Stacja zlewcza

W Porcie Rybackim działa już stacja zlewcza do odbioru ścieków komunalnych. Stacja znajduje się na Nabrzeżu Barkowskim i jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 12:00.

Stacja zlewcza ścieków z przeznaczeniem do pomiaru ilości i jakości zrzucanych ścieków komunalnych. Stacja zlewcza spełnia wymogi rozporządzenia ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2002 r. w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewczych. Stacja została zamontowana w Porcie Kołobrzeg, w ramach operacji pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej brzegów kanału portowego”.

Koszt stacji wyniósł 345 tyś zł netto w tym dofinansowanie w wysokości 120 tyś w ramach programu operacyjnego „Rybactwo i Morze 2014 – 2020″. Stacja posiada układ pompowy do odbioru ścieków ze statków, wyposażona jest także w rozdrabniarkę, przepływomierz, sondy pomiarowe oraz układ automatycznego poboru próbek ścieków.

Zrzut ścieków odbywa się po udostępnieniu przez operatora karty identyfikacyjnej pozwalającej zidentyfikować statek i armatora. Dane o zrzucie zapisują się w sterowniku stacji zlewnej i mogą być zdalnie przesyłane do operatora, a następnie poprzez oprogramowanie, będące uzupełnieniem urządzenia, przetwarzane.

Po każdym odbiorze ścieków drukowane będzie automatycznie potwierdzenie dla dostawcy zawierające m.in. ilość ścieków, dane dostawcy, datę i czas odbioru. Odbiór ścieków ze statków następować będzie przez zgłoszenie przez Kapitana/Agenta statku chęci zdania ścieków Kierownikowi Portu Rybackiego (m.zieba@zpmkolobrzeg.pl) telefonicznie lub po zgłoszeniu e-mail.