Zapytanie ofertowe na wykonanie kontroli okresowej obiektów budowlanych

Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie kontroli okresowej obiektów budowlanych i budowli hydrotechnicznych w Porcie  Morskim  Kołobrzeg  wraz  z  wykonaniem  atestów  czystości  dna  i  zatwierdzonych  sondaży  głębokości dna.

Opis przedmiotu zamówienia  

A)     Wykonanie okresowej kontroli rocznej niżej wymienionych:

a) obiektów budowlanych – zgodnie z art. 62 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z        2017 r. poz. 1332);

b) morskich budowli hydrotechnicznych – zgodnie z §62 i nast. rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej z dnia 23 października  2006 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania oraz szczegółowego zakresu kontroli morskich budowli hydrotechnicznych w zw. z art. 62 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane;

PORT PASAŻERSKI – ul. Morska w Kołobrzegu

1.       Nabrzeże Pilotowe dł. 156,09 m

PORT HANDLOWY – ul. Portowa w Kołobrzegu

1.      Budynek centrali PŻB

2.      Budynek Portierni nr 1

3.      Budynek magazynowo-biurowy B-34

4.      Budynek Agregatorni

5.      Budynek Rybnik – 2

6.      Kondygnacja przyziemia budynku warsztatu  AOR

7.      Budynek starej nieczynnej kotłowni przy elewatorze zbożowym

8.      Budynek łącznik elewator-biurowiec

9.      Budynek Portierni nr 2

10.    Budynek po byłej stacji paliw

11.    Budynek gospodarczo-warsztatowy

12.    Budynek warsztatowy PWS

13.    Budynek nieczynnej stacji transformatorowej SO1

14.    Magazyn Drobnicy

15.    Namiotowa hala magazynowa

16.    Wiata na sprzęt

17.    Wiata magazynowa – chłodnia

18.    Hala magazynowa „Astra”

19.    Elewator 6/1

20.    Elewator 6/2

21.    Budynek wagi samochodowej

22.    Bocznica kolejowa z torowiskiem

23.    Rampy kolejowe – szt.2

24.    Nabrzeże Węglowe dł. 251,46 m

25.    Nabrzeże Zbożowe dł. 200,00 m

26.    Nabrzeże Słupskie  dł. 125,25 m

27.    Nabrzeże Koszalińskie dł.142,60 m

28.    Nabrzeże przy zjazdach (RO-RO) dł. 67,99 m

29.    Slip przy zjazdach (RO-RO)

PORT RYBACKI – ul. Szyprów w Kołobrzegu   

1.      Budynek Główny – ul. Szyprów 1

2.      Budynek Magazynowy 8 boksów – ul. Szyprów 1

3.      Budynek Kotłowni – ul. Szyprów 1

4.      Budynek Magazynowy Piętrowy – ul. Szyprów 1

5.      Nabrzeże Wschodnie dł. 95,35 m

6.      Nabrzeże Postojowe dł. 210,30 m

7.      Pomost Rybacki dł.112,39 m

8.      Nabrzeże Skarpowe dł.152,13 m

9.      Nabrzeże Remontowe dł.115,22 m

10.    Nabrzeże Barkowskie  dł. 155 m  + 12,5 m

PORT JACHTOWY – ul. Warzelnicza w Kołobrzegu

1.     Zabytkowy budynek  Reduta  Morast

2.     Budynek klubowy

3.     Hala do bieżącego remontu jachtów

4.     Budynek Socjalny Nr 1

5.     Budynek Socjalny Nr 2

6.     Budynek Gospodarczy z Komorą Śmietnikową

7.     Nabrzeże Szkutnicze dł. 100,23 m

8.     Nabrzeże Turystyczne dł. 69,04 m

9.     Nabrzeże Jachtowe dł. 47,76 m

10.   Nabrzeże Żeglarskie dł. 32.60 m

11.   Nabrzeże Manewrowe dł. 59,80 m

12.   Nabrzeże Szkolne dł. 79,18 m

13.   Nabrzeże Łodziowe dł. 76,95 m

14.   Nabrzeże Szkolne Łodziowe dł. 73,59 m

15.   Nabrzeże Fosa wraz z wałem obronnym fortu dł. 145,96 m

16.   Nabrzeże Promowe  dł. 125,90 m

17.   Nabrzeże Paliwowe  dł.  82,10 m

18.   Nabrzeże Tężniowe  dł.  59,90 m

19.   Nabrzeże Warzelnicze: odc. Nr 1 dł. 61,05 m

odc. Nr 2 dł. 98,05 m

odc. Nr 3 dł. 70,35 m

20.   Nabrzeże Solankowe  dł. 81,00 m

B)     Wykonanie atestów czystości dna i zatwierdzonych przez właściwy organ
sondaży  głębokości  dna  
przed  niżej  wymienionymi  budowlami  hydrotechnicznymi:

