Ogłoszenie – odnowienie elewacji budynków

OGŁOSZENIE

Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na wykonanie prac remontowych budynków zlokalizowanych na terenie portu.

 1. Opis prac do wykonania:
 • Budynek przy ul. Morskiej 1

– naprawa ubytków, przygotowanie i malowanie elewacji o powierzchni  około 210 m2;

 • Budynek Centrali

– naprawa ubytków, przygotowanie i malowanie elewacji budynku o powierzchni około 1600 m2;

 • Budynek portierni nr 2

– naprawa ubytków, przygotowanie i malowanie elewacji budynku o powierzchni około 220 m2;

 1. Dla każdego budynku należy wykonać oddzielną wycenę!
 2. Podane powierzchnie są szacunkowe dlatego złożenie oferty winno być poprzedzone wizją lokalną oraz wykonaniem własnych pomiarów.

Wizji lokalnej można dokonać po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Panem Pawłem Kostrzewą pod nr tel. 603 350 035.

 1. Termin całkowitej realizacji zamówienia: 17.05.2021 r.
 2. Termin związania ofertą: 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z terminem składania ofert.
 3. Kryteria oceny ofert: 100% cena – najkorzystniejsza cena.
 4. Miejsce i termin składania ofert: Ofertę, zawierającą cenę za wykonanie wyszczególnionych prac, należy złożyć pocztą elektroniczną na adres mailowy: sekretariat@zpmkolobrzeg.pl lub osobiście w siedzibie spółki, ul. Portowa 41, 78-100 Kołobrzeg, do dnia 08.03.2021 r.
 5. Zamawiający może przystąpić do realizacji remontu wybranych budynków bądź zakończyć zapytanie ofertowe bez dokonania wyboru.
 6. Zamawiający powiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o dokonanym wyborze.

Udostępnij