Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. “Montaż odbojnic pochłaniających energię kinetyczną wraz z modernizacją nabrzeża” z dnia 4.06.2014 r.

ZPM/1.1/PH/2014

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na

„Montaż odbojnic pochłaniających energię kinetyczną
wraz z modernizacją nabrzeża”

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” Działanie 3.3 Inwestycje w portach rybackich, miejscach wyładunku i przystaniach, prowadzone przez Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o.

1.                  Zamawiający

„Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg” Sp. z o.o. ul. Szyprów 1, 78-100 Kołobrzeg, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000157554, NIP 671-16-02-794, REGON 331046773, kapitał zakładowy: 27.079.000,00 PLN, tel./ fax 94 351 6765, www.zpmkolobrzeg.pl, mail: zpmkolobrzeg@post.pl, godziny urzędowania: 7.00 – 15.00.

2.                  Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji pn. Montaż odbojnic pochłaniających energię kinetyczną wraz z modernizacją nabrzeża, w formule „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych polegających na remoncie i przebudowie Nabrzeża Zbożowego w porcie
w Kołobrzegu połączonych z remontem i przebudową układu drogowo-kolejowego w bezpośrednim sąsiedztwie tego nabrzeża oraz remontem i przebudową sieci uzbrojenia podziemnego w obszarze objętym przedsięwzięciem, zgodnie opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym część III SIWZ.

3.         Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty na część przedmiotu zamówienia.

4.         Szczegółowe informacje i wymagania dotyczące niniejszego postępowania zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zamieszczona na stronie www.zpmkolobrzeg.pl.

5.         Tryb postępowania: przetarg nieograniczony, prowadzony na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 121 – dalej jako „KC”), a także zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania przez „Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg” Sp. z o.o. zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane.

6.         Termin wykonania zamówienia: 30.06.2015 r.

7.         Warunki udziału w przetargu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1)         spełniają warunki dotyczące posiadania odpowiednich uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2)         spełniają warunki dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia;

3)         spełniają warunki dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia;

4)                  spełniają warunki dotyczące znajdowania się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej;

5)                 w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert wywiązywali się ze zobowiązań wobec Zamawiającego;

6)                  Wykonawcy, którym Zamawiający nie wypowiedział umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia, ani nie odstąpił od umowy w ciągu 3 lat przed terminem składania ofert;

7)                  nie byli, ani nie są z Zamawiającym w sporze będącym przedmiotem postępowania sądowego;

8)                  Wykonawcy, w stosunku do których nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

9)                  nie zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

10)              osoby fizyczne, które nie zostały skazane prawomocnie za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo  związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

11)              spółki jawne, których wspólnika nie skazano prawomocnie za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

12)              spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu nie skazano prawomocnie za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem
o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

13)              spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza nie skazano prawomocnie za przestępstwo popełnione
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

14)              osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego nie skazano prawomocnie za przestępstwo popełnione w związku
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

15)              podmioty zbiorowe, wobec których sąd nie orzekł zakazu ubiegania się
o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

16)              osoby fizyczne, które nie były prawomocnie skazane za przestępstwo,
o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r.
o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 769) – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;

17)              spółki jawne, spółki partnerskie, spółki komandytowe, spółki komandytowo-akcyjne lub osoby prawne, których odpowiednio wspólnik, partner, członek zarządu, komplementariusz lub urzędujący członek organu zarządzającego nie został prawomocnie skazany za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 769) – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;

18)              nie należą do tej samej grupy kapitałowej lub istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia.

8.         Opis sposobu oceny spełniania warunków udziału w przetargu

8.1.      Opis sposobu oceny spełniania warunku w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia.

W celu wykazania spełniania warunku w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia, Wykonawca powinien dysponować następującymi osobami:

1)  jedną osobą mającą pełnić funkcję kierownika budowy – koordynatora kontraktu po stronie Wykonawcy

–    posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi, zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
z 2006 r., Nr 83, poz. 578 z późn. zm.), bądź odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów uprawniające do pełnienia funkcji kierownika budowy przy wykonywaniu robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia,

–    posiadającą co najmniej 60 miesięcy doświadczenia zawodowego przy realizacji robót budowlanych, jako kierownik budowy lub kierownik robót budowlanych (w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409  ze zm.) – dalej jako “Prawo Budowlane”), w tym pełnienie funkcji kierownika budowy przy realizacji co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie/ przebudowie/ remoncie obiektu infrastruktury hydrotechnicznej o wartości co najmniej 4.500.000 PLN, realizowanej w systemie „zaprojektuj i wybuduj”,

–    przynależącą do właściwej izby samorządu zawodowego, co jest potwierdzone stosownym zaświadczeniem wydanym przez tę jednostkę.

