Ogłaszenie o przetargu na dzierżawę części nieruchomości położnej na terenie Mariny Solnej w Kołobrzegu

Zarząd Spółki „Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg” Sp. z o.o.

ogłasza przetarg na dzierżawę części nieruchomości położnej na terenie Mariny Solnej
w Kołobrzegu

1.       Ogłaszający

„Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Kołobrzegu, ul. Portowa 41, 78-100 Kołobrzeg, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000157554, NIP: 671-16-02-794, REGON: 331046773, tel./fax 94 3516765, kapitał zakładowy 30.441.000,00 zł, www.zpmkolobrzeg.pl, godziny urzędowania: 7.00 – 15.00

2.       Przedmiot dzierżawy

1)      Przedmiotem dzierżawy jest część nieruchomości gruntowej, zabudowanej, położonej w Kołobrzegu przy ul. Warzelniczej 1 (Marina Solna), dla której Sąd Rejonowy w Kołobrzegu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer KO1L/00043741/4, stanowiącej część działki gruntu o numerze ewidencyjnym 173/3, obręb 4 Kołobrzeg, zaznaczonej na mapie stanowiącej załącznik do niniejszego ogłoszenia, zwana dalej Redutą Morast.

2)      Na nieruchomości opisanej w pkt. 1 znajduje się plac otoczony wałami ziemnymi wraz
z zabudowaniami. Zabudowania obejmują budynek główny oraz dwa budynki zlokalizowane w wałach ziemnych. Nieruchomości wyposażona jest w instalację elektryczną i wodno-kanalizacyjną.

3)      Przeznaczenie nieruchomości: świadczenie usług wyłącznie gastronomicznych
i rozrywkowych, łącznie z usługami handlowymi tylko i wyłącznie ściśle z nimi związanymi; zabrania się handlu tekstyliami, odzieżą.

4)      Dzierżawa na okres: od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2019 r.

3.       Warunki przetargu i dzierżawy

 1. Szczegółowe warunki dzierżawy zawiera załączony do niniejszego ogłoszenia wzór umowy –  załącznik nr 1,
 2. Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego: 60.000,00 zł netto rocznie,
 3. Do zaoferowanego czynszu zostanie doliczony podatek VAT wg aktualnie obowiązującej stawki. W przypadku ofert tożsamych cenowo, Oferenci zostaną zaproszeni do ustnych negocjacji.
 4. Termin wnoszenia opłat z tytułu dzierżawy: z góry za każdy miesiąc,
 5. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium, w kwocie 10.000,00 zł przelewem na rachunek bankowy Zarządu Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o. o. nr 49 1090 2659 0000  0001 1341 9556, z tytułem „Przetarg Reduta Morast”. Wadium winno być wpłacone do dnia 30.11.2016 r. do godz. 10.00. Za wpłatę wadium uważać się będzie moment uznania rachunku Ogłaszającego.
 6. Oryginał dowodu wpłaty wadium należy dołączyć do oferty.
 7. Jeżeli Oferent, którego oferta zostanie wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Ogłaszający zatrzyma wadium i może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny. W takim przypadku pozostałe oferty wiążą Oferentów zgodnie terminem związania ofertą.
 8. Oferentom, których oferta nie zostanie wybrana Ogłaszający zwróci wadium niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu, na konto wskazane w ofercie. Wadium wpłacone przez Oferenta, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie zaliczone na poczet czynszu najmu, na jego pisemny wniosek.
 9. Oferty złożone przez Oferentów, którzy:
 1. w okresie ostatnich 3 lat przed dniem składania ofert byli albo są z Ogłaszającym w sporze sądowym z powodu nieuregulowania zobowiązań,
 2. którym Ogłaszający wypowiedział umowę najmu lub dzierżawy w okresie ostatnich 3 lat przed dniem składania ofert z powodu nieuregulowania zobowiązań,
 3.   na dzień składania ofert mają zaległości finansowe w stosunku do Ogłaszającego,
 4. złożyli w ofercie nieprawdziwe informacje lub złożona oferta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
 5. nie wnieśli wadium w wyznaczonym terminie,
 6. złożyli oferty niezgodne z treścią ogłoszenia

– zostaną odrzucone.

 1. Ofertę należy złożyć według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do ogłoszenia. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
 2. Oferta musi być podpisana przez Oferenta. Jeśli osoba/ osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, powinno ono w swej treści zawierać uprawnienie do podpisania oferty i zostać załączone do oferty w oryginale lub notarialnie potwierdzonej kopii. Jeżeli umocowanie do podpisania oferty wynika z dokumentu stwierdzającego status prawny Oferenta, do oferty należy dołączyć odpis z rejestru potwierdzający zasady reprezentacji. Oferty podpisane przez osoby do tego nieumocowane, zostaną odrzucone.
 3. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Ogłaszającego przy ul. Portowej 41, 78-100 Kołobrzeg, w terminie do dnia 30.11.2016 r. do godz. 10.00 w zamkniętych
  i zabezpieczonych przed otwarciem kopertach, dodatkowo oznaczonych: „Przetarg Reduta Morast” oraz danymi Oferenta.
 4. Rozstrzygnięcie przetargu odbędzie się na podstawie pisemnych ofert, złożonych zgodnie z załączonym wzorem, w siedzibie ZPM Kołobrzeg Sp. z o.o., a kryterium wyboru jest najkorzystniejsza cena, tj. najwyższa wysokość zaoferowanego rocznego czynszu dzierżawnego netto.
 5. Umowa dzierżawy zostanie zawarta w terminie 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Ogłaszający poinformuje na piśmie Oferenta, którego oferta została wybrana o terminie i miejscu podpisania umowy.
 6. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert.
 7. Ogłaszający zastrzega sobie prawo zmiany warunków ogłoszenia i przetargu lub odwołania przetargu bez podania przyczyn.

Otwarcie ofert odbędzie się jawnie w dniu 30.11.2016 r. godz. 10.15 w siedzibie Spółki.

 

 

Załączniki:

1.           Wzór umowy

2.           Formularz oferty

3.           Mapka sytuacyjna i zdjęcia obiektu

 

Udostępnij

Załączniki

Załączniki