PORT PASAŻERSKI – ul. Morska w Kołobrzegu

1.      Nabrzeże Pilotowe dł. 156,09 m

PORT HANDLOWY – ul. Portowa w Kołobrzegu

1.      Nabrzeże Węglowe dł. 251,46 m

2.      Nabrzeże Zbożowe  dł. 200,00 m

3.      Nabrzeże Słupskie   dł. 125,25 m

4.      Nabrzeże Koszalińskie dł.142,60 m

5.      Nabrzeże przy zjazdach (RO-RO) dł. 67,99 m

PORT RYBACKI – ul. Szyprów w Kołobrzegu

1.      Nabrzeże Wschodnie dł. 95,35 m

2.      Nabrzeże Postojowe dł. 210,30 m

3.      Pomost Rybacki dł.112,39 m

4.      Nabrzeże Skarpowe dł.152,13 m

5.      Nabrzeże Remontowe dł.115,22 m

6.      Nabrzeże Barkowskie dł.155 m + 12,5 m

PORT JACHTOWY – ul. Warzelnicza w Kołobrzegu

1.      Nabrzeże Szkutnicze dł. 100,23 m

2.      Nabrzeże Turystyczne dł. 69,04 m

3.      Nabrzeże Jachtowe dł. 47,76 m

4.      Nabrzeże Żeglarskie dł. 32.60 m

5.      Nabrzeże Manewrowe dł. 59,80 m

6.      Nabrzeże Szkolne dł.79,18 m

7.      Nabrzeże Łodziowe dł.76,95 m

8.      Nabrzeże Szkolne Łodziowe dł.73,59 m

9.      Nabrzeże Fosa wraz z wałem obronnym fortu dł. 145,96 m

10.    Nabrzeże Promowe  dł. 125,90 m

11.    Nabrzeże Paliwowe  dł.  82,10 m

12.    Nabrzeże Tężniowe  dł.  59,90 m

13.    Nabrzeże Warzelnicze: odc. Nr 1 dł. 61,05 m

odc. Nr 2 dł. 98,05 m

odc. Nr 3 dł. 70,35 m

14.    Nabrzeże Solankowe  dł. 81,00 m.

C)   Założenie reperów do pomiarów geodezyjnych przemieszczeń poziomych i pionowych dla budowli  hydrotechnicznych  w  Porcie  Pasażerskim,  Handlowym,  Rybackim  i  Jachtowym.

PORT PASAŻERSKI – ul. Morska w Kołobrzegu

1.      Nabrzeże Pilotowe dł. 156,09 m               12 szt.

PORT HANDLOWY – ul. Portowa w Kołobrzegu

1.      Nabrzeże Węglowe dł. 251,46 m              21 szt.

2.      Nabrzeże Słupskie   dł. 125,25 m              14 szt.

3.      Nabrzeże Koszalińskie dł.142,60 m          16 szt.

4.      Nabrzeże przy zjazdach (RO-RO) dł. 67,99 m   9 szt.

PORT RYBACKI – ul. Szyprów w Kołobrzegu

1.      Nabrzeże Wschodnie dł. 95,35 m                     18 szt.

2.      Nabrzeże Postojowe dł. 210,30 m                    24 szt.

3.      Nabrzeże Skarpowe dł.152,13 m                      28 szt.

4.      Nabrzeże Remontowe dł.115,22 m                   14 szt.

5.      Nabrzeże Barkowskie dł.155 m + 12,5 m         20 szt.

PORT JACHTOWY – ul. Warzelnicza w Kołobrzegu

1.      Nabrzeże Szkutnicze dł. 100,23 m                   13 szt.

2.      Nabrzeże Turystyczne dł. 69,04 m                    7 szt.

3.      Nabrzeże Jachtowe dł. 47,76 m                         7 szt.

4.      Nabrzeże Żeglarskie dł. 32.60 m                       3 szt.

5.      Nabrzeże Manewrowe dł. 59,80 m                    5 szt.

6.      Nabrzeże Szkolne dł.79,18 m                          16 szt.

7.      Nabrzeże Łodziowe dł.76,95 m                         9 szt.

8.      Nabrzeże Szkolne Łodziowe dł.73,59 m           2 szt.

9.      Nabrzeże Promowe  dł. 125,90 m                    22 szt.

D)   Wykonanie obliczeń sprawdzających  głębokość techniczną i dopuszczalną dla Nabrzeża Słupskiego w Porcie Handlowym.

Dokumentację z wykonanego zamówienia należy sporządzić w dwóch papierowych egzemplarzach  z  kolorową  wersją  zdjęciową oraz  dwa  komplety  w  wersji  elektronicznej.

Oferowane przez Wykonawcę usługi w zakresie prac podwodnych muszą być zgodne
z odpowiednimi normami systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, norma
PN-N 18001:2004 lub OHSAS lub równoważna.