2) jedną osobą mającą pełnić funkcję kierownika robót elektrycznych

–   posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. 2006 r., Nr 83, poz. 578 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów uprawniające do pełnienia funkcji kierownika robót elektrycznych przy wykonywaniu robót elektrycznych objętych przedmiotem zamówienia,

–    posiadającą co najmniej 24 miesiące doświadczenia zawodowego przy realizacji robót elektrycznych, jako kierownik budowy lub kierownik robót elektrycznych (w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo Budowlane),

–    przynależącą do właściwej izby samorządu zawodowego, co jest  potwierdzone stosownym zaświadczeniem wydanym przez tę jednostkę.

3) jedną osobą mającą pełnić funkcję kierownika robót hydrotechnicznych

–    posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi, oraz specjalizację techniczno-budowlaną w zakresie budowli hydrotechnicznych do kierowania robotami budowlanymi, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r., Nr 83, poz. 578 z późn. zm.), bądź odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów uprawniające do pełnienia funkcji kierownika robót hydrotechnicznych objętych przedmiotem zamówienia,

–    posiadającą co najmniej 24 miesiące doświadczenia zawodowego przy realizacji robót hydrotechnicznych, jako kierownik budowy lub kierownik robót hydrotechnicznych (w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo Budowlane),

–    przynależącą do właściwej izby samorządu zawodowego, co jest  potwierdzone stosownym zaświadczeniem wydanym przez tę jednostkę.

4) jedną osobą mającą pełnić funkcję kierownika robót sanitarnych

–    posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r., Nr 83, poz. 578 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów uprawniające do pełnienia funkcji kierownika robótsanitarnych przy wykonywaniu robót objętych przedmiotem zamówienia,

–    posiadającą co najmniej 24 miesiące doświadczenia zawodowego przy realizacji robót sanitarnych, jako kierownik budowy lub kierownik robót sanitarnych
(w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo Budowlane),

–    przynależącą do właściwej izby samorządu zawodowego, co jest  potwierdzone stosownym zaświadczeniem wydanym przez tę jednostkę.

5) jedną osobą mającą pełnić funkcję kierownika robót drogowych

–    posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności drogowej bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r., Nr 83, poz. 578 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów uprawniające do pełnienia funkcji kierownika robót przy wykonywaniu robót drogowych objętych przedmiotem zamówienia,

–    posiadającą co najmniej 12 miesięcy doświadczenia zawodowego przy realizacji robót drogowych, jako kierownik budowy lub kierownik robót
drogowych (w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo Budowlane),

–    przynależącą do właściwej izby samorządu zawodowego co jest  potwierdzone stosownym zaświadczeniem wydanym przez tę jednostkę.

6) jedną osobą mającą pełnić funkcję kierownika robót kolejowych

–    posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności kolejowej bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2006 r., Nr 83, poz. 578 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów uprawniające do pełnienia funkcji kierownika robót przy wykonywaniu robót kolejowych objętych przedmiotem zamówienia,

–    posiadającą co najmniej 12 miesięcy doświadczenia zawodowego przy realizacji robót kolejowych, jako kierownik budowy lub kierownik robót kolejowych
(w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo Budowlane),

–    przynależącą do właściwej izby samorządu zawodowego, co jest  potwierdzone stosownym zaświadczeniem wydanym przez tę jednostkę.

7) jedną osobą mającą pełnić funkcję projektanta branży hydrotechnicznej

–    posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń do projektowania, oraz specjalizację techniczno-budowlaną
w zakresie budowli hydrotechnicznych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r., Nr 83, poz. 578 z późn. zm.), bądź odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów uprawniające do projektowania obiektów budowlanych objętych przedmiotem zamówienia,

–    posiadającą co najmniej 60 miesięcy doświadczenia zawodowego przy sporządzaniu projektów morskich robót hydrotechnicznych, jako projektant branży hydrotechnicznej (w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Budowlane), w tym doświadczenie w wykonaniu co najmniej jednego projektu, którego przedmiotem była budowa/przebudowa/remont budowli hydrotechnicznej o wartości co najmniej 4.500.000 PLN,

–    przynależącą do właściwej izby samorządu zawodowego, co jest  potwierdzone stosownym zaświadczeniem wydanym przez tę jednostkę.

