Postępowania na wykonanie zadania: „Wykonanie kontroli okresowej obiektów        budowlanych i budowli hydrotechnicznych w Porcie Morskim  Kołobrzeg wraz z    wykonaniem autoryzowanych sondaży głębokości i atestów czystości dna”

ZPM/2012/KO

 

Dot.:  Postępowania na wykonanie zadania: „Wykonanie kontroli okresowej obiektów        budowlanych i budowli hydrotechnicznych w Porcie Morskim  Kołobrzeg wraz z    wykonaniem autoryzowanych sondaży głębokości i atestów czystości dna”

 

ZAWIADOMIENIE

 

I.

Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), informuje o odrzuceniu oferty złożonej przez dwóch Wykonawców: Biuro  Obsługi  Inwestycji  Makówka Lech ul. Ks. Warcisława III 5, 78-100  Kołobrzeg  +  Firma  Usługowa „Dalba” Czesław Krewski  ul. Chopina 15/2   78-100  Kołobrzeg.

 

Uzasadnienie prawne:

Podstawa prawną odrzucenia oferty jest art. 89 ust. 1 pkt 5) ustawy – Prawo zamówień publicznych, który stanowi: “Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert”.

 

Uzasadnienie faktyczne:

Zgodnie z pkt. 13 SIWZ Wykonawcy składający ofertę w przedmiotowym postępowaniu zobowiązani zostali przez Zamawiającą do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert. Termin składania ofert upłynął w dniu 19.11.2012 r. o godz. 09.00. Zgodnie natomiast z zaświadczeniem banku prowadzącego rachunek bankowy ZPM Kołobrzeg Sp. z o.o. kwota 1.800,00 zł tytułem wadium wpłynęła w dniu 19.11.2012 r. o godz. 12.04. W tej sytuacji – na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2) ustawy – Prawo zamówień publicznych – ZPM Kołobrzeg Sp. z o.o. wykluczyła w/w Wykonawców z postępowania. Poinformować przy tym należy, że zastosowanie przesłanki wymienionej w art. 89 ust. 1 pkt 5 powinno być rozpatrywane w związku z art. 24 ust. 4, zgodnie z którym ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 

II.

Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę pozostałych złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. ceny.

Wygrała oferta Wykonawcy ZAKŁAD ROBÓT PODWODNYCH I HYDROTECHNICZNYCH NUREK-SERVICE Józef Różalski, Przecław 61B/3, 72-005 Przecław, który spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Cena brutto oferty: 145.699,00 zł. Punkty uzyskane przez w/w Wykonawcę: 100.

 

Więcej ofert w niniejszym postępowaniu nie złożono.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że umowa na wykonanie powyższego zadania w przedmiotowym postępowaniu zawarta zostanie dnia 06.12.2012 r. w siedzibie Zamawiającej przy ul. Szyprów 1 w Kołobrzegu.

