8 687 909,00 zł na przebudowę nabrzeża Barkowskiego

W odpowiedzi na ogłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o naborze wniosków w ramach Priorytetu 1. „Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy”, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” – działanie 1.12, Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. w dniu 04.03.2021 r. złożył wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja infrastruktury portowej pod potrzeby rozwoju rybołówstwa w Porcie Kołobrzeg”. Po przejściu oceny formalnej w dniu 19.11.2021 r. została podpisana umowa o dofinansowanie.
Zakres prac jaki jest planowany przy realizacji niniejszej operacji obejmuje remont i przebudowę nabrzeża Barkowskiego o długości około 168 mb. W ramach robót zostanie wykonany remont oczepu nabrzeża, montaż urządzeń odbojowych, gruntowny remont placu składowego o powierzchni około 11 800 m2 , wykonaniu ogrodzenia placu wraz z główną bramą wjazdową, wykonanie sieci energetycznej, wodociągowo – hydrantowej oraz kanalizacji deszczowej. Ponadto wykonane zostaną również elementy zagospodarowania terenu w postaci bram, hydrantów, elementów zabezpieczających latarnie, hydranty i postumenty poboru energii elektrycznej przed kolizją z pojazdami.
Realizacja operacji poprawi bezpieczeństwo, warunki postoju i obsługi jednostek rybackich oraz higienę pracy w miejscach wyładunku, a tym samym infrastruktura należąca do ZPM Kołobrzeg po tej stronie portu będzie w całości zrewitalizowana.
Wnioskowana kwota dofinansowanie wynosi 8 687 909,00 zł netto co stanowi 100% kosztów realizacji operacji.

Udostępnij