ZAPROSZENIE DO ROKOWAŃ (ZŁOŻENIA ZGŁOSZEŃ) DOTYCZĄCYCH PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI EDUKACYJNO-ROZRYWKOWEJ NA TERENIE OBIEKTU „REDUTA MORAST” W KOŁOBRZEGU (w szczególności w ramach rekonstrukcji historycznych)

  1.   Zapraszający

Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. (dalej: ZPM)

ul. Portowa 41, 78-100 Kołobrzeg

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000157554, NIP: 671-16-02-794, REGON: 331046773, kapitał zakładowy: 31.688.000,00 PLN, adres poczty elektronicznej: sekretariat@zpmkolobrzeg.pl, www.zpmkolobrzeg.pl, tel./fax 94 351 67 65, godziny urzędowania: 7:00 -15:00.

  1. Cel postępowania

Wyłonienie podmiotów zainteresowanych wykorzystaniem potencjału odnowionej Reduty Morast w zakresie działalności edukacyjno-rozrywkowej, w szczególności w ramach rekonstrukcji historycznej. Reduta Morast zlokalizowana jest w porcie jachtowym w Kołobrzegu, przy ulicy Warzelniczej, na terenie portu morskiego Kołobrzeg. Reduta Morast objęta jest ochroną konserwatorską zabytku archeologicznego – jest wpisana do rejestru zabytków.

  1. Założenia odnośnie działalności wykonywanej na terenie Reduty Morast

Intencją ZPM jest wykreowanie Reduty Morast jako symbolu związanego z historią zarówno portu morskiego w Kołobrzegu, jak i samego Kołobrzegu jako twierdzy. W celu ożywienia Reduty Morast oraz wykorzystania aktualnych walorów obiektu przewiduje się umożliwienie działalności/funkcjonowania na terenie Reduty Morast wielu podmiotów, tj. w szczególności:

  1. Podmiotu prowadzącego działalność edukacyjno-rozrywkową dla mieszkańców Kołobrzegu i gości (w formach cyklicznych wydarzeń oraz w na indywidualne zamówienie), w szczególności w ramach rekonstrukcji historycznej (grupa rekonstrukcyjna z czasów wojsk napoleońskich),
  2. Podmiotu organizującego koncerty szantowe,
  3. Podmiotu prowadzącego działalność edukacyjną, w szczególności związaną
    z tematyką historyczną lub morza i portu,
  4. Podmiotów realizujących epizodyczne działania (np. integracyjne spotkania firmowe).

4.    ZPM oczekuje w szczególności:

–    prowadzenia zajęć o tematyce militarnej, zróżnicowanych w zależności od grup wiekowych,

–    rozpowszechniania i promocji oferty w celu pozyskiwania widzów (tablice  informacyjne, lokalne media),

– prowadzenia odpłatnych zajęć o tematyce militarnej na zlecenie podmiotów zewnętrznych (szkół, firm, innych grup zorganizowanych itp.),

–    prowadzenie innych działań związanych z popularyzacją historii fortyfikacji kołobrzeskich,

5.    W celu prowadzenia ww. działalności ZPM udostępni:

–   umownie określony obszar fortyfikacji Reduta Morast

–    pomieszczenie o powierzchni ok. 14 m2 do wyłącznego użytku w celu przechowywania  materiałów i sprzętu niezbędnych do prowadzenia zajęć

6.    Sposób rozliczania: wynagrodzenie umowne uzgodnione w wyniku negocjacji.

7.    Forma udostępnienia: umowa najmu na czas konkretnego wydarzenia.

8.    Opis sposobu przygotowywania zgłoszeń

Zgłoszenie powinno zawierać:

1)    oznaczenie Zgłaszającego,

2)    proponowany opis i warunki współpracy z uwzględnieniem:

–               formy prawnej współpracy,

–               okresu współpracy,

–               programu/scenariusz wydarzeń,

–    harmonogramu wydarzeń,

–    propozycje innych działań edukacyjno-rozrywkowych,

9.    Termin składania ofert

1.    Zgłoszenia można składać w każdym czasie.

2.    Zgłoszenie należy złożyć w sekretariacie ZPM. Przy wejściu na teren Portu Handlowego należy uzyskać przepustkę po okazaniu dowodu osobistego.

10. Kryteria wyboru

1.    ZPM dokona oceny zgłoszeń, kierując się celem wskazanym w pkt 3 i 4. W razie pozytywnej oceny ZPM zaprosi do rokowań z wybranymi Zgłaszającymi.

2.    ZPM przysługuje prawo swobodnego wyboru Zgłaszających do rokowań.

  1. Zawiadomienie o wyborze zgłoszenia do rokowań zostanie przesłane Zgłaszającemu.

11. Unieważnienie postępowania

ZPM zastrzega sobie prawo odwołania negocjacji bez podania przyczyn bądź odstąpienia od zawarcia umowy.

Udostępnij