Kołobrzeg: Wykonanie kontroli okresowej obiektów budowlanych i budowli hydrotechnicznych w Porcie Morskim Kołobrzeg wraz z wykonaniem autoryzowanych sondaży głębokości i atestów czystości dna
Numer ogłoszenia: 442188 – 2012; data zamieszczenia: 09.11.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg sp. z o.o. , ul. Szyprów 1, 78-100 Kołobrzeg, woj. zachodniopomorskie, tel. 94 3516765, faks 94 3516765.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Wykonanie kontroli okresowej obiektów budowlanych i budowli hydrotechnicznych w Porcie Morskim Kołobrzeg wraz z wykonaniem autoryzowanych sondaży głębokości i atestów czystości dna.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:Wykonanie okresowej kontroli rocznej niżej wymienionych: a)obiektów budowlanych – zgodnie z art. 62 ust.1 pkt 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623 z późn. zm.); b)morskich budowli hydrotechnicznych – zgodnie z §62 i nast. Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej z dnia 23 października 2006 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania oraz szczegółowego zakresu kontroli morskich budowli hydrotechnicznych w zw. z art. 62 ust.1 pkt 7 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623 z późn. zm.); PORT HANDLOWY – ul. Portowa w Kołobrzegu 1. budynek centrali PŻB 2. budynek biurowca ZUP 3. budynek Portierni nr 1 4. budynek magazynowo-biurowy B-34 5. budynek Stacji Transformatorowej GSZ-Port 6. budynek Agregatorni 7. budynek Rybnik – 2 8. budynek warsztatów AOR 9. budynek starej kotłowni przy AOR 10. budynek łącznik elewator-biurowiec 11. budynek Portierni nr 2 12. budynek po byłej stacji paliw 13. budynek gospodarczo-warsztatowy 14. budynek warsztatowy PWS 15. budynek stacji transformatorowej SO1 16. Nabrzeże Węglowe dł. 251,46 m 17. Nabrzeże Koszalińskie dł.142,60 m 18. Nabrzeże przy zjazdach (RO-RO) dł. 67,99 m 19. Slip przy zjazdach (RO-RO) PORT RYBACKI – ul. Szyprów w Kołobrzegu 1. Budynek Główny – ul. Szyprów 1 2. Budynek Magazynowy 8 boksów – ul. Szyprów 1 3. Budynek Kotłowni – ul. Szyprów 1 4. Budynek Magazynowy Piętrowy – ul. Szyprów 1 5. Nabrzeże Wschodnie dł. 95,35 m 6. Nabrzeże Postojowe dł. 210,30 m 7. Pomost Rybacki dł.112,39 m 8. Nabrzeże Skarpowe dł.152,12 m 9. Nabrzeże Remontowe dł.126,45 m PORT PASAŻERSKI – ul. Morska w Kołobrzegu 1. Nabrzeże Pilotowe dł. 156,09 m PORT JACHTOWY – ul. Warzelnicza w Kołobrzegu 1. Zabytkowy budynek Reduta Schilla (Reduta Morast) 2. Budynek klubowy 3. Hala do bieżącego remontu jachtów 4. Nabrzeże Szkutnicze dł. 129,19 m 5. Nabrzeże Turystyczne dł. 69,04 m 6. Nabrzeże Jachtowe dł. 47,76 m 7. Nabrzeże Żeglarskie dł. 32.60 m 8. Nabrzeże Manewrowe dł. 62,14 m 9. Nabrzeże Szkolne dł. 158,04 m 10. Nabrzeże Fosa wraz z wałem obronnym fortu dł. 146,07 m Wykonanie okresowej kontroli pięcioletniej niżej wymienionych: a)obiektów budowlanych – zgodnie z art. 62 ust.1 pkt 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623 z późn. zm.); b)morskich budowli hydrotechnicznych – zgodnie z §62 i nast. Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej z dnia 23 października 2006 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania oraz szczegółowego zakresu kontroli morskich budowli hydrotechnicznych w zw. z art. 62 ust.1 pkt 7 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623 z późn. zm.); PORT HANDLOWY ul. Portowa w Kołobrzegu 1. budynek centrali PŻB 2. budynek biurowca ZUP 3. budynek Portierni nr 1 4. budynek magazynowo-biurowy B-34 5. budynek Stacji Transformatorowej GSZ-Port 6. budynek Agregatorni 7. budynek Rybnik – 2 8. budynek warsztatów AOR 9. budynek starej kotłowni przy AOR 10. budynek łącznik elewator-biurowiec 11. budynek Portierni nr 2 12. budynek po byłej stacji paliw 13. budynek gospodarczo-warsztatowy 14. budynek warsztatowy PWS 15. budynek stacji transformatorowej SO1 16. Nabrzeże Węglowe dł. 251,46 m 17. Nabrzeże Koszalińskie dł.142,60 m 18. Nabrzeże przy zjazdach (RO-RO) dł. 67,99 m 19. Slip przy zjazdach (RO-RO) 20. zewnętrzna sieć wodociągowa 21. sieć kanalizacji deszczowej 22. zewnętrzna sieć kanalizacji