Zapytanie ofertowe na przygotowanie i legalizację wagi samochodowej

Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na przygotowanie i legalizację wagi samochodowej typu WSEL 18/60 o udźwigu 60t.

Oferowana cena powinna obejmować dojazd, przygotowanie i regulację (kalibrację) wagi, koszty związane z opłatami Urzędu Miar oraz opłaty za wypożyczenie wzorców masy 30 Mg.

Klasa dokładności wagi: III

Termin całkowitej realizacji zamówienia: 28.05.2021 r.

Termin związania ofertą: 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z terminem składania ofert.

Kryteria oceny ofert: 100% cena – najkorzystniejsza cena.

Miejsce i termin składania ofert: Ofertę, zawierającą cenę za wykonanie wyszczególnionych prac, należy złożyć pocztą elektroniczną na adres mailowy: sekretariat@zpmkolobrzeg.pl lub osobiście w siedzibie spółki, ul. Portowa 41, 78-100 Kołobrzeg, do dnia 28.04.2021 r.

Zamawiający może zakończyć zapytanie ofertowe bez dokonania wyboru.

Zamawiający powiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o dokonanym wyborze.

Udostępnij