Odpowiedzi na pytania dot. przetargu na wyłonienie najemców Nabrzeża Pilotowego i części Nabrzeża Węglowego w Porcie Pasażerskim w Kołobrzegu

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Zarząd Spółki „Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg” Sp. z o.o.
ogłasza przetarg na wyłonienie najemców Nabrzeża Pilotowego i części Nabrzeża Węglowego w Porcie Pasażerskim w Kołobrzegu

1.       Nazwa i adres Ogłaszającego

Zarząd Portu Morskiego w Kołobrzegu Sp. z o.o. ul. Szyprów 1, 78-100 Kołobrzeg, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000157554, NIP 671-16-02-794, REGON 331046773, kapitał zakładowy: 27.079.000,00 zł, tel./ fax 94 3516765, www.zpmkolobrzeg.pl, godziny urzędowania: 7.00 – 15.00.
2.       Przedmiot  najmu

1)      Przedmiotem najmu są:

a) 5 miejsc postojowych, każde o długości 30 m, oznaczone literami A, B, C, D, E na mapie będącej załącznikiem do niniejszego Ogłoszenia, stanowiące części nieruchomości zlokalizowanych przy Nabrzeżu Pilotowym i pasażerskiej części Nabrzeża Węglowego, na działkach nr 3/19, nr 3/37 oraz nr 99/16,
w celu prowadzenia działalności polegającej wyłącznie na świadczeniu usług
pasażerskiej żeglugi redowej,

b)  miejsce postojowe o długości 47 m, oznaczone literą F na mapie będącej załącznikiem do niniejszego Ogłoszenia, stanowiące część nieruchomości zlokalizowanej przypasażerskiej części Nabrzeża Węglowego na działce nr 99/16, w celu prowadzenia działalności polegającej wyłącznie na świadczeniu usług pasażerskiej żeglugi międzynarodowej, redowej oraz świadczeniu usług gastronomicznych.

2)      Najem nabrzeża na okres oznaczony do dnia 31.12.2022 r.

3.       Warunki przetargu

1)         Szczegółowe warunki najmu zawiera załączony do niniejszego ogłoszenia wzór umowy –  załącznik nr 1;

2)         Cena wywoławcza czynszu:

a)    dla miejsc: A, B, C, D wynosi 67.500,00 zł netto rocznie,

b)    dla miejsca E wynosi 35.000,00 zł netto rocznie,

c)    dla miejsca F wynosi 115.000,00 zł netto rocznie.

Do zaoferowanego czynszu zostanie doliczony podatek VAT wg obowiązujących stawek.

3)         W przypadku ofert tożsamych cenowo, Oferenci zostaną zaproszeni do złożenia ofert dodatkowych.

4)         Warunkiem udziału w przetargu jest:

a)    Na najem miejsc postojowych: A, B, C, Doferty mogą złożyć Oferenci, którzy:

–   posiadają jednostkę o długości całkowitej w przedziale od 21 do 25 m (długość łącznie z ewentualnym bukszprytem i innymi elementami wystającymi poza jednostkę),

–  posiadają jednostkę, którą jednorazowo można przewieźć ponad 40 osób,

– świadczą usługi pasażerskiej żeglugi redowej,

b)   Na najem miejsca postojowego E oferty mogą złożyć Oferenci, którzy:

– posiadają jednostkę o długości całkowitej w przedziale od 21 do 25 m (długość łącznie z ewentualnym bukszprytem i innymi elementami wystającymi poza jednostkę),

–  posiadają jednostkę, którą jednorazowo można przewieźć od 12 do 40 osób,

–  świadczą usługi pasażerskiej żeglugi redowej,

c)              Na najem miejsca postojowego F oferty mogą złożyć Oferenci, którzy:

– posiadają jednostkę o długości całkowitej nieprzekraczającej 40 m (długość łącznie z ewentualnym bukszprytem i innymi elementami wystającymi poza jednostkę),

– posiadają jednostkę, którą jednorazowo można przewieźć co najmniej 200 osób,

– świadczą usługi pasażerskiej żeglugi międzynarodowej, redowej oraz usługi gastronomiczne.

5)         Termin wnoszenia opłat z tytułu czynszu: w miesięcznych ratach, z góry za każdy miesiąc, według wystawionej przez Wynajmującą faktury VAT.

6)         Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium, w kwocie 5.000,00 zł (dla oferty złożonej dla danej jednostki) przelewem na rachunek bankowy Ogłaszającego nr 49 1090 2659 0000  0001 1341 9556, z tytułem „Przetarg Port Pasażerski – żegluga redowa” lub „Przetarg Port Pasażerski – miejsce E” lub „Przetarg Port Pasażerski – miejsce F”.

Wadium winno być wpłacone do dnia 28.03.2014 r. do godz. 12.00.
Za datę wpływu uważać się będzie moment uznania rachunku Ogłaszającego.

7)         Dowód wpłaty wadium należy dołączyć do oferty.

8)         Jeżeli Oferent, którego oferta zostanie wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Ogłaszający zatrzyma wadium i może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród ofert pozostałych, bez przeprowadzania ich ponownej oceny. W takim przypadku oferty wiążą Oferentów zgodnie z terminem związania ofertą.