ściekowej PORT RYBACKI ul. Szyprów w Kołobrzegu 1. Budynek Główny – ul. Szyprów 1 2. Budynek Magazynowy 8 boksów – ul. Szyprów 1 3. Budynek Kotłowni – ul. Szyprów 1 4. Budynek Magazynowy Piętrowy – ul. Szyprów 1 5. Nabrzeże Remontowe dł.126,45 m 6. Drogi i place przy budynkach ul. Szyprów 1 7. Place i parkingi przy drodze nr 2 ul. Szyprów 1 8. Droga nr 1 , 2 , 3 , 4 przy ul. Szyprów 1 9. Sieć elektroenergetyczna oświetlenia zewnętrznego przy ul. Szyprów 1 10. Targowisko bezpośredniej sprzedaży ryb przy ul. Szyprów 1 11. Sieć kanalizacji sanitarnej ul. Szyprów 1 12. Sieć wodociągowa ul. Szyprów 1 13. Sieć kanalizacji deszczowej ul. Szyprów 1 PORT JACHTOWY ul. Warzelnicza w Kołobrzegu 1. Zabytkowy budynek Reduta Schilla (Reduta Morast) 2. Nabrzeże Manewrowe dł. 62,14 m 3. Nabrzeże Szkolne dł. 158,04 m 4. Nabrzeże Fosa wraz z wałem obronnym fortu dł. 146,07 m Wykonanie autoryzowanych przez odpowiedni organ sondaży głębokości i atestów czystości dna przed niżej wymienionymi budowlami hydrotechnicznymi: PORT HANDLOWY – ul. Portowa w Kołobrzegu 1. Nabrzeże Węglowe dł. 251,46 m 2. Nabrzeże Koszalińskie dł.142,60 m 3. Nabrzeże przy zjazdach (RO-RO) dł. 67,99 m PORT RYBACKI – ul. Szyprów w Kołobrzegu 1. Nabrzeże Wschodnie dł. 95,35 m 2. Nabrzeże Postojowe dł. 210,30 m 3. Pomost Rybacki dł.112,39 m 4. Nabrzeże Skarpowe dł.152,12 m 5. Nabrzeże Remontowe dł.126,45 m PORT PASAŻERSKI – ul. Morska w Kołobrzegu 1. Nabrzeże Pilotowe dł. 156,09 m PORT JACHTOWY – ul. Warzelnicza w Kołobrzegu 1. Nabrzeże Szkutnicze dł. 129,19 m 2. Nabrzeże Turystyczne dł. 69,04 m 3. Nabrzeże Jachtowe dł. 47,76 m 4. Nabrzeże Żeglarskie dł. 32.60 m 5. Nabrzeże Manewrowe dł. 62,14 m 6. Nabrzeże Szkolne dł. 158,04 m 7. Nabrzeże Fosa wraz z wałem obronnym fortu dł. 146,07 m Wykonanie kontroli okresowej wydzierżawionych przez Zamawiającego obiektów budowlanych i budowli hydrotechnicznych w Porcie Handlowym przy ul. Portowej w Kołobrzegu, jak niżej: 1. Magazyn drobnicy (wielkopowierzchniowy) zgodnie z art. 62 ust.1 pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 2. Namiotowa hala magazynowa (wielkopowierzchniowa) zgodnie z art.62 ust.1 pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 3. Bocznica kolejowa z torowiskiem (art. 62 ust.1 pkt 1 i 2 Ustawy Prawo budowlane) 4. Rampy kolejowe – szt. 2 (art.62 ust.1 pkt 1 i 2 Ustawy Prawo budowlane) 5. Nabrzeże Słupskie dł.125,25 m (art.62 ust.1 pkt 1, 2 i 7 Ustawy Prawo budowlane) wraz z wykonaniem autoryzowanych sondaży głębokości i atestów czystości dna 6. Nabrzeże Zbożowe dł.199,73 m (art.62 ust.1 pkt 1, 2 i 7 Ustawy Prawo budowlane) wraz z wykonaniem autoryzowanych sondaży głębokości i atestów czystości dna 7. Place i drogi (art.62 ust.1 pkt 2 Ustawy Prawo budowlane) 8. Oświetlenie terenu (art.62 ust.1 pkt 2 Ustawy Prawo budowlane). 1) wieże oświetleniowe (W1,W2,W3) – 3 szt. 2) kandelabry sześcioramienne – 10 szt. 3) słupy oświetleniowe z trzema lampami ulicznymi – 1 szt. 4) słupy oświetleniowe z dwoma lampami ulicznymi – 7 szt. 5) słupy oświetleniowe z jedną lampą uliczną – 19 szt. Oferta Wykonawcy musi zawierać wycenę dla każdego Portu (Port Rybacki, Port Handlowy, Port Jachtowy, Port Pasażerski), przy czym dla Portu Handlowego konieczne jest dokonanie podziału wyceny poprzez podanie wartości dla: – wydzierżawionych przez Zamawiającego obiektów budowlanych i budowli hydrotechnicznych, oraz – pozostałych obiektów budowlanych i budowli hydrotechnicznych..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających nie więcej niż 50% wartości robót podstawowych w trybie z wolnej ręki wykonawcy usług podstawowych na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):71.00.00.00-8, 71.31.10.00-1, 71.31.12.30-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Zakończenie: 20.12.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium. Wysokość wadium wynosi 1.800,00 PLN (słownie: jeden tysiąc osiemset złotych 00/100).Wadium, w zależności od wyboru Wykonawcy, może być wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy: BZ WBK nr rachunku: 49 1090 2659 0000 0001 1341 9556 z dopiskiem na przelewie: Wadium ZPM/2012/KO lub w innej formie przewidzianej w art. 45 ust. 6 ustawy PZP Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert i obejmować cały okres postępowania od daty złożenia oferty do daty upływu okresu związania nią Wykonawcy.