Zapytanie Ofertowe – wykonanie kontroli okresowej (rocznej) obiektów budowlanych i obiektów hydrotechnicznych w Porcie Morskim Kołobrzeg wraz z wykonaniem sprawdzonych sprawozdań z badania dna i sondaży głębokości dna oraz wydobycie przeszkód podwodnych wraz z wydaniem atestów czystości dna

Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na
wykonanie kontroli okresowej (rocznej) obiektów budowlanych i budowli hydrotechnicznych
w Porcie Morskim Kołobrzeg wraz z wykonaniem sprawdzonych sprawozdań z badania dna
i sondaży głębokości dna oraz wydobycie przeszkód podwodnych wraz z wydaniem atestów
czystości dna.

1. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiot zamówienia podzielony jest na dwa etapy:

1) ETAP I obejmujący wykonanie okresowej kontroli rocznej oraz sprawozdań z badania dna
i sondaży głębokości dna,

2) ETAP II obejmujący wydobycie przeszkód podwodnych wraz z wydaniem atestów czystości
dna.

Miejsce, sposób i termin składania ofert:

Oferty, tj. prawidłowo wypełniony i podpisany przez uprawnioną osobę Formularz
ofertowy wraz z zestawieniem cenowym (według wzoru stanowiącego załącznik do
Zapytania) zawierający oferowaną ryczałtową cenę za przedmiot zamówienia oraz
z certyfikatem, należy złożyć w terminie do dnia 18.04.2023 r. do godz. 12.00:

1) pocztą tradycyjną lub kurierską – w siedzibie Zamawiającego (ul. Portowa 41,
78-100 Kołobrzeg) lub

2) osobiście – do skrzynki na korespondencję umieszczonej w Portierni
Zamawiającego przy ul. Portowej 41 w Kołobrzegu
– w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Zapytanie ofertowe – kontrole” lub

3) za pomocą poczty elektronicznej – na adres sekretariat@zpmkolobrzeg.pl, w
tytule maila wpisując „Zapytanie ofertowe – kontrole”. Ofertę składaną drogą
elektroniczną (skan oryginału w formacie PDF) zaleca się przesłać zaszyfrowaną
(np. przy pomocy programu 7-zip/ Dodaj do archiwum/ZIP/Ustaw hasło). Po
upływie terminu składania ofert (12.00), do wyznaczonej godziny otwarcia ofert
(12.30), odrębnym mailem należy przesłać hasło do otwarcia oferty.

Decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.

Udostępnij

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Załączniki

Załączniki

Plik Data dodania Wielkość pliku
pdf Zapytanie ofertowe przeglądy 2023 r. 3 kwietnia, 2023 12:18 pm 334 KB
doc Formularz ofertowy przeglądy 2023 r. 3 kwietnia, 2023 12:18 pm 20 KB
pdf Zestawienie cenowe przeglądy 2023r. 3 kwietnia, 2023 12:18 pm 270 KB
pdf Wzór umowy przeglądy 2023 r. 3 kwietnia, 2023 12:18 pm 413 KB
pdf Klauzula informacyjna przeglądy 2023 r. 3 kwietnia, 2023 12:18 pm 366 KB
pdf Oświadczenie BHP przeglądy 2023 r. 3 kwietnia, 2023 12:19 pm 178 KB
pdf Wyjaśnienia do postępowania - 14.04.2023 14 kwietnia, 2023 1:23 pm 319 KB
pdf Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 27 kwietnia, 2023 1:42 pm 289 KB