Zapytanie ofertowe na wykonanie kontroli okresowej obiektów budowlanych

Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie kontroli okresowej obiektów budowlanych i budowli hydrotechnicznych w Porcie  Morskim  Kołobrzeg  wraz  z  wykonaniem  atestów  czystości  dna  i  sondaży  głębokości dna.

1.                    Opis przedmiotu zamówienia

A)        Wykonanie okresowej kontroli rocznej niżej wymienionych:

a)         obiektów budowlanych – zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1202);

b)         morskich budowli hydrotechnicznych – zgodnie z §62 i nast. rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej z dnia 23 października 2006 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania oraz szczegółowego zakresu kontroli morskich budowli hydrotechnicznych w zw. z art. 62 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane;

 

PORT PASAŻERSKI – ul. Morska w Kołobrzegu

1.         Nabrzeże Pilotowe dł. 156,09 m

PORT HANDLOWY – ul. Portowa w Kołobrzegu

1.         Budynek centrali PŻB

2.         Budynek Portierni nr 1

3.         Budynek magazynowo-biurowy B-34

4.         Budynek Agregatorni

5.         Budynek Rybnik – 2

6.         Kondygnacja przyziemia budynku warsztatu  AOR

7.         Budynek starej nieczynnej kotłowni przy elewatorze zbożowym

8.         Budynek łącznik elewator-biurowiec

9.         Budynek Portierni nr 2

10.       Budynek po byłej stacji paliw

11.       Budynek gospodarczo-warsztatowy

12.       Budynek warsztatowy PWS

13.       Budynek nieczynnej stacji transformatorowej SO1

14.       Magazyn Drobnicy

15.       Namiotowa hala magazynowa

16.       Wiata na sprzęt

17.       Wiata magazynowa – chłodnia

18.       Hala magazynowa „Astra”

19.       Elewator 6/1

20.       Elewator 6/2

21.       Budynek wagi samochodowej

22.       Bocznica kolejowa z torowiskiem

23.       Rampy kolejowe – szt.2

24.       Nabrzeże Węglowe dł. 251,46 m

25.       Nabrzeże Zbożowe dł. 200,00 m

26.       Nabrzeże Słupskie  dł. 125,25 m

27.       Nabrzeże Koszalińskie dł.142,60 m

28.       Nabrzeże przy zjazdach (RO-RO) dł. 67,99 m

29.       Slip przy zjazdach (RO-RO)

 

PORT RYBACKI – ul. Szyprów w Kołobrzegu

1.         Budynek Główny – ul. Szyprów 1

2.         Budynek Magazynowy 8 boksów – ul. Szyprów 1

3.         Budynek Kotłowni – ul. Szyprów 1

4.         Budynek Magazynowy Piętrowy – ul. Szyprów 1

5.         Drogi i place przy budynkach ul. Szyprów

6.         Place i parkingi przy drodze nr 2 ul. Szyprów

7.         Droga nr 1, 2, 3, 4, przy ulicy Szyprów

8.         Nabrzeże Wschodnie dł. 95,35 m

9.         Nabrzeże Postojowe dł. 210,30 m

10.       Pomost Rybacki dł.112,39 m

11.       Nabrzeże Skarpowe dł.152,13 m

12.       Nabrzeże Remontowe dł.115,22 m

13.       Nabrzeże Barkowskie  dł. 167,50 m

 

PORT JACHTOWY – ul. Warzelnicza w Kołobrzegu

1.        Zabytkowy budynek  Reduta  Morast

2.        Budynek klubowy

3.        Hala do bieżącego remontu jachtów

4.        Budynek Socjalny Nr 1

5.        Budynek Socjalny Nr 2

6.        Budynek Gospodarczy z Komorą Śmietnikową

7.        Ścianka szczelna z oczepem dł. 173,53 m

8.        Nabrzeże Szkutnicze dł. 100,23 m

9.        Nabrzeże Turystyczne dł. 69,04 m

10.      Nabrzeże Jachtowe dł. 47,76 m

11.      Nabrzeże Żeglarskie dł. 32.60 m

12.      Nabrzeże Manewrowe dł. 59,80 m

13.      Nabrzeże Szkolne dł. 79,18 m

14.      Nabrzeże Łodziowe dł. 76,95 m

15.      Nabrzeże Szkolne Łodziowe dł. 73,59 m

16.      Nabrzeże Promowe dł. 125,90 m

17.      Nabrzeże Paliwowe dł.  82,10 m

18.      Nabrzeże Tężniowe dł.  59,90 m

19.      Nabrzeże Warzelnicze: odc. Nr 1 dł. 61,05 m

odc. Nr 2 dł. 98,05 m

odc. Nr 3 dł. 70,35 m

20.      Nabrzeże Solankowe dł. 81,00 m

 

