Pytania i odpowiedzi do przetargu na dzierżawę części nieruchomości położonej na terenie Mariny Solnej w Kołobrzegu

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie prac remontowych obiektów budowlanych.

         1.     Opis przedmiot zamówienia

Zamówienie dotyczy wykonania prac remontowych obróbek blacharskich, cokołów, pokryć dachowych oraz uzupełnienia ubytków i spękań w tynkach zewnętrznych w budynkach zlokalizowanych na terenie portu Handlowego w Kołobrzegu. Zakres prac obejmuje również remont metalowego oczepu nabrzeża Pilotowego oraz ruchomego krawężnika zlokalizowanego na wskazanym nabrzeżu. Prace polegały będą na zabezpieczeniu antykorozyjnym i malowaniu obu składowych barwami ostrzegawczymi (kolor żółty i czarny) przy użyciu farb chlorokauczukowych. Prace należy wykonać zgodnie z zaleceniami wynikającymi z przeglądów okresowych budynków (protokoły do wglądu w siedzibie Spółki). Złożenie oferty winno zostać poprzedzone wizją lokalną.

2.Termin związania ofertą: 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z terminem składania ofert.

3. Termin wykonania zamówienia: 21 dni od daty zawarcia umowy

4. Miejsce i termin składania ofert

Ofertę, zawierającą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia, należy złożyć pocztą elektroniczną na adres mailowy: sekretariat@zpmkolobrzeg.pl lub osobiście w siedzibie Spółki, ul. Portowa 41, 78-100 Kołobrzeg, do dnia 14.11.2016 r. do godz. 15.00.

5. Kryterium wyboru – najkorzystniejsza cena.

6.W przypadku wyboru Państwa oferty, Zmawiający powiadomi o miejscu i terminie podpisania umowy.

Udostępnij

Załączniki

Załączniki