Przystępujemy do kolejnego etapu inwestycji na Nabrzeżu Barkowskim

Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. w dniu 3 lutego 2022 r. podpisał umowę z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym “Hydrobud” na “Modernizację Nabrzeża Barkowskiego” w Porcie Rybackim.
W przeprowadzonym postępowaniu do ZPM wpłynęły dwie oferty, pierwsza złożona przez Korporację Budowlaną Doraco Sp. z o.o. z Gdańska na kwotę ponad 10,5 mln zł brutto, druga złożona przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe “Hydrobud” Adam Dzik z Ustronia Morskiego na kwotę ponad 9,5 mln zł brutto. W drodze postępowania wybrano ofertę drugą, najkorzystniejszą cenowo. Przypomnijmy: przebudowy doczeka się nabrzeże liczące długość prawie 170 metrów oraz sąsiadujący z nim plac składowy. W ramach robót zostanie wykonany remont oczepu nabrzeża, montaż urządzeń odbojowych, gruntowny remont placu składowego o powierzchni około 11 800 m2 , wykonaniu ogrodzenia placu wraz z główną bramą wjazdową, wykonanie sieci energetycznej, wodociągowo – hydrantowej oraz kanalizacji deszczowej. Ponadto wykonane zostaną również elementy zagospodarowania terenu w postaci bram, hydrantów, elementów zabezpieczających latarnie, hydranty i postumenty poboru energii elektrycznej przed kolizją z pojazdami. Ukończenie prac przewidziano na 31.03.2023 r.
Zadanie zostanie zrealizowane w ramach Priorytetu 1. „Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy”, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

Udostępnij