Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

Zarząd Spółki „Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg” Sp. z o.o.

ogłasza przetarg na najem części nieruchomości położnej na terenie Portu Handlowego
w Kołobrzegu przy ulicy Towarowej z przeznaczeniem
na prowadzenie tymczasowego parkingu samochodowego

 

1.       Nazwa i adres Ogłaszającego

„Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Kołobrzegu, ul. Portowa 41, 78-100 Kołobrzeg, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000157554, NIP: 671-16-02-794, REGON: 331046773, tel./fax 943516765, kapitał zakładowy 30.441.000,00 zł, www.zpmkolobrzeg.pl, godziny urzędowania: 7.00 – 15.00

2.       Przedmiot najmu

Przedmiotem najmu jest część nieruchomości gruntowej, położonej w Kołobrzegu przy ulicy Towarowej, stanowiąca część działki gruntu o nr 99/16 obręb 4 Kołobrzeg, tj. teren o powierzchni około 2700 m² (oznaczony na mapce stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszego Ogłoszenia) z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na prowadzeniu całorocznego tymczasowego parkingu samochodowego.

3.Umowa zostanie zawarta na czas oznaczony od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2019 r.

4.Kryterium wyboru jest cena, tj. najwyższa wysokość zaoferowanego rocznego czynszu najmu netto za najem terenu o powierzchni około 2700 m². Wybór zostanie dokonany na podstawie złożonych pisemnych ofert zgodnych z niniejszym Ogłoszeniem.

5.Warunki przetargu i najmu

1) Szczegółowe warunki najmu zawiera załączony do niniejszego Ogłoszenia Wzór umowy –  załącznik nr 1.

2) Cena wywoławcza rocznego czynszu najmu wynosi 90.000,00 zł netto.

3) Do zaoferowanego czynszu zostanie doliczony podatek VAT według aktualnie obowiązującej stawki. W przypadku ofert tożsamych cenowo, Oferenci zostaną zaproszeni do ustnych negocjacji. Termin wnoszenia opłat z tytułu najmu: z góry za 6 miesięcy.

4)Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium, w kwocie 50.000,00 zł przelewem na rachunek bankowy Ogłaszającego nr 49 1090 2659 0000 0001 1341 9556,
z tytułem „Przetarg ulica Towarowa – Parking samochodowy”. Wadium winno być wpłacone do dnia 06.12.2016 r. do godz. 11.00. Za datę wpływu uważać się będzie moment uznania rachunku Ogłaszającego.         Oryginał dowodu wpłaty wadium należy dołączyć do oferty.

5)Oferenci biorący udział w przetargu winni spełnić następujące warunki:

a)  posiadać minimum 5 lat nieprzerwanego doświadczenia w prowadzeniu parkingu samochodowego na co najmniej 50 miejsc postojowych,

Referencje lub kopię umowy na potwierdzenie ww. warunku należy dołączyć do oferty.

b) brak zaległości finansowych wobec Gminy Miasto Kołobrzeg – na dzień składania ofert.

Dokument potwierdzający spełnienie ww. warunku wydany przez Gminę Miasto Kołobrzeg należy dołączyć do oferty.

 1. Oferty złożone przez Oferentów, którzy:
 1. nie oświadczą, iż zapoznali się z charakterem prowadzonej działalności
  w sąsiadujących lokalizacjach i nie wnoszą z tego tytułu żadnych uwag,
 2. nie zobowiążą się nieodwołalnie i bezwarunkowo do uzyskania wszelkich wymaganych przepisami prawa pozwoleń, umożliwiających prowadzenie działalności w zakresie parkingu samochodowego,
 3. nie zobowiążą się do ubezpieczenia prowadzonej działalności od odpowiedzialności za szkody mogące wynikać z prowadzenia parkingu samochodowego na kwotę minimum 150 000,00 zł,
 4. w okresie ostatnich 3 lat przed dniem składania ofert byli albo są
  z Ogłaszającym w sporze sądowym z powodu nieuregulowania zobowiązań,
 5. którym Ogłaszający wypowiedział umowę najmu lub dzierżawy w okresie ostatnich 3 lat przed dniem składania ofert z powodu nieuregulowania zobowiązań,
 6. na dzień składania ofert mają zaległości finansowe w stosunku do Ogłaszającego,
 7. złożyli w ofercie nieprawdziwe informacje lub złożona oferta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
 8. nie wnieśli wadium w wyznaczonym terminie,
 9. nie potwierdzili spełnienia warunków, o których mowa w pkt 5 ppkt 5,
 10. złożyli oferty niezgodne z treścią ogłoszenia lub Formularza ofertowego

– zostaną odrzucone.

 1. Ofertę należy złożyć na Formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
 2. Oferta musi być podpisana przez Oferenta. Jeśli osoba/ osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, powinno ono w swej treści zawierać uprawnienie do podpisania oferty i zostać załączone do oferty w oryginale lub notarialnie potwierdzonej kopii. Jeżeli umocowanie do podpisania oferty wynika z dokumentu stwierdzającego status prawny Oferenta, do oferty należy dołączyć odpis z rejestru potwierdzający zasady reprezentacji. Oferty podpisane przez osoby do tego nieumocowane, zostaną odrzucone.
 3. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Ogłaszającego przy ul. Portowej 41, 78-100 Kołobrzeg, w terminie do dnia 06.12.2016 r. do godz. 11.00 w zamkniętych
  i zabezpieczonych przed otwarciem kopertach, dodatkowo oznaczonych: „Przetarg ulica Towarowa – Parking samochodowy” oraz danymi Oferenta.
 4. Rozstrzygnięcie przetargu odbędzie się na podstawie pisemnych ofert złożonych
  w siedzibie ZPM Kołobrzeg Sp. z o.o., a kryterium wyboru jest najkorzystniejsza cena, tj. najwyższa wysokość zaoferowanego rocznego czynszu najmu netto.
 5. Umowa najmu zostanie zawarta w terminie 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 6. Ogłaszający poinformuje na piśmie Oferentów o wyborze najkorzystniejszej oferty lub
  o zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru i zamieści te informacje na stronie internetowej www.zpmkolobrzeg.pl.
 7. Ogłaszający poinformuje na piśmie Oferenta, którego oferta została wybrana o terminie i miejscu podpisania umowy.

14)    Jeżeli Oferent, którego oferta zostanie wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Ogłaszający zatrzyma wadium i może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny. W takim przypadku pozostałe oferty wiążą Oferentów zgodnie terminem związania ofertą.

15)    Oferentom, których oferta nie zostanie wybrana Ogłaszający zwróci wadium niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu, na konto wskazane w ofercie. Wadium wpłacone przez Oferenta, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie zaliczone na poczet czynszu najmu, na jego pisemny wniosek.

 1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert.
 2. Ogłaszający zastrzega sobie prawo zmiany warunków ogłoszenia i przetargu, odwołania przetargu bez podania przyczyn lub zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru.

Otwarcie ofert odbędzie się jawnie w dniu 06.12.2016 r. godz. 11.15 w siedzibie Spółki.

Załączniki:

 1. Wzór umowy
 2. Formularz ofertowy
 3. Mapka

Udostępnij

Załączniki

Załączniki