Budowa terminalu pasażerskiego

I. Oznaczenie podmiotu kierującego zapytanie:

Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o.,

ul. Portowa 41

78-100 Kołobrzeg

strona internetowa: www.zpmkolobrzeg.pl

adres poczty elektronicznej: sekretariat@zmpkolobrzeg.pl

II. Oznaczenie planowanej inwestycji:

Zagospodarowanie terenów portowych wraz z budową budynku administracyjnego
z  funkcją usługową, budynków parkingowych i magazynowych (dalej: inwestycja).

III. Cel zapytania

Celem niniejszego zapytania jest wyłącznie ustalenie zainteresowania realizacją inwestycji i analiza ewentualnych form, w jakich inwestycja zostanie zrealizowana,
a nie wybór Partnera do realizacji inwestycji.

IV. Opis planowanej inwestycji:

Przedmiotem inwestycji jest budowa infrastruktury związanej z obsługą ruchu pasażerskiego, na gruncie będącym w użytkowaniu wieczystym Zarządu Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. Inwestycja miałaby powstać na terenie portu morskiego przy ul. Towarowej i Portowej. Jest to obszar, który znajduje się w bardzo atrakcyjnej turystycznie części miasta, w bezpośrednim sąsiedztwie ciągu komunikacyjnego łączącego centrum miasta z latarnią morską. Obecnie obszar ten wykorzystywany jest głównie jako parking dla samochodów osobowych i miejsce handlowe.

Celem projektu jest stworzenie spójnej zabudowy związanej z obsługą funkcji portowych – usługowych, parkingowych i magazynowych. W ramach inwestycji przewidziano również zagospodarowanie terenu wokół budynków, place z elementami małej architektury, fontannę oraz ciągi pieszo–kołowe. Powierzchnia komercyjna
planowanej inwestycji wynosić będzie ok. 7.500 m2, ogólna liczba miejsc parkingowych wynosić będzie ok. 750 szt.

Ze szczegółowym opisem inwestycji można zapoznać się na stronie internetowej www.zpmkolobrzeg.pl.

Koszt realizacji inwestycji według szacunków wynosić będzie 35 milionów złotych.

V. Zakres oczekiwanej współpracy – warunki brzegowe

Celem współpracy jest wspólna realizacja inwestycji przez Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. i potencjalnego Partnera. Udział potencjalnego Partnera w realizacji inwestycji miałby polegać na budowie lub sfinansowaniu kosztów budowy. W zamian za to Partner prywatny otrzymałby prawo, przez określony czas, wyłącznego lub wspólnego z Zarządem Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o., pobierania korzyści z inwestycji.

Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. nie dopuszcza rozwiązania polegającego na wyzbyciu się gruntu, na którym powstanie inwestycja. Dopuszczalne są natomiast rozwiązania polegające na wniesieniu prawa do korzystania z gruntu do spółki kapitałowej utworzonej przez Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. i wspólnika prywatnego przez oznaczony czas, bądź inne rozwiązania niepowodujące przejścia prawa własności nieruchomości.

VI. Warunki dotyczące składania wstępnych ofert

Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. zaprasza do składania wstępnych ofert dotyczących potencjalnej współpracy przy realizacji wskazanej powyżej inwestycji.

Wstępna oferta powinna zawierać:

1)         oznaczenie podmiotu kierującego odpowiedź na zapytanie,

2)         wskazanie dotychczasowego doświadczenia w udziale w tego typu inwestycjach, ze szczególnym uwzględnieniem projektów zbliżonych charakterem do planowanej inwestycji,

3)         wskazanie charakteru udziału podmiotu kierującego odpowiedź na zapytanie
w realizacji inwestycji, o których mowa w pkt 2 (np. wykonanie robót budowlanych, finasowanie, zarządzanie itp.),

4)         wskazanie potencjalnych form współpracy z podaniem uzasadnienia ich wyboru, w szczególności form czerpania korzyści z eksploatacji obiektu przez podmiot składający odpowiedź na zapytanie.

VII. Miejsce i termin składania ofert

Oferty należy składać w terminie do dnia 4 sierpnia 2017 r., w języku polskim, w formie papierowej, w sekretariacie Zarządu Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o., lub elektronicznie na adres mailowy: sekretariat@zpmkolobrzeg.pl.

Po otrzymaniu wstępnych ofert Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. może zaprosić wybrane przez siebie podmioty na spotkanie w celu weryfikacji lub doprecyzowania treści wstępnej oferty.

VIII. Kontakt

W razie pytań prosimy o kontakt drogą elektroniczną na adres mailowy: sekretariat@zmpkolobrzeg.pl

IX. Zastrzeżenia

Podmioty odpowiadające na zapytanie nie otrzymają żadnych preferencji przy ewentualnym przyszłym postępowaniu wyboru wykonawcy, w szczególności
w przypadku prowadzenia postępowania w oparciu o ustawę z dnia 19 grudnia 2008 r.
o partnerstwie publiczno–prywatnym bądź ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do kontaktu wyłącznie z wybranymi podmiotami które złożą odpowiedź na zapytanie.

Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. nie przewiduje zwrotu kosztów sporządzenia oferty ani udziału w spotkaniach.

Postępowanie niniejsze nie jest dialogiem technicznym, o którym mowa w art. 31a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Udostępnij

Załączniki

Załączniki