Portowy plan zagospodarowania odpadów ze statków dla portu Kołobrzeg

Portowy plan zagospodarowania odpadów ze statków dla Portu Kołobrzeg

Informacje dotyczące rodzajów i ilości odpadów oraz pozostałości ze statków zwykle zawijających do Portu

W Porcie Kołobrzeg dopuszczalne zanurzenie dla statków handlowych wynosi
5 m dla średniego poziomu morza. Długość nabrzeża dla statków handlowych wynosi
około1000 m.
W porcie Kołobrzeg stacjonuje obecnie;
– 20 kutrów rybackich:
– 35 łodzie rybackie.
– około 33 jednostek sportowo-rekreacyjnych.
Powyższe dane pochodzą z bazy własnej ZPM Kołobrzeg Sp. z o.o. oraz informacji uzyskanych
z Okręgowego Inspektoratu Rybołówstwa Morskiego w Kołobrzegu.

Rodzaje odpadów statkowych odbieranych w porcie Kołobrzeg

Zgodnie z obowiązującym prawem polskim statek ma obowiązek zdać do portowych
urządzeń odbiorczych wszystkie odpady z poniższych grup znajdujące się na burcie statku:
– odpady olejowe i ich mieszaniny – wymienione w załączniku I Konwencji MARPOL 197/78
( czyli zaolejone wody zęzowe, zużyte oleje przepracowane, szlam – tzw. szlam powstający z
odwirowania paliw i olejów smarnych, czyściwo, zaolejone szmaty, filtry paliwowe i olejowe),
Odpady ujęte w Załączniku I Konwencji MARPOL obejmują odpady olejowe
wytwarzane w czasie eksploatacji statku w przestrzeniach maszynowych statku.
– ścieki wymienione w Załączniku IV Konwencji MARPOL 1973/78;
– odpady stałe (śmieci) powstające na statku wymienione w załączniku V Konwencji MARPOL
1973/78; z uwzględnieniem wytycznych do wdrożenia tego załącznika, obejmujących odpady
związane z ładunkiem.

Odpady olejowe i ich mieszaniny – wymienione w załączniku I Konwencji MARPOL 1973/78

Wszystkie istniejące statki o pojemności brutto 400 t i większej upoważnione
do uprawiania żeglugi międzynarodowej powinny być wyposażone w zbiornik magazynowy
do zgromadzenia wszystkich zaolejonych wód zęzowych, jakie powstają w trakcie trwania
rejsu między portami, z których można zdać wodę zaolejoną do urządzeń odbiorczych.

Ścieki – wymienione w załączniku IV Konwencji Marpol 1973/78

Każdy statek o pojemności brutto 400 i większej oraz każdy statek o pojemności brutto
mniejszej niż 400, który jest uprawniony do przewozu 15 osób i więcej, jest zobowiązany do
przestrzegania Aneksu IV Konwencji Marpol 73/78 o zapobieganiu zanieczyszczeniu ściekami
ze statków.
Oceniając potencjał techniczny Portu Kołobrzeg do odbioru i utylizacji odpadów ze
statków należy porównać obecne możliwości odbiorcze do rzeczywistych potrzeb. Precyzyjne
oszacowanie potrzeb odbioru odpadów i ścieków ze statków w portach jest niemożliwe.
Potrzeby odbiorcze zależą od wielu zmiennych i czynników, takich jak ilość statków i jednostek
rekreacyjno-wycieczkowych zawijających do Portu, wielkość statków i ich stan techniczny,
wielkość przewozów pasażerskich, ilość przewożonych towarów, ilość jednostek rybackich itp.

Odpady powstające na statku – wymienione w załączniku V Konwencji MARPOL 1973/78

Każdy statek o pojemności brutto 400 lub większej, który jest uprawniony do przewozu
15 osób lub więcej, jest zobowiązany do posiadania planu postępowania ze śmieciami
i posiadania książki zapisów śmieciowych. Z obowiązku posiadania książki zapisów
śmieciowych mogą być zwolnione statki, które odbywają rejsy trwające nie dłużej niż
1 godzinę.
Odpady powstające na statku – wymienione w załączniku V Konwencji MARPOL
1973/78 to: odpady żywnościowe, tworzywa sztuczne, inne (papier i tektura poskładana, szkło,
metale, drewno), odpady bytowe, odpady niebezpieczne (odpady farb i lakierów, świetlówki
zawierające rtęć, baterie, akumulatory), odpady gastronomiczne kategorii 1 – odpady
żywnościowe zawierające produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego, pochodzące ze
środków transportu międzynarodowego, tj. ze statków przypływających z państw trzecich (nie
będących członkiem Unii Europejskiej).

