Ogłoszenie o przetargu – najem części nieruchomości położnej na Wyspie Solnej w Kołobrzegu przy ulicy Warzelniczej z przeznaczeniem na prowadzenie tymczasowego parkingu z usługami dodatkowymi

Zarząd Spółki Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. ogłasza przetarg na najem części nieruchomości położnej na Wyspie Solnej
w Kołobrzegu przy ulicy Warzelniczej z przeznaczeniem na prowadzenie tymczasowego parkingu z usługami dodatkowymi.
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 30.04.2024r. do godz. 12:00:
1) pocztą tradycyjną lub kurierską – na adres siedziby Zamawiającego przy ul.
Portowa 41, 78-100 Kołobrzeg, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „OFERTA
Przetarg ulica Warzelnicza – Parking samochodowy” lub
2) osobiście – w sekretariacie w siedzibie
Zamawiającego przy ul. Portowej 41
w Kołobrzegu, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „OFERTA Przetarg ulica
Warzelnicza – Parking samochodowy” lub
3) za pomocą poczty elektronicznej – na adres sekretariat@zpmkolobrzeg.pl,
w tytule e-maila wpisując „OFERTA Przetarg ulica
Warzelnicza – Parking samochodowy”. Ofertę składaną drogą elektroniczną (skan oryginału w formacie
PDF) zaleca się
przesłać zaszyfrowaną hasłem
(np. przy pomocy programu 7-zip/ Dodaj do archiwum/ZIP/Ustaw hasło). Po upływie terminu składania ofert
(godz. 14:00), do wyznaczonej godziny otwarcia ofert (14:30), odrębnym mailem
należy przesłać hasło do otwarcia oferty.
Decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.

Udostępnij

Załączniki

Załączniki

Plik Data dodania Wielkość pliku
pdf 5. Oświadczenie BHP wyspa 18 kwietnia, 2024 11:27 am 174 KB
pdf 4. Klauzula informacyjna wyspa 18 kwietnia, 2024 11:27 am 364 KB
jpg 3. Mapka wyspa 18 kwietnia, 2024 11:27 am 281 KB
pdf 2. Formularz ofertowy wyspa 18 kwietnia, 2024 11:27 am 289 KB
pdf 1. Wzór umowy wyspa 18 kwietnia, 2024 11:27 am 419 KB
pdf Ogłoszenie 18 kwietnia, 2024 1:32 pm 455 KB
pdf ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY 6 maja, 2024 12:11 pm 342 KB