Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „Budowa basenu rybackiego na Wyspie Solnej w Porcie Rybackim Kołobrzeg”

ZPM/1/PR/2014

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na

 

Budowa basenu rybackiego na Wyspie Solnej w Porcie Rybackim Kołobrzeg

 

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” Działanie 3.3 Inwestycje w portach rybackich, miejscach wyładunku i przystaniach, prowadzone przez Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o.

 

1.                  Zamawiający

„Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg” Sp. z o.o. ul. Szyprów 1, 78-100 Kołobrzeg, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000157554, NIP 671-16-02-794, REGON 331046773, kapitał zakładowy: 27.079.000,00 PLN, tel./ fax 94 351 6765, www.zpmkolobrzeg.pl, mail: zpmkolobrzeg@post.pl, godziny urzędowania: 7.00 – 15.00.

 

2.                  Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji pn. „Budowa basenu rybackiego na Wyspie Solnej w Porcie Rybackim Kołobrzeg” w formule „zaprojektuj
i wybuduj”, tj. dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych obejmujących budowę nowego basenu portowego wraz ze wszystkimi niezbędnymi pracami towarzyszącymi koniecznymi do wykonania zadania głównego, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym część III SIWZ.

Teren inwestycji objęty jest ochroną konserwatorską zabytku archeologicznego
– na terenie inwestycji zlokalizowany jest zabytek archeologiczny wpisany do rejestru zabytków na podstawie decyzji nr 284 z dnia 19 kwietnia 1960 r.

3.         Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty na część przedmiotu zamówienia.

 

4.         Szczegółowe informacje i wymagania dotyczące niniejszego postępowania zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zamieszczona na stronie www.zpmkolobrzeg.pl.

 

5.         Tryb postępowania: przetarg nieograniczony, prowadzony na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 121 – dalej jako „KC”), a także zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania przez „Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg” Sp. z o.o. zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane.

 

6.         Termin wykonania zamówienia: 20.09.2015 r.

 

7.         Warunki udziału w przetargu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1)         spełniają warunki dotyczące posiadania odpowiednich uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2)         spełniają warunki dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia;

3)         spełniają warunki dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia;

4)                  spełniają warunki dotyczące znajdowania się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej;

5)                 w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert wywiązywali się ze zobowiązań wobec Zamawiającego;

6)                  Wykonawcy, którym Zamawiający nie wypowiedział umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia, ani nie odstąpił od umowy w ciągu 3 lat przed terminem składania ofert;

7)                  nie byli, ani nie są z Zamawiającym w sporze będącym przedmiotem postępowania sądowego;

8)                  Wykonawcy, w stosunku do których nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

9)                  nie zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

10)              osoby fizyczne, które nie zostały skazane prawomocnie za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo  związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

11)              spółki jawne, których wspólnika nie skazano prawomocnie za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

12)              spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu nie skazano prawomocnie za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem
o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

13)              spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza nie skazano prawomocnie za przestępstwo popełnione
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

14)              osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego nie skazano prawomocnie za przestępstwo popełnione w związku
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

15)              podmioty zbiorowe, wobec których sąd nie orzekł zakazu ubiegania się
o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

16)              osoby fizyczne, które nie były prawomocnie skazane za przestępstwo,
o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r.
o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 769) – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;

17)              spółki jawne, spółki partnerskie, spółki komandytowe, spółki komandytowo-akcyjne lub osoby prawne, których odpowiednio wspólnik, partner, członek zarządu, komplementariusz lub urzędujący członek organu zarządzającego nie został prawomocnie skazany za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 769)– przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;

18)              nie należą do tej samej grupy kapitałowej lub istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia.

