ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA PRZEPROWADZENIE BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA 2021 R.

RADA NADZORCZA Zarządu Portu Morskiego Kołobrzeg Spółka z o.o. w Kołobrzegu zaprasza firmy audytorskie do złożenia oferty na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za 2021 r.

Oferta powinna zawierać:

1. Informacje o firmie audytorskiej wraz z wykazem przeprowadzonych w ostatnich trzech latach badań sprawozdań finansowych z informacją o nazwie i adresie badanego podmiotu.
2. Oświadczenie o spełnianiu ustawowo określonych wymogów niezależności przy przeprowadzeniu badania sprawozdania finansowego.
3. Oświadczenie o przyjęciu zobowiązania uczestnictwa w dwóch posiedzeniach: Rady Nadzorczej i Zgromadzenia Wspólników Spółki.
4. Cenę zawierającą wszystkie koszty związane z badaniem sprawozdania finansowego, takie jak: wynagrodzenie, przekazania sprawozdania z badania, diety, dojazdy, zakwaterowanie, delegacje, korespondencja, koszty uczestnictwa w posiedzeniach Rady Nadzorczej i Zgromadzenia Wspólników itp. i która ma być ceną ostateczną, łącznie z podatkiem VAT.
5. Określenie warunków płatności.
6. Harmonogram prac związanych z badaniem sprawozdania finansowego, w tym terminy badania wstępnego i/lub zasadniczego przeprowadzanego w siedzibie Spółki, w czasie godzin pracy pracowników ZPM Kołobrzeg,.
7. Skład zespołu przeprowadzającego badanie z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta.

Oczekiwany termin przekazania sprawozdania z badania sprawozdania finansowego –
do 29 kwietnia 2022 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 26 listopada 2021 r.

Podstawowe dane o Spółce:

2019 r. 2020 r.
Suma bilansowa 77,3 mln 77,5 mln
Przychody ze sprzedaży 7,5 mln 8.0 mln
Przychody ogółem 9,7 mln 10,8 mln
Przeciętne zatrudnienie 18 etatów 19 etatów

 

Udostępnij