Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „Wykonanie kontroli okresowej obiektów budowlanych i budowli hydrotechnicznych w Porcie Morskim Kołobrzeg wraz z wykonaniem autoryzowanych sondaży głębokości i atestów czystości dna”

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na

„Wykonanie kontroli okresowej obiektów budowlanych i budowli hydrotechnicznych
w Porcie Morskim Kołobrzeg wraz z wykonaniem autoryzowanych sondaży głębokości
i atestów czystości dna”

1.                  Zamawiający:

„Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg” Sp. z o.o. ul. Szyprów 1, 78-100 Kołobrzeg, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000157554, NIP 671-16-02-794, REGON 331046773, kapitał zakładowy: 27.079.000,00 PLN,
www.zpmkolobrzeg.pl, tel./fax 943516765,godziny urzędowania:7.00-15.00

2.                  Przedmiot zamówienia: „Wykonanie kontroli okresowej obiektów budowlanych
i budowli hydrotechnicznych w Porcie Morskim Kołobrzeg wraz z wykonaniem autoryzowanych sondaży głębokości i atestów czystości dna”

CPV 71000000-8 budowlane usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne

i kontrolne;

CPV 71311000-1 usługi doradcze w zakresie inżynierii lądowej i wodnej;

CPV 71311230-2 usługi inżynieryjne w zakresie kolei.

Przedmiotem zamówienia jest:

A)    Wykonanie okresowej kontroli rocznej

B)    Wykonanie autoryzowanych przez odpowiedni organ sondaży głębokości i atestów czystości dna

C)    Wykonanie kontroli okresowej wydzierżawionych przez Zamawiającego obiektów budowlanych i budowli hydrotechnicznych

D)    Wykonanie pomiarów powierzchni użytkowych

Oferowane przez Wykonawcę usługi w zakresie prac podwodnych muszą być zgodne
z odpowiednimi normami systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, norma
PN-N 18001:2004 lub OHSAS lub równoważna.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ.

3.                  Termin wykonania zamówienia: 2 miesiące od dnia podpisania umowy, przy czym
w terminie 2 tygodni od dnia podpisania umowy Wykonawca wykona etap I, tj. cały zakres przedmiotu zamówienia, z wyjątkiem uzyskania autoryzacji, o której mowa
w pkt. 4.3.B Instrukcji dla Wykonawców. W terminie 2 miesięcy od podpisania umowy Wykonawca wykona II etap, tj. przekaże Zamawiającemu autoryzowane dokumenty niezwłocznie po ich uzyskaniu od uprawnionego organu.

4.                  Warunki udziału w przetargu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1)        spełniają warunki dotyczące posiadania odpowiednich uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności;

2)        spełniają warunki dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia;

3)        spełniają warunki dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4)        spełniają warunki dotyczące znajdowania się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej;

5)        w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert wywiązywali się ze zobowiązań wobec  Zamawiającego;

6)        Wykonawcy, którym Zamawiający nie wypowiedział umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia ani nie odstąpił od umowy w ciągu 3 lat przed terminem składania ofert;

7)        nie byli ani nie są z Zamawiającym w sporze będącym przedmiotem postępowania sądowego;

8)        Wykonawcy, w stosunku do których nie otwarto likwidacji lub ani nie ogłoszono upadłości;

9)        nie zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

10)      osoby fizyczne, które nie zostały prawomocnie skazane za przestępstwo popełnione

w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo  związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

11)      spółki jawne, których wspólnika nie skazano prawomocnie za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

12)      spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu nie skazano prawomocnie za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

13)      spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza nie skazano prawomocnie za przestępstwo popełnione
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

14)      osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego nie skazano prawomocnie za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

15)       podmioty zbiorowe, wobec których sąd nie orzekł zakazu ubiegania się
o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

W celu wykazania spełniania warunku w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Wykonawca powinien dysponować następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

1)      co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r., Nr 83, poz. 578 z późn. zm.), bądź odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, oraz przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego,

