Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Montaż odbojnic pochłaniających energię kinetyczną wraz z modernizacją nabrzeża” ZPM/2/PH/2014

OGŁOSZENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając w oparciu o pkt 23 Instrukcji dla Wykonawców, Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na Pełnienie nadzoruinwestorskiego dla zadania pn. „Montaż odbojnic pochłaniających energię kinetyczną wraz
z modernizacją nabrzeża”
 ZPM/2/PH/2014

I.     Wybrano jako ofertę najkorzystniejszą:

ofertę złożoną przez Wykonawcę EKO-INWEST S.A. Ul. Szenwalda 20, 71-281 Szczecin (oferta nr 4).

Cena oferty najkorzystniejszej brutto: 84.870,00 PLN

Uzasadnienie: oferta spełnia wszystkie wymagania postawione Wykonawcom

w postępowaniu oraz jest to najkorzystniejsza cenowo oferta spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

II.    Streszczenie oceny złożonych ofert:

Numer oferty Nazwa (firmy) albo imię i nazwisko wykonawcy, siedziba i adres wykonawcy

 

Liczba punktów w kryterium cena Razem
1 Development Design Sp. z o.o.
Ul. Kopernika 25/2, 76-200 Słupsk

 

59,89 59,89
2

 

Grontmij Polska Sp. z o.o.
Ul. Ziębicka 35, 60-164 Poznań

 

40,58 40,58
4

 

 

EKO-INWEST S.A.
Ul. Szenwalda 20, 71-281 Szczecin
100,00 100,00

Udostępnij