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne są zobowiązani spełniać łącznie opisane w niniejszym SIWZ warunki udziału w postępowaniu dotyczące: – posiadania uprawnień do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, – posiadania wiedzy i doświadczenia, w zakresie opisanym w pkt. 7.2 SIWZ, – dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zadania, – sytuacji ekonomicznej umożliwiającej wykonanie zadania, – nie podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy PZP
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał, co najmniej jedną usługę polegającą na wykonaniu kontroli okresowej (rocznej i pięcioletniej) zarówno obiektów budowlanych, jak i budowli hydrotechnicznych. Na potwierdzenie tego warunku wykonawca jest zobowiązany złożyć dokument zawierający nazwę Zamawiającego, rodzaj wykonanej usługi, termin i miejsce jej wykonania, jej wartość ze stwierdzeniem, że usługa wykonana została z należytą starannością (nazwa dokumentu jest dowolna: mogą to być referencje, zaświadczenie zamawiającego).
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający dopuszcza dysponowanie, na innych zasadach niż posiadanie samoistne, sprzętu niezbędnego do realizacji usług
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Na potwierdzenie tego warunku, wykonawcy zobowiązani są do złożenia wraz z ofertą wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami. Ponadto wykonawcy zobowiązani są do złożenia wraz z ofertą oświadczenia, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca jest zobowiązany posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 200.000,00 PLN. Na potwierdzenie tego warunku, wykonawcy są zobowiązani przedstawić opłaconą polisę lub inny dokument, z którego wynika fakt ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2)zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert – albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał, co najmniej jedną usługę polegającą na wykonaniu kontroli okresowej (rocznej i pięcioletniej) zarówno obiektów budowlanych, jak i budowli hydrotechnicznych. Na potwierdzenie tego warunku wykonawca jest zobowiązany złożyć dokument zawierający nazwę Zamawiającego, rodzaj wykonanej usługi, termin i miejsce jej wykonania, jej wartość ze stwierdzeniem, że usługa wykonana została z należytą starannością (nazwa dokumentu jest dowolna: mogą to być referencje, zaświadczenie zamawiającego).

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Dokumenty na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu wymienione w pkt. 7 SIWZ

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w trakcie realizacji zamówienia w trybie art. 144 ust. 1 ustawy PZP. Zmiany mogą dotyczyć: a) zaniechania niektórych usług; b) zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia na skutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; c) zmiany wysokości wynagrodzenia poprzez jego obniżenie; d) zmiany wysokości wynagrodzenia umownego na skutek zmiany powszechnie obowiązujących przepisów, w szczególności dotyczących wysokości stawki podatku VAT; e) zmniejszenia środków, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia. Zmniejszenie zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia uzależnione będzie wielkością ograniczenia środków. W razie braku zgody Wykonawcy na zmianę umowy z powodu zmniejszenia środków jak wyżej, zawarta przez strony umowa rozwiązuje się za porozumieniem stron.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zpmkolobrzeg.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Na stronie internetowej www.zpmkolobrzeg.pl.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:19.11.2012 godzina 09:00, miejsce: Zarząd Portu Morskiego Sp. z o.o. w Kołobrzegu, ul. Szyprów 1, 78-100 Kołobrzeg.

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Udostępnij

Załączniki

Załączniki