Przetarg na najem części nieruchomości położnej na Wyspie Solnej w Kołobrzegu przy ulicy Warzelniczej z przeznaczeniem na prowadzenie tymczasowego parkingu

Zarząd Spółki Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. ogłasza przetarg na najem części nieruchomości położnej na Wyspie Solnej w Kołobrzegu przy ulicy Warzelniczej z przeznaczeniem na prowadzenie tymczasowego parkingu.

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 22.02.2024 r. do godz. 14:00:
1) pocztą tradycyjną lub kurierską – na adres siedziby Zamawiającego przy ul.
Portowa 41, 78-100 Kołobrzeg, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „OFERTA
Przetarg ulica Warzelnicza – Parking samochodowy” lub
2) osobiście – w sekretariacie w siedzibie Zamawiającego przy ul. Portowej 41
w Kołobrzegu, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „OFERTA Przetarg ulica
Warzelnicza – Parking samochodowy” lub
3) za pomocą poczty elektronicznej – na adres sekretariat@zpmkolobrzeg.pl,
w tytule e-maila wpisując „OFERTA Przetarg ulica Warzelnicza – Parking
samochodowy”. Ofertę składaną drogą elektroniczną (skan oryginału w formacie
PDF) zaleca się przesłać zaszyfrowaną hasłem (np. przy pomocy programu 7-
zip/ Dodaj do archiwum/ZIP/Ustaw hasło). Po upływie terminu składania ofert
(godz. 14:00), do wyznaczonej godziny otwarcia ofert (14:30), odrębnym mailem
należy przesłać hasło do otwarcia oferty.
Decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.

Udostępnij

Załączniki

Załączniki

Plik Data dodania Wielkość pliku
pdf Ogłoszenie parking 8 lutego, 2024 2:22 pm 455 KB
pdf Oświadczenie BHP parking 8 lutego, 2024 2:22 pm 174 KB
pdf Wzór umowy parking 8 lutego, 2024 2:22 pm 418 KB
jpg Mapka parking 8 lutego, 2024 2:22 pm 200 KB
pdf Klauzula informacyjna parking 8 lutego, 2024 2:22 pm 364 KB
pdf Formularz ofertowy parking 8 lutego, 2024 2:22 pm 289 KB
pdf Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofercie 26 lutego, 2024 10:24 am 273 KB