Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla przetargu na: Wykonanie kontroli okresowej obiektów budowlanych i budowli hydrotechnicznych w Porcie Morskim Kołobrzeg wraz z wykonaniem autoryzowanych sondaży głębokości i atestów czystości dna

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE

najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na „Wykonanie kontroli okresowej obiektów budowlanych

i budowli hydrotechnicznych w Porcie Morskim Kołobrzeg wraz z wykonaniem autoryzowanych sondaży głębokości
i atestów czystości dna”
.

Działając w oparciu o pkt 23 Instrukcji dla Wykonawców, Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Wykonanie kontroli okresowej obiektów budowlanych i budowli hydrotechnicznych w Porcie Morskim Kołobrzeg wraz z wykonaniem autoryzowanych sondaży głębokości i atestów czystości dna” ZPM/1.1/2013.

I.         Wybrano jako ofertę najkorzystniejszą:

ofertę złożoną przez Wykonawcę – Józefa Różalskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Podwodnych i Hydrotechnicznych Nurek-Service Józef Różalski

z siedzibą w Przecławiu, Przecław 61b/3(oferta nr 3).

Cena oferty najkorzystniejszej brutto: 128.745,41 PLN

Uzasadnienie: oferta spełnia wszystkie wymagania postawione Wykonawcom

w postępowaniu oraz jest to najkorzystniejsza cenowo oferta spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

II.        Streszczenie oceny złożonych ofert:

 

Numer oferty Nazwa (firmy) albo imię i nazwisko wykonawcy, siedziba i adres wykonawcy

 

Liczba punktów w kryterium cena Razem
 

3

Józef Różalski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Podwodnych i Hydrotechnicznych
Nurek-Service Józef Różalski, Przecław 61b/3

72-005 Przecław

 

100,00

 

100,00

 

 III.     Informacja o Wykonawcach wykluczonych i odrzuconych ofertach

1.                  Na podstawie pkt 19.8 ppkt 7 Instrukcji dla Wykonawców Zamawiający odrzucił ofertę złożoną przez Wykonawcę – Czesława Krewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Firma Usługowa „Dalba” Czesław Krewski w Kołobrzegu przy ulicy Chopina 15/2 (oferta nr 1).

2.                  Na podstawie pkt 11.4 ppkt 4 Instrukcji dla Wykonawców Zamawiający wykluczył Wykonawcę – Roberta Miotk prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Pryzmat” Nadzory Inwestorskie Robert Miotk
z siedzibą w Gdyni przy ulicy Benisławskiego 13 (oferta nr 2). Na podstawie pkt 19.8 ppkt 4 Instrukcji dla Wykonawców niniejsza oferta podlega odrzuceniu.

IV.             Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 3 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia.

Udostępnij