9)         Oferentom, których oferta nie zostanie wybrana Ogłaszający zwróci wadium
w terminie 3 dni od rozstrzygnięcia przetargu, na konto wskazane w ofercie. Wadium wpłacone przez Oferenta, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet czynszu najmu na jego pisemny wniosek.

10)      Zostaną odrzucone oferty złożone przez Oferentów:

a)    którzy posiadają aktualne świadectwo klasy wydane po 31.12.2012 r.

b)    którzy w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert nie wywiązywali się ze zobowiązań wobec Ogłaszającego,

c)    którzy w okresie ostatnich 12 miesięcy przed terminem składania ofert byli albo są z Ogłaszającym w sporze będącym przedmiotem postępowania sądowego,

d)    którym Ogłaszający wypowiedział umowę najmu, dzierżawy, przystaniową lub inną umowę korzystania z nabrzeża bez zachowania terminów wypowiedzenia w okresie ostatnich 2 lat przed terminem składania ofert,

e)    którzy złożyli w ofercie nieprawdziwe informacje dotyczące warunków przetargu lub warunków udziału w przetargu,

f)     Oferenci, którzy nie zawarli umowy z Ogłaszającym po wyborze ich oferty,
w  okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert,

g)    którzy nie wnieśli wadium w wyznaczonym terminie,

h)    którzy nie spełniają warunków przetargu lub warunków udziału w przetargu zawartych w Ogłoszeniu,

i)      którzy złożyli ofertę niezgodną z treścią Ogłoszenia lub Formularza ofertowego.

11)      Ofertę należy złożyć według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Ogłoszenia.         Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę na daną jednostkę.

12)      Oferta musi być podpisana przez Oferenta. Jeśli osoba/ osoby podpisująca ofertę działa/ działają na podstawie pełnomocnictwa, powinno ono w swej treści zawierać uprawnienie do podpisania oferty i zostać załączone do oferty
w oryginale lub notarialnie potwierdzonej kopii. Jeżeli umocowanie do podpisania oferty wynika z dokumentu stwierdzającego status prawny Oferenta, do oferty należy dołączyć odpis z rejestru potwierdzający zasady reprezentacji.
Oferty podpisane przez osoby do tego nieumocowane, zostaną odrzucone.

13)      Ofertę należy złożyć w sekretariacie Ogłaszającego przy ul. Szyprów 1, 78-100 Kołobrzeg (pierwsze piętro), w terminie do 28.03.2014 r. do godz. 12.00
w zamkniętych i zabezpieczonych przed otwarciem kopertach, dodatkowo oznaczonych: „Przetarg Port Pasażerski – żegluga redowa” lub „Przetarg Port Pasażerski – miejsce E” lub „Przetarg Port Pasażerski – miejsce F” oraz danymi Oferenta.

14)      Termin otwarcia ofert: 28.03.2014 r. godz. 12.15 w siedzibie Ogłaszającego.

15)      Najemca będzie zobowiązany do ponoszenia opłat za energię elektryczną, ponosić koszty wywozu odpadów powstających w związku z prowadzoną działalnością
oraz innych opłat związanych z eksploatacją i korzystaniem z przedmiotu najmu.

16)      Wybór oferty odbędzie się na podstawie pisemnych ofert, złożonych zgodnie
z załączonym wzorem i zgodnie z postanowieniami Ogłoszenia.

17)      Kryterium wyboru jest najkorzystniejsza cena, tj. najwyższa wysokość zaoferowanego rocznego czynszu. Ogłaszający wybierze najkorzystniejszą ofertę złożoną na miejsce E spośród ofert złożonych na miejsce E, najkorzystniejszą ofertę złożoną na miejsce F spośród ofert złożonych na miejsce F oraz cztery najkorzystniejsze oferty spośród złożonych na miejsce A, B, C, D.

Miejsca A, B, C, D zostaną przydzielone Oferentom wg kolejności, zaczynając od miejsca A –  dla Oferenta, który zaoferował najwyższą cenę spośród czterech, kończąc na miejscu D – dla Oferenta, który zaoferował najniższą cenę spośród tych czterech.

18)      Ogłaszający poinformuje na piśmie Oferentów o wyborze najkorzystniejszej oferty lub o zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru i zamieści te informacje na swojej stronie internetowej www.zpmkolobrzeg.pl.

19)      Umowa zostanie zawarta w terminie 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

20)      Oferenci, których oferty zostaną wybrane, zostaną powiadomieni na piśmie
o terminie i miejscu zawarcia umowy.

21)      Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert.

22)      Ogłaszający zastrzega sobie prawo zmiany warunków Ogłoszenia i przetargu lub odwołania przetargu bez podania przyczyn.

23)      Ogłaszający informuje, że wzdłuż nabrzeża Pilotowego w roku 2014 planowana jest inwestycja montażu odbojnic. Oferenci biorący udział w postępowaniu składając ofertę oświadczają, że informacja ta jest im znana i nie będą wnosić żadnych roszczeń z tego tytułu po zawarciu umowy oraz dostosują się do wymagań wykonawcy robót.

Załączniki:

1.           Wzór umowy

2.           Formularz oferty

3.           Mapka sytuacyjna

Udostępnij

Załączniki

Załączniki