Projekt COMPLETE – ankieta

Szanowni Państwo,

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie internetowej ankiety, dotyczącej porastania kadłubów jednostek rekreacyjnych cumujących w polskich portach jachtowych i marinach. Badania mają charakter naukowy i są prowadzone przez pracowników Uniwersytetu Gdańskiego w ramach projektu COMPLETE. Uzyskane na podstawie Państwa odpowiedzi wyniki, posłużą do oszacowania ilości materiału porostowego przenoszonego na kadłubach jednostek rekreacyjnych. Pomogą one także w przygotowaniu najbardziej optymalnych opcji postępowania z materiałem porostowym w zakresie stosowania systemów przeciwporostowych, sposobów czyszczenia i utylizowania tego materiału.

Z góry bardzo dziękujemy za pomoc!

Link do ankiety: https://linmantis60.bsh.de/limesurvey/index.php/835883?lang=pl

COMPLETE – projekt flagowy dla regionu Morza Bałtyckiego

Okres realizacji: październik 2017- wrzesień 2020

Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (85%) i środki własne (15%)

Partner wiodący: Kotka Maritime Research Association – Finlandia

Partner z Polski: Uniwersytet Gdański

Celem projektu jest opracowanie, łatwych w obsłudze i spójnych dla regionu Morza Bałtyckiego, narzędzi i zaleceń w zakresie postępowania z gatunkami inwazyjnymi, wprowadzanymi do środowiska w wodach balastowych oraz na kadłubach statków handlowych i łodzi rekreacyjnych. Zostaną one opracowane w oparciu o istniejące przepisy, wytyczne i zalecenia, zarówno krajowe, jaki i regionalne, europejskie oraz międzynarodowe. Ujednolicone działania wszystkich państw regionu będą z jednej strony dużym ułatwieniem dla interesariuszy, w tym użytkowników jachtów i innych jednostek rekreacyjnych, pływających po Morzu Bałtyckim, z drugiej zaś pomogą skuteczniej ograniczać introdukcje i rozprzestrzenianie gatunków obcych, które nie tylko są zagrożeniem dla rodzimej bioróżnorodności, ale także dla gospodarki człowieka.

Projekt COMPLETE jest realizowany przez 12 instytucji partnerskich z Estonii, Finlandii, Niemiec, Łotwy, Litwy, Polski i Szwecji, którzy współpracują z 23 organizacjami stowarzyszonymi ze wszystkich państw regionu Morza Bałtyckiego, w skład których wchodzą instytucje badawcze, ministerstwa transportu, gospodarki morskiej i środowiska, ich agencje, firmy prywatne związane z sektorem morskim (np. firmy żeglugowe i armatorzy statków), zarządy portów i organizacje pozarządowe, związki żeglarskie. Wśród partnerów Polskę reprezentuje Uniwersytet Gdański, natomiast wśród organizacji stowarzyszonych znajdują się: Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. oraz Polski Rejestr Statków S.A.
Warszawa, 2 sierpnia 2019 r.

DGM.WOSM.2.410.3.7.2019.EM

wg rozdzielnika

Szanowni Państwo,

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej uprzejmie informuje, że w ramach Strategii Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego (EUSBSR) realizowany jest obecnie projekt COMPLETE (Completing management options in the Baltic Sea Region to reduce risk of invasive alien species introduction by shipping).

Celem projektu jest opracowanie, łatwych w obsłudze i spójnych dla regionu Morza Bałtyckiego, narzędzi i zaleceń w zakresie postępowania z gatunkami inwazyjnymi, wprowadzanymi do środowiska m.in na kadłubach statków, w tym jednostkach rekreacyjnych. Zostaną one opracowane w oparciu o istniejące przepisy, wytyczne i zalecenia, zarówno krajowe, jak i regionalne, europejskie oraz międzynarodowe. Ujednolicone działania wszystkich państw regionu będą z jednej strony dużym ułatwieniem dla interesariuszy, w tym użytkowników jachtów i innych jednostek rekreacyjnych, pływających po Morzu Bałtyckim, z drugiej zaś pomogą skuteczniej ograniczać introdukcje i rozprzestrzenianie gatunków obcych, które nie tylko są zagrożeniem dla rodzimej bioróżnorodności, ale także dla gospodarki człowieka.

W ramach projektu Uniwersytet Gdański, który jest jedną z 12 instytucji partnerskich, przygotował internetową ankietę dotyczącą porastania kadłubów jednostek rekreacyjnych cumujących w polskich portach jachtowych i marinach. Uzyskane wyniki ankiety posłużą do oszacowania ilości materiału porostowego przenoszonego na kadłubach jednostek rekreacyjnych. Pomogą one także w przygotowaniu najbardziej optymalnych opcji postępowania z materiałem porostowym w zakresie stosowania systemów przeciwporostowych, sposobów czyszczenia i utylizowania tego materiału. Wspomnianą powyżej ankietę można wypełnić na stronie internetowej: https://linmantis60.bsh.de/limesurvey/index.php/835883?lang=pl.

W związku z powyższym Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zwraca się z uprzejmą prośbą o upowszechnienie wśród użytkowników jachtów i innych jednostek rekreacyjnych informacji na temat przeprowadzanej ankiety w ramach projektu COMPLETE. W załączeniu przesyłam dodatkowe informacje, które mogą zostać zamieszczone na Państwa stronach internetowych, a także w formie papierowej na tablicach informacyjnych lub w innych ogólnie dostępnych miejscach.

Z poważaniem,

Paweł Krężel

Zastępca Dyrektora

Departamentu Gospodarki Morskiej

/-podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu-/

Udostępnij