Zarządzenie nr 02/02/2022 w sprawie wprowadzenia Cennika opłat z tytułu użytkowania, najmu, dzierżawy lub korzystania na podstawie innej umowy/stosunku prawnego/ z gruntów oraz obiektów, których dysponentem jest Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o., w tym niestanowiących infrastruktury portowej