8) jedną osobą mającą pełnić funkcję projektanta branży architektonicznej

–   posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej bez ograniczeń do projektowania, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r., Nr 83, poz. 578 z późn. zm.), bądź odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów uprawniające do projektowania obiektów budowlanych objętych przedmiotem zamówienia,

–    posiadającą co najmniej 36 miesięcy doświadczenia zawodowego przy sporządzaniu projektów budowlanych dotyczących robót na nabrzeżach portowych, jako projektant branży architektonicznej (w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Budowlane), w tym doświadczenie w wykonaniu co najmniej jednego projektu, którego przedmiotem była budowa/przebudowa/remont nabrzeża portowego o wartości co najmniej 4.500.000 PLN,

–    przynależącą do właściwej izby samorządu zawodowego, co jest potwierdzone stosownym zaświadczeniem wydanym przez tę jednostkę.

8.2.      Opis sposobu oceny spełniania warunku w zakresie warunku dotyczącego wiedzy i doświadczenia.

W celu wykazania spełniania warunku dotyczącego wiedzy i doświadczenia Wykonawca powinien wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej:

1)         2 prace w zakresie infrastruktury hydrotechnicznej w porcie morskim,      polegające na budowie/przebudowie/remoncie nabrzeża na odcinku nie krótszym niż 200 m, o wartości nie mniejszej niż 4.500.000 PLN,

2)         2 prace polegające na zaprojektowaniu robót obejmujących budowę/przebudowę/remont nabrzeża w porcie morskim na odcinku nie krótszym niż 200 m,

3)         1 pracę polegającą na budowie/ przebudowie/ remoncie infrastruktury     drogowo-kolejowej na odcinku torowiska nie krótszym niż 150 m,
o wartości nie mniejszej niż 1.000.000 PLN,

8.3       Opis sposobu oceny spełniania warunku w zakresie sytuacji ekonomicznej
i finansowej.

W celu wykazania spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej
i finansowej Wykonawca ubiegający się o realizację zamówienia:

1)    powinien posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 4.500.000 PLN (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy złotych);

2)        powinien być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 4.500.000 PLN (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy złotych);

3)        powinien posiadać w ciągu ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, łączne obroty rozumiane jako przychód netto ze sprzedaży w kwocie rocznie co najmniej 4.500.000 PLN (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy złotych);

4)        powinien osiągać na koniec każdego z ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie niżej wymienione wskaźniki:

a) wskaźniki bieżącej płynności = aktywa obrotowe (AO) / zobowiązania krótkoterminowe (ZK) – nie mniej niż 1,450;

b)   rentowność sprzedaży netto = zysk netto (ZN) / przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi (PS) * 100% – nie mniej niż 2,5%;

c)    wskaźnik ogólnego zadłużenia = zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (ZiR) / aktywa ogółem (AK) – nie więcej niż 0,58.

9.         Wymagane dokumenty na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w przetargu:

1)        Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie
z załącznikiem nr 2 do części I SIWZ – Instrukcji dla Wykonawców;

2)    Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu przedmiotu zamówienia, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia
i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia, zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 4 do części I SIWZ – Instrukcji dla Wykonawców.

W przypadku wskazania w wykazie osób, którymi Wykonawca będzie dysponował, wymagane jest dołączenie do oferty pisemnego zobowiązania innego podmiotu do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia.

3)  Kopie wymaganych uprawnień osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z odpowiednimi zaświadczeniami o przynależności do właściwej izby samorządu;

4)    Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dokumentów określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, wystawionych przez podmiot na rzecz, którego te roboty były wykonane lub od głównego Wykonawcy (w przypadku, kiedy roboty były wykonywane przez podwykonawcę) – sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 5
do części I SIWZ –  Instrukcji dla Wykonawców;

5)        Informacja z banku lub ze spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej,
potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w wysokości określonej w pkt. 8.3. ppkt 1) niniejszego ogłoszenia, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

W przypadku, gdy Wykonawca wskaże w ofercie, że będzie dysponował zdolnością finansową podmiotu trzeciego, wymagane jest dołączenie do oferty pisemnego zobowiązania innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia oraz przedłożenie informacji, o której mowa powyżej dotyczącej tych podmiotów.