 

8.         Opis sposobu oceny spełniania warunków udziału w przetargu

8.1.      Opis sposobu oceny spełniania warunku w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia.

W celu wykazania spełniania warunku w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia, Wykonawca powinien dysponować następującymi osobami:

1)  jedną osobą mającą pełnić funkcję kierownika budowy – koordynatora kontraktu po stronie Wykonawcy

–    posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi, zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
z 2006 r., Nr 83, poz. 578 z późn. zm.), bądź odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów uprawniające do pełnienia funkcji kierownika budowy przy wykonywaniu robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia,

–    posiadającą co najmniej 60 miesięcy doświadczenia zawodowego przy realizacji robót budowlanych, jako kierownik budowy lub kierownik robót budowlanych (w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409  ze zm.) – dalej jako “Prawo Budowlane”), w tym pełnienie funkcji kierownika budowy przy realizacji co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie/przebudowie/remoncie obiektu infrastruktury hydrotechnicznej
o wartości co najmniej 6.000.000 PLN, realizowanej w systemie „zaprojektuj
i wybuduj”,

–    przynależącą do właściwej izby samorządu zawodowego, co jest potwierdzone stosownym zaświadczeniem wydanym przez tę jednostkę.

2) jedną osobą mającą pełnić funkcję kierownika robót elektrycznych

–   posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. 2006 r., Nr 83, poz. 578 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów uprawniające do pełnienia funkcji kierownika robót elektrycznych przy wykonywaniu robót elektrycznych objętych przedmiotem zamówienia,

–    posiadającą co najmniej 24 miesiące doświadczenia zawodowego przy realizacji robót elektrycznych, jako kierownik budowy lub kierownik robót elektrycznych (w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo Budowlane),

–    przynależącą do właściwej izby samorządu zawodowego, co jest  potwierdzone stosownym zaświadczeniem wydanym przez tę jednostkę.

3) jedną osobą mającą pełnić funkcję kierownika robót hydrotechnicznych

–    posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi, oraz specjalizację techniczno-budowlaną w zakresie budowli hydrotechnicznych do kierowania robotami budowlanymi, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie(Dz. U. z 2006 r., Nr 83, poz. 578 z późn. zm.), bądź odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów uprawniające do pełnienia funkcji kierownika robót hydrotechnicznych objętych przedmiotem zamówienia,

–    posiadającą co najmniej 24 miesiące doświadczenia zawodowego przy realizacji robót hydrotechnicznych, jako kierownik budowy lub kierownik robót hydrotechnicznych (w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo Budowlane),

–    przynależącą do właściwej izby samorządu zawodowego, co jest  potwierdzone stosownym zaświadczeniem wydanym przez tę jednostkę.

4) jedną osobą mającą pełnić funkcję kierownika robót sanitarnych

–    posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r., Nr 83, poz. 578 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów uprawniające do pełnienia funkcji kierownika robót sanitarnych przy wykonywaniu robót objętych przedmiotem zamówienia,

–    posiadającą co najmniej 24 miesiące doświadczenia zawodowego przy realizacji robót sanitarnych, jako kierownik budowy lub kierownik robót sanitarnych
(w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo Budowlane),

–    przynależącą do właściwej izby samorządu zawodowego, co jest  potwierdzone stosownym zaświadczeniem wydanym przez tę jednostkę.

5) jedną osobą mającą pełnić funkcję kierownika robót drogowych

–    posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności drogowej bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r., Nr 83, poz. 578 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów uprawniające do pełnienia funkcji kierownika robót przy wykonywaniu robót drogowych objętych przedmiotem zamówienia,

–    posiadającą co najmniej 12 miesięcy doświadczenia zawodowego przy realizacji robót drogowych, jako kierownik budowy lub kierownik robót
drogowych (w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo Budowlane),

–    przynależącą do właściwej izby samorządu zawodowego co jest  potwierdzone stosownym zaświadczeniem wydanym przez tę jednostkę.

6) jedną osobą mającą pełnić funkcję projektanta branży hydrotechnicznej

–    posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń do projektowania, oraz specjalizację techniczno-budowlaną
w zakresie budowli hydrotechnicznych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r., Nr 83, poz. 578 z późn. zm.), bądź odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów uprawniające do projektowania obiektów budowlanych objętych przedmiotem zamówienia,

–    posiadającą co najmniej 60 miesięcy doświadczenia zawodowego przy sporządzaniu projektów robót hydrotechnicznych, jako projektant branży hydrotechnicznej (w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Budowlane), w tym doświadczenie w wykonaniu co najmniej jednego projektu, którego przedmiotem była budowa/przebudowa/remont budowli hydrotechnicznej
o wartości co najmniej 6.000.000PLN,

–    przynależącą do właściwej izby samorządu zawodowego, co jest  potwierdzone stosownym zaświadczeniem wydanym przez tę jednostkę.

