zapytanie ofertowe – wykonanie kontroli okresowej (rocznej) obiektów budowlanych i budowli hydrotechnicznych w Porcie Morskim Kołobrzeg

Miejsce, sposób i termin składania ofert:
Oferty, tj. prawidłowo wypełniony i podpisany przez uprawnioną osobę Formularz
ofertowy wraz z zestawieniem cenowym (według wzoru stanowiącego załącznik do
Zapytania) zawierający oferowaną ryczałtową cenę za przedmiot zamówienia oraz
z certyfikatem, należy złożyć w terminie do dnia 10.05 . 202 4 r. do godz. 1 2 .00 :
1) pocztą tradycyjną lub kurierską – w siedzibie Zamawiającego (ul. Portowa 41,
78 – 100 Kołobrzeg) lub
2) osobiście – do skrzynki na korespondencję umieszczonej w Portierni
Zamawiającego przy ul. Portowej 41 w Kołobrzegu
– w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Zapytanie ofertowe – kontrole” lub
3) za pomocą poczty elektronicznej – na adres sekretariat@zpmkolobrzeg.pl, w
tytule maila wpisując „ Zapytanie ofertowe – kontrole” . Ofertę składaną drogą
elektroniczną (skan oryginału w formacie PDF) zaleca się przesłać zaszyfrowaną
(np. przy pomocy programu 7 – zip/ Dodaj do archiwum/ZIP/Ustaw hasło). Po
upływie terminu składania ofert (12.00) , do wyznaczonej godziny otwarcia ofert
(12. 15 ) , odrębnym mailem należy przesłać hasło do otwarcia oferty.

Decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.

Udostępnij

Załączniki

Załączniki

Plik Data dodania Wielkość pliku
pdf Zestawienie cenowe przeglądy 2024 r. 22 kwietnia, 2024 8:59 am 305 KB
pdf Zapytanie ofertowe przeglądy 2024 r. (3) 22 kwietnia, 2024 8:59 am 331 KB
pdf Wzór umowy przeglądy 2024 r. 22 kwietnia, 2024 8:59 am 413 KB
pdf Oświadczenie BHP 2024 r. 22 kwietnia, 2024 8:59 am 178 KB
pdf Klauzula informacyjna przeglądy 2024 r. 22 kwietnia, 2024 8:59 am 366 KB
pdf Formularz ofertowy przeglądy 2024 r. 22 kwietnia, 2024 8:59 am 379 KB
pdf Zawiadomienie o wyborze oferty 13 maja, 2024 1:37 pm 255 KB