Zapytanie ofertowe na pielęgnacje terenu zewnętrznego w Porcie Jachtowym

Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Spółka z o.o. zaprasza do złożenia oferty cenowej na pielęgnację terenu zewnętrznego w Porcie Jachtowym.

  1.     Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje:

– cięcia formujące krzewów,

– cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów,

– pielenie rabat i żywopłotów,

– uzupełnienie materiału ściółkowego (50 worków kory),

– usuwanie odrostów korzeniowych,

– cięcia pielęgnacyjne róż,

– usunięcie i utylizacja suchych krzewów

– nasadzenie nowych krzewów 80 sztuk ozdobnych nie wyższych niż 50 cm,

na terenie zarządzanym przez Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o., zaznaczonym kolorem zielonym na załączonej mapce.

2.    Termin związania ofertą: 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z terminem składania ofert.

3.    Kryteria oceny ofert: najkorzystniejsza cena, 100% cena.

4.    Termin wykonania zamówienia: do dnia 25.05.2019 r.

5.    Oferent, przed złożeniem oferty, zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej w celu osobistego zapoznania się z zagospodarowaniem terenu i rodzajem nasadzeń, po wcześniejszym ustaleniu terminu z kierownikiem Portu Jachtowego Panem Arturem Robaczyńskim pod nr. telefonu 785 882 842.

6.    Miejsce i termin składania ofert

Ofertę cenową należy złożyć osobiście w siedzibie Spółki, przesłać na adres: Zarząd Portu Morskiego Sp. z o.o., ul. Portowa 41, 78-100 Kołobrzeg lub pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@zpmkolobrzeg.pl do dnia 02.05.2019 roku.

7.    Zamawiający powiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o dokonanym wyborze.

8.    Zamawiający może zakończyć zapytanie ofertowe bez dokonania wyboru.

Udostępnij

Załączniki

Załączniki