ZAWIADOMIENIE o zamknięciu postępowania na „Wykonanie kontroli okresowej obiektów budowlanych i budowli hydrotechnicznych w Porcie Morskim Kołobrzeg wraz z wykonaniem autoryzowanych sondaży głębokości i atestów czystości dna”

Zamawiający informuje o zamknięciu postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonanie kontroli okresowej obiektów budowlanych i budowli hydrotechnicznych w Porcie Morskim Kołobrzeg wraz z wykonaniem autoryzowanych sondaży głębokości i atestów czystości dna” (ZPM/1/2013) na podstawie pkt 22 ppkt 2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. z uwagi na fakt, iż cena najkorzystniejszej ze złożonych ofert przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Udostępnij