zapytanie ofertowe – wykonanie kontroli okresowej (rocznej) obiektów budowlanych i budowli hydrotechnicznych w Porcie Morskim Kołobrzeg

Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na
wykonanie kontroli okresowej (rocznej) obiektów budowlanych i budowli hydrotechnicznych
w Porcie Morskim Kołobrzeg wraz z wykonaniem sprawdzonych sprawozdań z badania dna
i sondaży głębokości dna oraz wydobycie przeszkód podwodnych wraz z wydaniem atestów
czystości dna.

Miejsce, sposób i termin składania ofert
Oferty, tj. prawidłowo wypełniony i podpisany przez uprawnioną osobę Formularz ofertowy wraz z zestawieniem cenowym (według wzoru stanowiącego załącznik do Zapytania) zawierający oferowaną ryczałtową cenę za przedmiot zamówienia oraz z certyfikatem, należy złożyć w terminie do dnia 26.04.2024 r. do godz. 12.00:
1) pocztą tradycyjną lub kurierską – w siedzibie Zamawiającego (ul. Portowa 41, 78-100 Kołobrzeg) lub
2) osobiście – do skrzynki na korespondencję umieszczonej w Portierni Zamawiającego przy ul. Portowej 41 w Kołobrzegu
– w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Zapytanie ofertowe – kontrole” lub
3) za pomocą poczty elektronicznej – na adres sekretariat@zpmkolobrzeg.pl, w tytule maila wpisując „Zapytanie ofertowe – kontrole”. Ofertę składaną drogą elektroniczną (skan oryginału w formacie PDF) zaleca się przesłać zaszyfrowaną (np. przy pomocy programu 7-zip/ Dodaj do archiwum/ZIP/Ustaw hasło). Po upływie terminu składania ofert (12.00), do wyznaczonej godziny otwarcia ofert (12.15), odrębnym mailem należy przesłać hasło do otwarcia oferty.
Decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.

Udostępnij

Załączniki

Załączniki

Plik Data dodania Wielkość pliku
pdf 4. Oświadczenie BHP 2024 r. 9 kwietnia, 2024 1:44 pm 179 KB
pdf 3. Klauzula informacyjna przeglądy 2024 r. 9 kwietnia, 2024 1:44 pm 366 KB
pdf 2. Wzór umowy przeglądy 2024 r. 9 kwietnia, 2024 1:44 pm 413 KB
pdf 1. Zestawienie cenowe przeglądy 2024 r. 9 kwietnia, 2024 1:44 pm 301 KB
pdf 1. Formularz ofertowy przeglądy 2024 r. 9 kwietnia, 2024 1:44 pm 379 KB
pdf Zapytanie ofertowe przeglądy 2024 r. 9 kwietnia, 2024 1:44 pm 329 KB
pdf Zawiadomienie o odwołaniu zapytania ofertowego 22 kwietnia, 2024 8:56 am 164 KB