałości ładunkowych ze statków firmie, która:
– posiada zezwolenia na zbieranie i transport odpadów niebezpiecznych lub innych niż niebezpieczne, wydane zgodnie z przepisami ustawy o odpadach.

 

Decyzja OŚ.6233.00014.2017

Portowy plan gospodarowania odpadami oraz pozostałościami ładunkowymi ze statków dla Portu Kołobrzeg – aktualizacja