Ogłoszenie: prace ogólnobudowlane

OGŁOSZENIE

Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. zaprasza firmy ogólnobudowlane do złożenia oferty na wykonanie prac remontowych budynków zlokalizowanych na terenie portu.

1.      Opis przedmiot zamówienia:

Wykonanie zaleceń wskazanych w protokołach przeglądu nieruchomości w zakresie branży ogólnobudowlanej w budynkach będących w administracji ZPM Kołobrzeg Sp. z o.o.

Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia:

Budynek biurowo-magazynowy B-34

– likwidacja spękań ścian maszynowni na dachu;

– uzupełnienie okładzin pochwytów balustrad z PCV;

– uzupełnienie miejscowych ubytków stropu w piwnicy;

Budynek agregatu prądotwórczego

– remont ogniomurów oraz likwidacja spękań;

– wymiana naderwanej i pogiętej rury spustowej;

– zaizolowanie zamocowanej do ściany rury PE z z.w.u. zasilającej sąsiedni budynek;

Magazyn Rybnik II

– remont lub wymiana zużytych i skorodowanych obróbek blacharskich;

– uzupełnienie i wymiana uszkodzonych kształtek szklanych naświetli;

Budynek Portierni II

– wymiana uszkodzonych płytek gresowych na czole podestu przed wejściem do budynku;

Budynek nieczynnej stacji transformatorowej SO1

– remont ogniomurów, likwidacja spękań;

Budynek Magazynowy 3 i 3’

– remont tynków zewnętrznych w miejscach uszkodzeń;

Budynek Kotłowni

– poprawienie wadliwego odprowadzenia wód opadowych z połaci dachowej;

– remont tynków zewnętrznych w miejscach uszkodzeń.

2.      Złożenie oferty winno być poprzedzone wizją lokalną po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Panem Pawłem Kostrzewą pod nr tel. 603 350 035.

3.      Termin związania ofertą: 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z terminem składania ofert.

4.      Kryteria oceny ofert: 100% cena – najkorzystniejsza cena.

5.      Miejsce i termin składania ofert: Ofertę, zawierającą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia, należy złożyć pocztą elektroniczną na adres mailowy: sekretariat@zpmkolobrzeg.pl lub osobiście w siedzibie spółki, ul. Portowa 41, 78-100 Kołobrzeg, do dnia 12.04.2018 r.

6.      Zamawiający powiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o dokonanym wyborze. Zamawiający może zakończyć zapytanie ofertowe bez dokonania wyboru.

Udostępnij