B)        Wykonanie atestów czystości dna i sondaży głębokości dna oraz ich złożenie we właściwym organie do zatwierdzenia przed niżej wymienionymi  budowlami hydrotechnicznymi

 

PORT PASAŻERSKI – ul. Morska w Kołobrzegu

1.         Nabrzeże Pilotowe dł. 156,09 m

PORT HANDLOWY – ul. Portowa w Kołobrzegu

1.         Nabrzeże Węglowe dł. 251,46 m

2.         Nabrzeże Zbożowe  dł. 200,00 m

3.         Nabrzeże Słupskie   dł. 125,25 m

4.         Nabrzeże Koszalińskie dł.142,60 m

5.         Nabrzeże przy zjazdach (RO-RO) dł. 67,99 m

 

PORT RYBACKI – ul. Szyprów w Kołobrzegu

1.         Nabrzeże Wschodnie dł. 95,35 m

2.         Nabrzeże Postojowe dł. 210,30 m

3.         Pomost Rybacki dł.112,39 m

4.         Nabrzeże Skarpowe dł.152,13 m

5.         Nabrzeże Remontowe dł.115,22 m

6.         Nabrzeże Barkowskie dł. 167,50 m

 

PORT JACHTOWY – ul. Warzelnicza w Kołobrzegu

1.         Nabrzeże Szkutnicze dł. 100,23 m

2.         Nabrzeże Turystyczne dł. 69,04 m

3.         Nabrzeże Jachtowe dł. 47,76 m

4.         Ścianka szczelna z oczepem dł. 173,53 m

5.         Nabrzeże Żeglarskie dł. 32.60 m

6.         Nabrzeże Manewrowe dł. 59,80 m

7.         Nabrzeże Szkolne dł.79,18 m

8.         Nabrzeże Łodziowe dł.76,95 m

9.         Nabrzeże Szkolne Łodziowe dł.73,59 m

10.       Nabrzeże Promowe  dł. 125,90 m

11.       Nabrzeże Paliwowe  dł.  82,10 m

12.       Nabrzeże Tężniowe  dł.  59,90 m

13.       Nabrzeże Warzelnicze: odc. Nr 1 dł. 61,05 m

odc. Nr 2 dł. 98,05 m

odc. Nr 3 dł. 70,35 m

14.       Nabrzeże Solankowe  dł. 81,00 m.

 

Dokumentację z wykonanego zamówienia należy sporządzić w dwóch papierowych egzemplarzach  z  kolorową  wersją  zdjęciową  oraz  dwa  komplety  w  wersji  elektronicznej wraz z potwierdzeniem złożenia sondaży głębokości dna we właściwym organie do zatwierdzenia (jeden egzemplarz sondażu głębokości dna należy złożyć u Zamawiającego).

 

Oferowane przez Wykonawcę usługi w zakresie prac podwodnych muszą być zgodne

z odpowiednimi normami systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, norma

PN-N 18001:2004 lub OHSAS lub równoważna.

Przedmiot zamówienia powinien zostać zrealizowany zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i polskimi normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

2.         Termin związania ofertą:30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z terminem składania ofert.

3.         Termin wykonania zamówienia: 6 tygodni od dnia podpisania umowy.

4.         Miejsce i termin składania ofert

Ofertę, tj. prawidłowo wypełniony i podpisany Formularz oferty, zawierający cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia, wraz z zestawieniem cenowym należy złożyć pocztą elektroniczną na adres mailowy: sekretariat@zpmkolobrzeg.pl lub osobiście w siedzibie Zamawiającego, do dnia 08.05.2019 r. do godz. 15.00.

Oferta winna być podpisana przez osobę umocowaną do reprezentowania Wykonawcy.

5.         Kryterium wyboru – najkorzystniejsza cena, cena 100%.

6.         Zamawiający rozpatrzy wyłącznie oferty zgodne z treścią Zapytania ofertowego.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadać wszystkim wymaganiom przedstawionym w Zapytaniu ofertowym i będzie najkorzystniejsza wg kryterium, o którym mowa w pkt 5.

7.         Zamawiający powiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o dokonanym wyborze.

W przypadku wyboru Państwa oferty, Zamawiający powiadomi o miejscu i terminie podpisania umowy.

8.         Zamawiający może zakończyć Zapytanie ofertowe bez dokonania wyboru.

9.         Wykonawca ma możliwość dokonania wizji lokalnej w celu sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem usługi będącej przedmiotem zamówienia oraz wglądu

w dokumentację w zakresie przygotowania oferty, po uprzednim uzgodnieniu terminu

z panem Jackiem Kasprzakiem – inspektorem ds. eksploatacji portu, tel. 605 353 839.

Udostępnij

Załączniki

Załączniki