7)  jedną osobą mającą pełnić funkcję projektanta branży architektonicznej

–    posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej bez ograniczeń do projektowania, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r., Nr 83, poz. 578 z późn. zm.), bądź odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów uprawniające do projektowania obiektów budowlanych objętych przedmiotem zamówienia,

–    posiadającą co najmniej 36 miesięcy doświadczenia zawodowego przy sporządzaniu projektów budowlanych dotyczących robót na nabrzeżach portowych, jako projektant branży architektonicznej (w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Budowlane), w tym doświadczenie w wykonaniu co najmniej jednego projektu, którego przedmiotem była budowa/przebudowa/remont budowli hydrotechnicznej o wartości co najmniej 6.000.000 PLN,

–    przynależącą do właściwej izby samorządu zawodowego, co jest potwierdzone stosownym zaświadczeniem wydanym przez tę jednostkę.

 

8.2.      Opis sposobu oceny spełniania warunku w zakresie warunku dotyczącego wiedzy i doświadczenia.

W celu wykazania spełniania warunku dotyczącego wiedzy i doświadczenia Wykonawca powinien wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej:

1)         1 robotę w zakresie infrastruktury hydrotechnicznej w porcie morskim,     polegającą na budowie/przebudowie/remoncie budowli hydrotechnicznej,
o wartości nie mniejszej niż 10.000.000,00 PLN,

2)         1 robotę polegającą na zaprojektowaniu robót obejmujących budowę/przebudowę/remont nabrzeża w porcie morskim na odcinku
nie krótszym niż 500 m,

8.3       Opis sposobu oceny spełniania warunku w zakresie sytuacji ekonomicznej
i finansowej.

W celu wykazania spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej
i finansowej Wykonawca ubiegający się o realizację zamówienia:

1)    powinien posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę
nie mniejszą niż 10.000.000 PLN (słownie: dziesięć milionów złotych);

2)        powinien być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 13.000.000 PLN (słownie: trzynaście milionów złotych);

3)        powinien posiadać w ciągu ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, łączne obroty rozumiane jako przychód netto ze sprzedaży w kwocie rocznie co najmniej 13.000.000 PLN (słownie: trzynaście milionów złotych);

4)        powinien osiągać na koniec każdego z ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie niżej wymienione wskaźniki:

a) wskaźniki bieżącej płynności = aktywa obrotowe (AO) / zobowiązania krótkoterminowe (ZK) – nie mniej niż 1,450;

b)   rentowność sprzedaży netto = zysk netto (ZN) / przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi (PS) * 100% – nie mniej niż 2,5%;

 

9.         Wymagane dokumenty na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w przetargu:

1)        Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie
z załącznikiem nr 2 do części I SIWZ – Instrukcji dla Wykonawców;

2)    Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu przedmiotu zamówienia, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia
i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia, zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 4 do części I SIWZ – Instrukcji dla Wykonawców.

W przypadku wskazania w wykazie osób, którymi Wykonawca dysponuje na podstawie udostępnienia przez podmiot trzeci, wymagane jest dołączenie do oferty pisemnego zobowiązania tego podmiotu do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia.

