ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA PRZEPROWADZENIE BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA 2022 R.

RADA NADZORCZA Zarządu Portu Morskiego Kołobrzeg Spółka z o.o. w Kołobrzegu zaprasza firmy audytorskie do złożenia oferty na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za 2022 r.

Oferta powinna zawierać:

1. Informacje o firmie audytorskiej wraz z wykazem przeprowadzonych w ostatnich trzech latach badań sprawozdań finansowych z informacją o nazwie i adresie badanego podmiotu.

2. Oświadczenie o spełnianiu ustawowo określonych wymogów niezależności przy przeprowadzeniu badania sprawozdania finansowego.

3. Oświadczenie o przyjęciu zobowiązania uczestnictwa w dwóch posiedzeniach: Rady Nadzorczej i Zgromadzenia Wspólników Spółki.

4. Cenę zawierającą wszystkie koszty związane z badaniem sprawozdania finansowego, takie jak: wynagrodzenie, przekazania sprawozdania z badania, diety, dojazdy, zakwaterowanie, delegacje, korespondencja, koszty uczestnictwa w posiedzeniach Rady Nadzorczej i Zgromadzenia Wspólników itp. i która ma być ceną ostateczną, łącznie z podatkiem VAT.

5. Określenie warunków płatności.

6. Harmonogram prac związanych z badaniem sprawozdania finansowego, w tym terminy badania wstępnego i/lub zasadniczego przeprowadzanego w siedzibie Spółki, w czasie godzin pracy pracowników ZPM Kołobrzeg.

7. Skład zespołu przeprowadzającego badanie z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta.

Oczekiwany termin przekazania sprawozdania z badania sprawozdania finansowego –
do 28 kwietnia 2023 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 24 października 2022 r.

Podstawowe dane o Spółce:

2020 r. 2021 r.
Suma bilansowa 77331 tys. zł 76074 tys. zł
Przychody ze sprzedaży 8043 tys. zł 9940 tys. zł
Przychody ogółem 10261 tys. zł 11920 tys. zł
Przeciętne zatrudnienie 18,75 etatów 19,75 etatów

&nbsp

Udostępnij