Ogłoszenie o sprzedaży łodzi RIB SPORTIS S-4800

Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. oferuje do sprzedaży łódź motorową

RIB SPORTIS S-4800

OPIS JEDNOSTKI

  • Długość całkowita – 4,8 m
  • Długość płaskiej powierzchni pokładu -3,45 m
  • Szerokość całkowita – 2,19 m
  • Szerokość pokładu -1,10 m
  • Silnik Merkury 60 KM
  • jednostka i silnik używane, do remontu, brak dokumentów
  • zdjęcia w załącznikach do ogłoszenia

 

Osoby zainteresowane zakupem wyżej wymienionej łodzi, proszone są o składanie pisemnych ofert zakupu w terminie do dnia 15.12.2020 r. do godz. 12:00:

  • na adres Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o., ul. Portowa 41, 78-100 Kołobrzeg pocztą tradycyjną lub osobiście na portierni w zamkniętej kopercie oznaczonej „Oferta – łódź – NIE OTWIERAĆ PRZED 15.12.2020 r. godz. 12:00” lub
  • za pomocą poczty elektronicznej na adres sekretariat@zpmkolobrzeg.pl; skan oryginału podpisanej oferty (format PDF) należy przesłać za pomocą poczty elektronicznej. Ofertę należy przesłać zaszyfrowaną. Po upływie terminu składania ofert, do wyznaczonej godziny otwarcia ofert, odrębnym mailem należy przesłać hasło do otwarcia oferty.

Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta powinna być podpisana
i zawierać imię i nazwisko Oferenta lub nazwę firmy, miejsce i adres zamieszkania lub siedziby, nr telefonu, nr NIP (dla przedsiębiorców) oraz proponowaną cenę.

W sprawie ewentualnych oględzin należy uprzednio kontaktować się z panem Arturem Robaczyńskim, pod numerem telefonu 785 882 842, w godzinach 700 – 1500.

Sprzedająca nie udziela gwarancji na przedmiot sprzedaży, a rękojmia jest wyłączona w granicach dopuszczonych prawem, tj. dla przedsiębiorcy – w całości, dla konsumenta – ograniczona do roku od dnia wydania.

Okres związania ofertą wynosi 30 dni.

Termin zapłaty – 7 dni od dnia poinformowania Nabywcy telefonicznie o przyjęciu jego oferty, na rachunek bankowy Sprzedającej. Wydanie łodzi Nabywcy nastąpi w terminie 3 dni od zapłaty ceny sprzedaży, na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

Cena minimalna brutto 17.425,09 zł (14.166,74 zł netto plus 23 % VAT).     

Wybrana zostanie oferta zawierająca najwyższą proponowaną cenę zakupu. Sprzedająca zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny lub zamknięcia bez dokonania wyboru.

Otwarcie ofert odbędzie się dnia 15.12.2020 r. o godz. 12:30 w siedzibie Spółki.
Z uwagi na stan epidemii Sprzedający nie przewiduje jawnego otwarcia ofert.

 

Załączniki:

Klauzula informacyjna rib

Formularz ofertowy rib

Zdjęcia

Udostępnij