Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu

Z A W I A D O M I E N I E

o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na wykonanie robót budowlanych prowadzonym na zasadach i trybie określonym w przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759)

Na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawiadamia, iż dokonał oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty w wyżej określonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość została ustalona kosztorysem inwestorskim na kwotę 1 121 323,01 netto (1 379 227,30 PLN brutto).

W odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 03.02.2012r. do Zamawiającego wpłynęło dziewięć ofert.

Komisja Przetargowa ustaliła:

W trakcie badania ofert stwierdzono, że:

– wszyscy wykonawcy spełnili warunki podmiotowe,

Ocenie poddano dziewięć ofertWykonawców,

 

  KRYTERIA OCENY OFERT
Oferta Cena    Termin Suma punktów Miejsce
kwota netto w PLN punkty dni punkty
PRO – BUD S.A. 1 399 356,88 64,10 pkt 59 dni 20,00 pkt 84,10 pkt 3
AARSLEFF

Sp. z o.o.

1 254 131,29  71,52 pkt 80 dni 14,75 pkt 86,27 pkt 2
Przedsiębiorstwo Robót Mostowych

MOSTAR Sp. z o.o.

1 121 323,01 80,00 pkt 138 dni 8,55 pkt 88,55 pkt 1
Przedsiębiorstwo Usług Hydrotechnicznych „RUSIECKI” 1 478 723,22 60,66 pkt 81 dni 14,56 pkt 75,22 pkt 5
Budownictwo Hydro – Energetyka Dychów Sp. z o.o. 1 755 051,44 51,11 pkt 271 dni 4,35 pkt 55,46 pkt 9
Hydrobudowa Gdańsk S.A 1 396 772,17 64,22 pkt 150 dni 7,86 pkt 72,08 pkt 6
Energopol – Szczecin S.A. 1 255 010,61 71,47 pkt 210 dni 5,61 pkt 77,08 pkt 4
NAVIMOR– INVEST S.A. 1 648 467,70 54,41 pkt 135 dni 8,74 pkt 63,15 pkt 7
INTOP LTD.

Sp. z o.o.

1 547 847,16 57,95 pkt 239 dni 4,93 pkt 62,88 pkt 8

 

Wobec tegoZamawiający informuje, że w postępowaniu o zamówienie publiczne
na roboty budowlane, na realizacje zadania pn. „Remont Basenu Łodziowego pod potrzeby jednostek rybackich w Porcie Kołobrzeg” w trybie przetargu nieograniczonego dokonano wyboru jako najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy Przedsiębiorstwo Robót Mostowych MOSTAR Sp. z o.o. z siedzibą w Stargardzie Szczecińskim  przy  ulicy Bydgoskiej 13/15B.
Oferta uzyskała 88,55 punktów.

Udostępnij