6)        Opłacona polisa, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający,
że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę
nie mniejszą niż wskazana w pkt 10.4. ppkt 2) części I SIWZ –  Instrukcji dla Wykonawców;

7)        Rachunek zysków i strat oraz bilans, a jeżeli podlega on badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości – również z opinią o badanym rachunku zysków i strat, a w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego – inne dokumenty określające obroty rozumiane jako przychód netto ze sprzedaży za okres ostatnich trzech lat obrotowych przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres, na kwotę nie mniejszą niż wskazana
w pkt 8.3. ppkt 3) ogłoszenia oraz inne dokumenty potwierdzające podstawy wyliczenia wskaźników, o których mowa w pkt 8.3. ppkt 4) ogłoszenia;

7a)  Oświadczenie o wysokości wskaźników sporządzone zgodnie
z załącznikiem nr 6 do części I SIWZ –  Instrukcji dla Wykonawców;

8)        Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu
do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

9)        Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków,
lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

10)    Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

11)    Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym
w pkt 7 ppkt 10)-14) części I SIWZ Instrukcji dla Wykonawców wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

12)    Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym
w pkt 7 ppkt 15) części I SIWZ Instrukcji dla Wykonawców, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

13)    Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym
w pkt 7 ppkt 16)-17) części I SIWZ Instrukcji dla Wykonawców, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

14)    Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej albo informację
o tym, iż Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej,zgodnie z załącznikiem nr 3 do części I SIWZ Instrukcji dla Wykonawców.

10.       Oferta powinna zawierać dokumenty wymagane w części I SIWZ – Instrukcji dla Wykonawców i być zgodna z wymaganiami określonymi w tejże Instrukcji.

Oferta winna zawierać prawidłowo wypełniony „Formularz oferty” (stanowiący  załącznik nr 1 do części I SIWZ – Instrukcji dla Wykonawców) oraz niżej wymienione dokumenty:

1)        Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy.

2)    Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika  z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.

3)    Oświadczenia i dokumenty dotyczące Wykonawcy, wymagane postanowieniami pkt. 11 części I SIWZ – Instrukcji dla Wykonawców.

4)    Dowód wniesienia wadium.

11.                   Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w pkt 10.1 ppkt 2)-4) Instrukcji polega na zasobach innych podmiotów Zamawiający, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów
w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda dokumentów, których żąda w tym zakresie od Wykonawcy oraz dokumentów, tj. oświadczenia dotyczącego w szczególności:

1)         zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

2)         sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,

3)         charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,

4)         zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

12.       Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa:

1)                  w pkt. 9 ppkt 8), 9), 10), 12) Ogłoszenia składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a)    nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b)    nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu,

c)    nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,

2)                  w pkt 9 ppkt 11) i ppkt 13) Ogłoszenia składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym
w pkt 7.1. ppkt 10) – 14), 16) i 17) Ogłoszenia.

Dokumenty, o których mowa w ppkt 1) lit. a) i c) oraz ppkt 2) powyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa w ppkt 1) lit. b) powyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert.

Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa
w ppkt. 1) i 2) powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.

Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w pkt 7.1 ppkt 10) – 14), 16), 17) Ogłoszenia mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w ww. zakresie, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.

13.       Informacja dotycząca wadium:

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 130.000,00 zł na warunkach określonych w pkt 15 części I SIWZ.

14.       Informacja dotycząca zamówień uzupełniających:

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego.

15.       Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 100% cena, najniższa cena zgodnie z pkt 20 części I SIWZ.

16.       Miejsce i termin składania ofert: w siedzibie Zamawiającego wskazanej w pkt. 1 ogłoszenia, w sekretariacie (pierwsze piętro) w terminie do dnia 23.06.2014 r. do godziny 10.00.

17.       Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert.

18.       Zamawiający zastrzega możliwość zmiany lub odwołania ogłoszenia oraz zmiany lub odwołania warunków przetargu określonych w SIWZ przed terminem składania ofert.

19.       Zamawiający zastrzega możliwość zamknięcia przetargu w przypadku niemożliwości korzystania z nieruchomości z przyczyn związanych z toczącym się sporem sądowym w przedmiocie ustalenia istnienia umowy dzierżawy na nieruchomości, na której ma być realizowany przedmiot zamówienia.

Udostępnij

Załączniki

Załączniki