Zaproszenie do złożenia oferty na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za 2020 r.

RADA NADZORCZA Zarządu Portu Morskiego Kołobrzeg Spółka z o.o. w Kołobrzegu zaprasza firmy audytorskie do złożenia oferty na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za 2020 r.

Oferta powinna zawierać:

  1. Informacje o firmie audytorskiej wraz z wykazem przeprowadzonych w ostatnich trzech latach badań sprawozdań finansowych z informacją o nazwie i adresie badanego podmiotu.
  2. Oświadczenie o spełnianiu ustawowo określonych wymogów niezależności przy przeprowadzeniu badania sprawozdania finansowego.
  3. Oświadczenie o przyjęciu zobowiązania uczestnictwa w dwóch posiedzeniach: Rady Nadzorczej i Zgromadzenia Wspólników Spółki.
  4. Cenę zawierającą wszystkie koszty związane z badaniem sprawozdania finansowego, takie jak: wynagrodzenie, przekazania sprawozdania z badania, diety, dojazdy, zakwaterowanie, delegacje, korespondencja, koszty uczestnictwa w posiedzeniach Rady Nadzorczej i Zgromadzenia Wspólników itp. i która ma być ceną ostateczną, łącznie z podatkiem VAT.
  5. Określenie warunków płatności.
  6. Harmonogram prac związanych z badaniem sprawozdania finansowego, w tym terminy badania wstępnego i/lub zasadniczego przeprowadzanego w siedzibie Spółki, w czasie godzin pracy pracowników ZPM Kołobrzeg,.
  7. Skład zespołu przeprowadzającego badanie z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta.

Oczekiwany termin przekazania sprawozdania z badania sprawozdania finansowego –
do 30 kwietnia 2021 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 27 listopada 2020 r.

Podstawowe dane o Spółce:

2018 r. 2019 r.
Suma bilansowa 78,8 ,mln 77,3 mln
Przychody ze sprzedaży 6,4 mln 7,5 mln
Przychody ogółem 9,9 mln 9,7 mln
Przeciętne zatrudnienie 17 etatów 18 etatów

 

Udostępnij