Według własnych danych w 2020 r. odebrano z kutrów rybackich i statków wycieczkowych oraz z pozostałych części portu i wywieziono 2 375,7 m³ odpadów.

Z obowiązku każdorazowego zdawania odpadów zwolnione są:
– Statki posiadające zwolnienie uzyskane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury
w sprawie udzielania statkom zwolnień z obowiązku każdorazowego zdawania odpadów
i pozostałości ładunkowych przed opuszczeniem portu (Dz. U. z 2009r. Nr 5, poz. 21);
– Statki, które posiadają znikome ilości odpadów na pokładzie statku zgodnie z §2 ww.
Rozporządzenia.

Działania w zakresie gospodarowania odpadami 

Odpady olejowe i ich mieszaniny

Odbiór wód zaolejonych z jednostek pływających (kod 13 04 03) polega na zdaniu wód
zaolejonych w firmie Usługi Portowe, Obsługa Kutrów Rybackich S.C. A. Dzwonek-Żytki, M.
Żytki. Ponadto odbierane są wody z odwodnienia w separatorach (kod 13 05 07), inne oleje
silnikowe, przekładniowe, smarowe (kod 13 02 08) oraz filtry olejowe, sorbenty (kod 15 02
02) i mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe (kod 13 02 05).
ZPM Kołobrzeg Sp. z o.o. posiada 2000l zbiornik wód zęzowych dla jachtów,
zlokalizowany na terenie portu jachtowego w Kołobrzegu, który jest obsługiwany przez wyżej
wymienioną firmę.

 Odbiór śmieci stałych

Zmieszane odpady (kod 20 03 01),odpady ze szkła (kod 15 01 07) odpady
opakowaniowe w tym z papieru i tektury (kod 15 01 01) (kod 15 01 06), odpady
wielkogabarytowe (kod 20 03 07) oraz odpady podlegające biodegradacji tj. żywność
przeterminowana, inne odpady kuchenne (kod 20 02 01), zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy (kod 16 02 13), zużyte urządzenia inne (świetlówki) (kod 16 02 14),
inne baterie i akumulatory (kod 16 06 05) wrzucane są do oznaczonych pojemników na odpady
(pojemniki typu SM 110, SM 1100, oraz kontenery typu KP-7), przy czym baterie będą zbierane
do specjalnie przeznaczonych do tego pojemników.
Do zbiórki śmieci stałych przeznaczonych zostało łącznie 17 pojemników na
nabrzeżach w Porcie Morskim Kołobrzeg. Miejski Zakład Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska
w Kołobrzegu, raz w tygodniu (lub na zgłoszenie) odbiera śmieci z terenów portowych. Na
terenie Portu Kołobrzeg nie przewiduje się wstępnej obróbki, przetwarzania, mieszania lub
innych działań, powodujących zmianę charakteru lub składu odpadów lub pozostałości
ładunkowych.

Odbiór ścieków sanitarnych

Odbiór ścieków sanitarnych (bytowych) w Porcie Kołobrzeg odbywa się przy użyciu
samochodów specjalistycznych, które dostępne są na stacji odbioru wód zaolejonych. Pojazdy
te posiadają stosowne certyfikaty i są obsługiwane przez przeszkolonych kierowców a zarazem operatorów urządzeń.

Odbiór pozostałości ładunkowych

Zgodnie z przepisami ustawy o portowych urządzeniach do odbioru odpadów i
pozostałości ładunkowych ze statków podmiot zarządzający portem nie ma obowiązku odbioru
i zagospodarowania pozostałości ze statków, obowiązek odbioru pozostałości ładunkowych
ze statków spoczywa na odbiorcy ładunku. Odbiorca ładunku ponosi pełną odpowiedzialność
prawną i finansową za odbiór pozostałości ładunkowych ze statków. Odbiorca ładunku,
kierując się zasadami komercyjnymi, ma obowiązek zlecić wykonanie odbioru pozostałości
ładunkowych ze statków firmie, która:
– posiada zezwolenia na zbieranie i transport odpadów niebezpiecznych lub innych niż
niebezpieczne, wydane zgodnie z przepisami ustawy o odpadach. Ponadto odbiorca
pozostałości ładunkowych odpowiedzialny jest za ewentualne szkody w środowisku wynikłe
z nieprawidłowego wykonania usługi odbioru pozostałości ładunkowych ze statków.

 

DECYZJA OŚ.621.00001.2021

Portowy Plan Gospodarowania Odpadami oraz Pozostałościami Ładunkowymi ze statków dla Portu Kołobrzeg

 

Załączniki