Pomieszczenia socjalno-biurowe do wynajęcia

Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. informuje, że posiada do wynajęcia pomieszczenia socjalno–biurowe znajdujące się w obiektach usytuowanych przy ul. Szyprów w Kołobrzegu.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z Zapytaniu ofertowym na “Usługę kompleksowego sprzątania w pomieszczeniach zamawiającego i na terenach zewnętrznych”.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na „Usługę kompleksowego sprzątania w pomieszczeniach Zamawiającego i na terenach zewnętrznych”.

1.         Opis przedmiot zamówienia

Zakres przedmiotu zamówienia został opisany w załączniku nr 2.

2.             Termin związania ofertą: 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z terminem składania ofert.

3.             Kryteria oceny ofert: 100% cena – najkorzystniejsza cena.

4.             Miejsce i termin składania ofert

Oferty, tj. prawidłowo wypełniony i podpisany Formularz ofertowy, zawierający oferowaną miesięczną ryczałtową cenę za przedmiotu zamówienia, należy składać drogą elektroniczną na adres mailowy: sekretariat@zpmkolobrzeg.pl w terminie do dnia 13.10.2016 r. do godz. 15.00.

5.             Zamawiający powiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o dokonanym wyborze. Zamawiający może zakończyć zapytanie ofertowe bez dokonania wyboru.

1)           Formularz ofertowy

2)           Wzór umowy

RADA NADZORCZA Zarządu Portu Morskiego Kołobrzeg Spółka z o.o. w Kołobrzegu zaprasza pomioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych do złożenia oferty na badanie sprawozdania finansowego Spółki za 2016 r. oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem określającymi, czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Spółki.

Oferta powinna zawierać:

1. Informacje o podmiocie uprawnionym do badania sprawozdań finansowych oraz listę referencyjną jednostek, w których badano sprawozdania finansowe w ciągu ostatnich 3 lat,

2. Oświadczenie o spełnieniu warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym,

3. Oświadczenie o przyjęciu zobowiązania uczestnictwa w dwóch posiedzeniach: Rady Nadzorczej i Zgromadzenia Wspólników Spółki,

4. Cenę zawierającą wszystkie koszty związane z badaniem sprawozdania finansowego, takie jak: wynagrodzenie, przekazanie opinii i raportu z badania w 5 egzemplarzach, diety, dojazdy, zakwaterowanie, delegacje, korespondencja, koszty uczestnictwa w posiedzeniach Rady Nadzorczej i Zgromadzenia Wspólników itp. i która ma być ceną ostateczną, łącznie z podatkiem VAT.

5. Określenie warunków płatności,

6. Harmonogram prac związanych z badaniem sprawozdania finansowego, w tym terminy badania wstępnego i/lub zasadniczego przeprowadzanego w siedzibie Spółki, w czasie godzin pracy pracowników ZPM Kołobrzeg,

7. Skład zespołu przeprowadzającego badanie z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta.

Oczekiwany termin przekazania opinii i raportu z badania sprawozdania finansowego – do 28 kwietnia 2017 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 21 października 2016 r.

Podstawowe dane o Spółce:

2014 r. 2015 r.
Suma bilansowa 18,4 mln zł 18,6 mln zł
Przychody ze sprzedaży 4,8 mln zł 4,6 mln zł
Przychody ogółem 8,9 mln zł 8,4 mln zł
Przeciętne zatrudnienie 16 etatów 16 etatów

 

Udostępnij

Załączniki

Załączniki