3)    Kopie wymaganych uprawnień osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z odpowiednimi zaświadczeniami o przynależności do właściwej izby samorządu;

4)    Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dokumentów określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone – sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 5 do części I SIWZ –  Instrukcji dla Wykonawców;

5)        Informacja z banku lub ze spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej,
potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w wysokości określonej w pkt. 8.3. ppkt 1) niniejszego ogłoszenia, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

6)        Opłacona polisa, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający,
że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę
nie mniejszą niż wskazana w pkt 10.4. ppkt 2) części I SIWZ –  Instrukcji dla Wykonawców;

7)        Części sprawozdania finansowego obejmującej rachunek zysków i strat oraz bilans, a jeżeli sprawozdanie finansowe podlegało badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości – również z opinią
o badanej części sprawozdania finansowego obejmującego rachunek zysków
i strat oraz bilans, a w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego – inne dokumenty określające obroty rozumiane jako przychód netto ze sprzedaży za okres ostatnich trzech lat obrotowych przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres, na kwotę nie mniejszą niż wskazana
w pkt 8.3. ppkt 3)ogłoszenia oraz inne dokumenty potwierdzające podstawy wyliczenia wskaźników, o których mowa w pkt 8.3. ppkt 4) ogłoszenia;

7a)  Oświadczenie o wysokości wskaźników sporządzone zgodnie
z załącznikiem nr 6 do części I SIWZ –  Instrukcji dla Wykonawców;

8)        Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu
do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

9)        Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków,
lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

10)    Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

11)    Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym
w pkt 7 ppkt 10)-14) części I SIWZ Instrukcji dla Wykonawców wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

12)    Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym
w pkt 7 ppkt 15) części I SIWZ Instrukcji dla Wykonawców, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

13)    Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym
w pkt 7 ppkt 16)-17) części I SIWZ Instrukcji dla Wykonawców, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

14)    Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej albo informację
o tym, iż Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, zgodnie z załącznikiem nr 3 do części I SIWZ Instrukcji dla Wykonawców.

 

10.       Oferta powinna zawierać dokumenty wymagane w części I SIWZ – Instrukcji dla Wykonawców i być zgodna z wymaganiami określonymi w tejże Instrukcji.

Oferta winna zawierać prawidłowo wypełniony „Formularz oferty” (stanowiący  załącznik nr 1 do części I SIWZ – Instrukcji dla Wykonawców), Zestawienie cenowe (stanowiące  załącznik nr 7 do Części I SIWZ Instrukcji dla Wykonawców) oraz niżej wymienione dokumenty:

1)        Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy.

2)    Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika  z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.

3)    Oświadczenia i dokumenty dotyczące Wykonawcy, wymagane postanowieniami pkt. 11części I SIWZ – Instrukcji dla Wykonawców.

4)    Dowód wniesienia wadium.

 

11.                   Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w pkt. 7 ppkt. 2)-4) Ogłoszenia polega na zasobach innych podmiotów Zamawiający, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów
w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda dokumentów, których żąda w tym zakresie od Wykonawcy oraz dokumentów, tj. oświadczenia dotyczącego w szczególności:

1)         zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

2)         sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,

3)         charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,

4)         zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

 

12.       Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa:

1)                  w pkt. 9 ppkt 8), 9), 10), 12) Ogłoszenia składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a)    nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b)    nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu,

c)    nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,

2)                  w pkt 9 ppkt 11) i ppkt 13) Ogłoszenia składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym
w pkt 7.1. ppkt 10) – 14), 16) i 17) Ogłoszenia.

Dokumenty, o których mowa w ppkt 1) lit. a) i c) oraz ppkt 2) powyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa w ppkt 1) lit. b) powyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert.

Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa
w ppkt. 1) i 2) powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.

Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w pkt 7.1 ppkt 10) – 14), 16), 17) Ogłoszenia mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w ww. zakresie, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.

 

13.       Informacja dotycząca wadium:

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 300.000,00 zł na warunkach określonych w pkt 15 części I SIWZ.

14.       Informacja dotycząca zamówień uzupełniających:

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego.

15.       Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 100% cena, najniższa cena zgodnie z pkt 20 części I SIWZ.

16.       Miejsce i termin składania ofert: w siedzibie Zamawiającego wskazanej w pkt. 1 ogłoszenia, w sekretariacie (pierwsze piętro) w terminie do dnia 30.06.2014 r. do godziny 10.00.

17.       Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert.

18.       Zamawiający zastrzega możliwość zmiany lub odwołania ogłoszenia oraz zmiany lub odwołania warunków przetargu określonych w SIWZ przed terminem składania ofert.

Udostępnij

Załączniki

Załączniki