Ogłoszenie o przetargu – najem części nieruchomości położonej w Kołobrzegu przy ul. Towarowej z przeznaczeniem na wykonywanie działalności o charakterze rozrywkowo-rekreacyjnym

Zarząd Spółki Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o.
ogłasza przetarg na najem części nieruchomości położnej
w Kołobrzegu przy ulicy Towarowej z przeznaczeniem na wykonywanie działalności o charakterze rozrywkowo-rekreacyjnym.

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem najmu jest część nieruchomości gruntowej, położonej w Kołobrzegu przy
ulicy Towarowej, stanowiąca część działki gruntu o nr 99/21 obręb 4 Kołobrzeg, tj.
teren o powierzchni około 500 m² (oznaczony na mapce stanowiącej załącznik nr 3 do
niniejszego Ogłoszenia), z przeznaczeniem na wykonywanie działalności
gospodarczej o charakterze rozrywkowo – rekreacyjnym, tj. przewozów widokowych przy pomocy koła widokowego.

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 17.02.2023 r. do godz. 11:00:

1) pocztą tradycyjną lub kurierską – na adres siedziby Zamawiającego przy ul. Portowa 41, 78-100 Kołobrzeg, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „OFERTA Przetarg ulica
Towarowa – koło widokowe” lub ​
2) osobiście – do skrzynki na korespondencję umieszczonej w Portierni
Zamawiającego przy ul. Portowej 41 w Kołobrzegu, w zamkniętej kopercie
z dopiskiem: „OFERTA Przetarg ulica Towarowa – koło widokowe ” lub
3) za pomocą poczty elektronicznej – na adres sekretariat@zpmkolobrzeg.pl,
w tytule maila wpisując „OFERTA Przetarg ulica Towarowa – koło widokowe”. Ofertę
składaną drogą elektroniczną (skan oryginału w formacie PDF) należy przesłać
zaszyfrowaną hasłem (np. przy pomocy programu 7-zip/ Dodaj do
archiwum/ZIP/Ustaw hasło). Po upływie terminu składania ofert (godz. 11:00), do
wyznaczonej godziny otwarcia ofert (12:00), odrębnym mailem należy przesłać hasło do otwarcia oferty.

Decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.

Udostępnij

Załączniki

Załączniki

Plik Data dodania Wielkość pliku
pdf Ogłoszenie Koło 20-01-2023 (1) 20 stycznia, 2023 1:43 pm 457 KB
pdf 1. Wzór umowy Koło 20-01-2023 (1) 20 stycznia, 2023 1:43 pm 330 KB
pdf 2. Formularz ofertowy Koło 20-01-2023 (1) 20 stycznia, 2023 1:43 pm 295 KB
jpg 3. Mapa Koło 20-01-2023 (1) 20 stycznia, 2023 1:44 pm 412 KB
pdf 4. Klauzula informacyjna Koło 20-01-2023 (1) 20 stycznia, 2023 1:44 pm 366 KB
pdf 5. Oświadczenie BHP 20-01-2023 (1) 20 stycznia, 2023 1:44 pm 347 KB
pdf Zawiadomienie o wyborze oferty 28 lutego, 2023 1:29 pm 279 KB