2)      co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych bez ograniczeń, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2006 r., Nr 83, poz. 578 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, oraz przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego,

3)      co najmniej 1 osobą posiadającą kwalifikacje mistrza w zawodzie kominiarza, uprawniające do kontroli stanu technicznego przewodów kominowych zgodnie
z wymogami art. 62 ust. 6 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, bądź odpowiadające im ważne kwalifikacje wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,

4)      co najmniej 1 osobą posiadającą ważne kwalifikacje uzyskane na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U.
z 2003 r. Nr 89, poz. 828 z późn. zm.) uprawniające do zajmowania się na stanowisku dozoru eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, wymienionych
w grupie 3 pkt 4), 6) oraz 10) w zakresie dotyczącym pkt 4) i 6) Załącznika nr 1 do powyższego rozporządzenia, tj. sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe), urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5kPa, aparatura-kontrolno pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 4) i 6) Załącznika nr 1, bądź odpowiadające im ważne kwalifikacje wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,

5)      uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności kolejowej co najmniej w ograniczonym zakresie, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2006 r., Nr 83, poz. 578 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,

6)      co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń oraz specjalizację techniczno-budowlaną niezbędną do przeprowadzenia kontroli konstrukcji budowli hydrotechnicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r., Nr 83, poz. 578 z późn. zm.), bądź odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, oraz przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego,

7)      co najmniej 1 osobą posiadającą dyplom kierownika prac podwodnych II klasy, posiadający uprawnienia nurka I lub II klasy, zgodny z ustawą z dnia 17 października 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych (Dz. U. Nr 199, poz. 1936), bądź odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,

8)      co najmniej 2 osoby posiadające uprawnienia nurka III klasy, zgodne z ustawą
z dnia 17 października 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych (Dz. U. Nr 199, poz. 1936), bądź odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów

9)      co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia hydrografa kat. A, wydane przez Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej, bądź odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

W celu wykazania spełniania warunku dotyczącego wiedzy i doświadczenia Wykonawca powinien wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej:

1)        1 wykonaną usługę, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonywaną, polegającą na wykonaniu kontroli okresowej obiektów budowlanych
i budowli hydrotechnicznych o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 PLN.

W celu wykazania spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej
i finansowej Wykonawca ubiegający się o realizację zamówienia:

1)        powinien być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 100.000 PLN(słownie: sto tysięcy złotych).

 

W celu wykazania spełnienia warunków udziału Wykonawcy winni przedłożyć dokumenty wymienione w pkt. 11 Instrukcji dla Wykonawców.

 

5.                  Oferta winna zawierać prawidłowo wypełniony „Formularz oferty” (stanowiący  załącznik nr 1 do Instrukcji dla Wykonawców) oraz niżej wymienione dokumenty:

1)        Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

2)    Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika
z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.

3)    Oświadczenia i dokumenty dotyczące Wykonawcy, wymagane postanowieniami pkt. 11 Instrukcji dla Wykonawców.

4)    Dowód wniesienia wadium.

5)    Wypełnione załączniki wg wzorów załączonych do Instrukcji dla Wykonawców.

6)    Dokument potwierdzający, że oferowane usługi spełniają wymagane normy, o których mowa w pkt. 2 niniejszego Ogłoszenia.

Oferta powinna zawierać dokumenty wymagane w Instrukcji dla Wykonawców i być zgodna z wymaganiami określonymi w Instrukcji.

6.                  Informacja dotycząca wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium
w wysokości: 5.000,00 zł.

7.                  Informacja dotycząca zamówień uzupełniających: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego.

8.                  Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 100% cena.

9.                  Miejsce i termin składania ofert: w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie w terminie do dnia 17.12.2013 r. do godziny 10.00.

10.              Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Szczegółowe informacje i wymagania dotyczące niniejszego postępowania zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

Postępowanie jest prowadzone na podstawie Regulaminu udzielania przez Zarząd Portu Morskiego w Kołobrzegu Sp. z o.o. zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane

Udostępnij

Załączniki

Załączniki