Zarządzenie nr 2/2006

Prezesa Zarządu Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o.

 z dnia 30 czerwca 2006 r.

w sprawie wprowadzenia “Regulaminu krzystania z terenów rekreacyjnych w granicach administracyjnych ZPM kołobrzeg Sp. z o.o”.

Za podstawie uchwały nr XLII/554/05 Rady Miejskiej w Kołobrzegu z dnia 16 września 2005 r. uchwala się, co nastęuje:

§ 1

Wprowadza się “Regulamin korzystania z terenów rekreacyjnych w granicach administracyjnych ZPM Kołobrzeg Sp. z. o.o.”:

1. tereny pełnią funkcje rekreacyjno-wypoczynkowe;

2. na terenie ZPM Kołobrzeg zabrania się:

a) wykopywania i wycinania drzew lub krzewów, z wyjątkiem drzew lub krzewów, na które uzyskano zezwolenia wymagane odrębnymi przepisami,

b) niszczenia elementów urządzeń zabawowych, sportowych oraz wszelkich innych elementów małej architektury,

c) przebywania dzieci do lat 7 bez opieki osób dorosłych,

d) jazdy i parkowania pojazdów silnikowych i mtorowerów z wyjątkiem pojazdóów służb komunalnych, Straży Miejskiej Kołobrzeg oraz pojazdów uprzywilejowanych,

e) palenia ognisk lub korzystania z grilla poza miejscem wyznaczonych,

f) zaśmiecania terenu oraz tworzenia dzikich wysypisk,

g) spożywania napojów alkoholowych, w tym także piwa i przebywania w stanie nietrzeźwym,

h) palenia tytoniu oraz używania substancji zmieniających świadomość,

i) wprowadzania psów i kotów,

j) prowadzenia działalności handlwej i umieszczania reklam poza miejscem wyznaczonym przez ZPM Kołobrzeg,

3) każda osoba znajdująca się na terenie ZPM Kołobrzeg zobowiązana jest stosować się do ninijszego regulaminu.

 

§ 2

“Regulamin” określa zasady i tryb korzystania terenów ZPM Kołobrzeg.

 

§ 3

“Regulamin”, o którym mowa w § 1, będzie wywieszony do wiadomości publicznej na tablicach usytuowanych na terenach rekreacyjnych.

 

§ 4

Granice terenów, w których obowiązuje “Regulamin” określa załącznik do zarządzenia.

 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

 

Załącznik

Granice terenów, w których obowiązuje “Regulamin korzystania z terenów rekreacyjnych w granicach administracyjnych ZPM Kołobrzeg Sp. z o.o.”.

1. działka 3/19 w porcie Kołobrzeg

Udostępnij