Zapytanie Ofertowe – wykonanie kontroli okresowej (rocznej) obiektów budowlanych i obiektów hydrotechnicznych w Porcie Morskim Kołobrzeg wraz z wykonaniem sprawdzonych sprawozdań z badania dna i sondaży głębokości dna oraz wydobycie przeszkód podwodnych wraz z wydaniem atestów czystości dna

Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na
wykonanie kontroli okresowej (rocznej) obiektów budowlanych i budowli hydrotechnicznych
w Porcie Morskim Kołobrzeg wraz z wykonaniem sprawdzonych sprawozdań z badania dna
i sondaży głębokości dna oraz wydobycie przeszkód podwodnych wraz z wydaniem atestów
czystości dna.

1. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiot zamówienia podzielony jest na dwa etapy:

1) ETAP I obejmujący wykonanie okresowej kontroli rocznej oraz sprawozdań z badania dna
i sondaży głębokości dna,

2) ETAP II obejmujący wydobycie przeszkód podwodnych wraz z wydaniem atestów czystości
dna.

Miejsce, sposób i termin składania ofert:

Oferty, tj. prawidłowo wypełniony i podpisany przez uprawnioną osobę Formularz
ofertowy wraz z zestawieniem cenowym (według wzoru stanowiącego załącznik do
Zapytania) zawierający oferowaną ryczałtową cenę za przedmiot zamówienia oraz
z certyfikatem, należy złożyć w terminie do dnia 18.04.2023 r. do godz. 12.00:

1) pocztą tradycyjną lub kurierską – w siedzibie Zamawiającego (ul. Portowa 41,
78-100 Kołobrzeg) lub

2) osobiście – do skrzynki na korespondencję umieszczonej w Portierni
Zamawiającego przy ul. Portowej 41 w Kołobrzegu
– w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Zapytanie ofertowe – kontrole” lub

3) za pomocą poczty elektronicznej – na adres sekretariat@zpmkolobrzeg.pl, w
tytule maila wpisując „Zapytanie ofertowe – kontrole”. Ofertę składaną drogą
elektroniczną (skan oryginału w formacie PDF) zaleca się przesłać zaszyfrowaną
(np. przy pomocy programu 7-zip/ Dodaj do archiwum/ZIP/Ustaw hasło). Po
upływie terminu składania ofert (12.00), do wyznaczonej godziny otwarcia ofert
(12.30), odrębnym mailem należy przesłać hasło do otwarcia oferty.

Decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.

Udostępnij

Załączniki

Załączniki

Plik Data dodania Wielkość pliku
pdf Zapytanie ofertowe przeglądy 2023 r. 3 kwietnia, 2023 12:18 pm 334 KB
doc Formularz ofertowy przeglądy 2023 r. 3 kwietnia, 2023 12:18 pm 20 KB
pdf Zestawienie cenowe przeglądy 2023r. 3 kwietnia, 2023 12:18 pm 270 KB
pdf Wzór umowy przeglądy 2023 r. 3 kwietnia, 2023 12:18 pm 413 KB
pdf Klauzula informacyjna przeglądy 2023 r. 3 kwietnia, 2023 12:18 pm 366 KB
pdf Oświadczenie BHP przeglądy 2023 r. 3 kwietnia, 2023 12:19 pm 178 KB
pdf Wyjaśnienia do postępowania - 14.04.2023 14 kwietnia, 2023 1:23 pm 319 KB
pdf Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 27 kwietnia, 2023 1:42 pm 289 KB