Przedmiot zamówienia powinien zostać zrealizowany zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i polskimi normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

1. Termin związania ofertą: 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z terminem składania ofert.

2. Termin wykonania zamówienia:  8 tygodni od dnia podpisania umowy.

3. Miejsce i termin składania ofert

Ofertę, tj. prawidłowo wypełniony i podpisany Formularz oferty, zawierający cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia, wraz z zestawieniem cenowym należy złożyć pocztą elektroniczną na adres mailowy: sekretariat@zpmkolobrzeg.pl lub osobiście w siedzibie Zamawiającego, do dnia 26.03.2018 r. do godz. 15.00.

Oferta winna być podpisana przez osobę umocowaną do reprezentowania Wykonawcy.

4. Kryterium wyboru – najkorzystniejsza cena.

5. Zamawiający rozpatrzy wyłącznie oferty zgodne z treścią Zapytania ofertowego.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadać wszystkim wymaganiom przedstawionym w Zapytaniu ofertowym i będzie najkorzystniejsza wg kryterium, o którym mowa w pkt 5.

6. Zamawiający powiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o dokonanym wyborze.
W przypadku wyboru Państwa oferty, Zamawiający powiadomi o miejscu i terminie podpisania umowy.

7. Zamawiający może zakończyć Zapytanie ofertowe bez dokonania wyboru.

8. Wykonawca ma możliwość dokonania wizji lokalnej w celu sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem usługi będącej  przedmiotem zamówienia oraz wglądu w dokumentację w zakresie przygotowania oferty, po uprzednim uzgodnieniu terminu
z panią Stanisławą Babińską – inspektorem ds. spraw budowlanych, tel. 94 35 167 65.

OGŁOSZENIE

Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. zaprasza firmy ogólnobudowlane do złożenia oferty na wykonanie prac remontowych budynków zlokalizowanych na terenie portu.

1.      Opis przedmiot zamówienia:

Wykonanie zaleceń wskazanych w protokołach przeglądu nieruchomości w zakresie branży ogólnobudowlanej w budynkach będących w administracji ZPM Kołobrzeg Sp. z o.o.

Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia:

Budynek Portierni I

– naprawa drobnych spękań kominów, lokalnych odprysków tynków oraz zabrudzeń elewacji kominów;

– usunięcie lokalnej nierówności na posadzce parteru przy wyjściu z budynku od strony basenu portowego;

– naprawa miejscowych odprysków, uszkodzeń tynków i powłok malarskich;

Budynek biurowo-magazynowy B-34

– likwidacja spękań ścian maszynowni na dachu;

– uzupełnienie okładzin pochwytów balustrad z PCV;

– uzupełnienie miejscowych ubytków stropu w piwnicy;

Budynek agregatu prądotwórczego

– remont ogniomurów oraz likwidacja spękań;

– wymiana naderwanej i pogiętej rury spustowej;

– zaizolowanie zamocowanej do ściany rury PE z z.w.u. zasilającej sąsiedni budynek;

Magazyn Rybnik II

– remont lub wymiana zużytych i skorodowanych obróbek blacharskich;

– uzupełnienie i wymiana uszkodzonych kształtek szklanych naświetli;

Budynek starej nieczynnej kotłowni przy AOR

– remont lokalnych uszkodzeń obróbek blacharskich ogniomurów i pasa podrynnowego;

– wymiana zużytych i uszkodzonych rur spustowych;

Budynek Portierni II

– uzupełnienie kolanka przy gruncie w rurze spustowej zlokalizowanej od strony portu;

– uzupełnienie brakującej kratki wentylacyjnej w ścianie;

– zabezpieczenie antykorozyjne wiatrownic;

– wymiana uszkodzonych płytek gresowych na czole podestu przed wejściem do budynku;

Budynek nieczynnej stacji transformatorowej SO1

– remont ogniomurów, likwidacja spękań;

Budynek Magazynowy 3 i 3’

– remont tynków zewnętrznych w miejscach uszkodzeń;

Budynek Kotłowni

– poprawienie wadliwego odprowadzenia wód opadowych z połaci dachowej;

– remont tynków zewnętrznych w miejscach uszkodzeń.

2.      Złożenie oferty winno być poprzedzone wizją lokalną po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Panem Pawłem Kostrzewą pod nr tel. 603 350 035.

3.      Termin związania ofertą: 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z terminem składania ofert.

4.      Kryteria oceny ofert: 100% cena – najkorzystniejsza cena.

5.      Miejsce i termin składania ofert: Ofertę, zawierającą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia, należy złożyć pocztą elektroniczną na adres mailowy: sekretariat@zpmkolobrzeg.pl lub osobiście w siedzibie spółki, ul. Portowa 41, 78-100 Kołobrzeg, do dnia oferowaną 27.03.2018 r.

6.      Zamawiający powiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o dokonanym wyborze. Zamawiający może zakończyć zapytanie ofertowe bez dokonania wyboru.

Udostępnij

Załączniki

Załączniki