Nowa stacja odbioru odpadów

W dniu 29.07.2022 r. zostały podpisane umowy o dofinansowanie na realizację zadania pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej brzegów kanału portowego” oraz “Czysty i uporządkowany brzeg kanału portowego poprzez modernizację zaplecza sanitarnego w Porcie Rybackim Kołobrzeg”.
Zadania realizowane będą w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” oraz Priorytet 4 “Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej’, objętego Programem Operacyjnym “Rybactwo i Morze”. Koszt realizacji przedsięwzięcia „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej brzegów kanału portowego” wynosi 290 550,00 zł netto. Dofinansowanie wynosi 120 000,00 zł netto, tj. 41,30 % które pochodzi ze środków Unii Europejskiej w ramach EFMR. Natomiast koszt realizacji przedsięwzięcia “Czysty i uporządkowany brzeg kanału portowego poprzez modernizację zaplecza sanitarnego w Porcie Rybackim Kołobrzeg” wynosi 120 300,00 zł netto. Dofinansowanie wynosi 100 000,00 zł netto, tj. 83,13 % które pochodzi ze środków Unii Europejskiej w ramach EFMR. Środki w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego zostały rozdysponowane poprzez Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania “Morze i Parsęta”.
Przedsięwzięcie inwestycyjne polegać będzie na remoncie publicznie dostępnej infrastruktury sanitarnej przy ulicy Szyprów w Porcie Rybackim Kołobrzeg
W ramach operacji zostaną przeprowadzone następujące prace budowlane:
  • wymiana płytek ceramicznych ,
  • prace malarskie,
  • demontaż i montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej pomieszczeń sanitarnych
  • wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej,
  • wymiana instalacji elektrycznej,
  • wymiana wyposażenia sanitariatów,
  • wymiana armatury sanitarnej (umywalki, muszle klozetowe itd.)
  • prace wykończeniowe,
  • wywóz i utylizacja gruzu i odpadów
W punkcie sanitarnym zamontowane zostaną urządzenia tj. poręcze, uchwyty czy też odpowiedniej szerokości drzwi dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Realizacja zadania przyczyni się do ograniczenia zanieczyszczeń powstających w wyniku funkcjonowania sektora turystycznego, co przyczyni się do utrzymania i poprawy jakości środowiska naturalnego.

Udostępnij