Modernizacja infrastruktury portowej pod potrzeby rozwoju rybołówstwa w Porcie Kołobrzeg

W odpowiedzi na ogłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o naborze wniosków w ramach Priorytetu 1. „Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy”, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” – działanie 1.12, Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. w dniu 04.03.2021 r. złożył wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja infrastruktury portowej pod potrzeby rozwoju rybołówstwa w Porcie Kołobrzeg”. Po przejściu oceny formalnej w dniu 19.11.2021 r. została podpisana umowa o dofinansowanie.

Zakres prac jaki jest planowany przy realizacji niniejszej operacji obejmuje remont i przebudowę nabrzeża Barkowskiego o długości około 168 mb. W ramach robót zostanie wykonany remont oczepu nabrzeża, montaż urządzeń odbojowych, gruntowny remont placu składowego o powierzchni około 11 800 m2, wykonaniu ogrodzenia placu wraz z główną bramą wjazdową, wykonanie sieci energetycznej, wodociągowo – hydrantowej oraz kanalizacji deszczowej. Ponadto wykonane zostaną również elementy zagospodarowania terenu w postaci bram, hydrantów, elementów zabezpieczających latarnie, hydranty i postumenty poboru energii elektrycznej przed kolizją z pojazdami. W trakcie realizacji operacji, operacja została rozszerzona o przeprowadzenie remontu dostępnej infrastruktury sanitarnej przy ulicy Szyprów w Porcie Rybackim Kołobrzeg z uwagi na jej znaczne wyeksploatowanie. W ramach robót zostanie wykonane następujące prace: roboty rozbiórkowe i demontażowe, roboty ogólnobudowlane (np. tynkowanie ścian, wykonanie nowych posadzek i okładzin ścian z płytek ceramicznych, prace malarskie, wymiana armatury sanitarnej).

Realizacja operacji poprawi bezpieczeństwo, warunki postoju i obsługi jednostek rybackich oraz higienę pracy w miejscach wyładunku, a tym samym infrastruktura należąca do ZPM Kołobrzeg po tej stronie portu będzie w całości zrewitalizowana.

Wnioskowana kwota dofinansowanie wynosi  8 687 909,00 zł  netto co stanowi 100% kosztów realizacji operacji.

Udostępnij